Документ 1986-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.10.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.396 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34):
1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24
статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного
пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють
державний пробірний контроль";
2) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що
містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними
цінностями провадиться Міністерством фінансів України та
підпорядкованими йому органами, які відповідно до
нормативно-правових актів здійснюють державний пробірний
контроль";
б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"2. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в
порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять";
в) частини третю та п'яту виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати
відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою;
3) у статті 22:
у частині третій слова "органи державного пробірного
контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити
відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний
контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний
контроль";
в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники
регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити
словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 189-1 і 244-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва,
використання та реалізації дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння
Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у
процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність
такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобутих
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та
порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами
видобування -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності від восьми до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення затверджених норм використання, норм втрат
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,
норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі
виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого
обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі
виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку
збирання і здавання їх відходів та брухту -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності від восьми до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний
пробірний контроль
Органи, які здійснюють державний пробірний контроль,
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням встановленого порядку виробництва, використання та
реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний
контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної
пробірної служби та його заступники";
2) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами
"частиною першою статті 189-1, статтями";
3) у статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина
перша статті 189-1)";
абзац перший частини другої після цифр "244" доповнити
цифрами "244-1";
частину третю виключити;
4) частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити
словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1986-IIIвгору