Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 27.12.20061828
Документ 1828-2006-п, попередня редакція — Редакція від 26.04.2015, підстава - 171-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. № 1828
Київ

Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 197 від 19.03.2008
№ 787 від 29.07.2009
№ 1432 від 08.12.2009
№ 136 від 17.02.2010
№ 315 від 30.03.2011
№ 1126 від 02.11.2011
№ 412 від 23.05.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 248 від 10.04.2013
№ 413 від 12.06.2013
№ 706 від 04.09.2013
№ 171 від 25.03.2015}

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Поширити на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації дію постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; 1995 р., № 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., № 15, ст. 609; 2000 р., № 7, ст. 275; 2001 р., № 31, ст. 1393, № 47, ст. 2071; 2003 р., № 37, ст. 1981, № 47, ст. 2442; 2004 р., № 46, ст. 3017; 2005 р., № 25, ст. 1441; 2006 р., № 7, ст. 371, № 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. № 1009.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 413 від 12.06.2013}

3. Установити, що військовослужбовці, які продовжують проходження військової служби відповідно до пункту 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" і станом на 31 грудня 2007 р. не призначені на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в порядку переатестації, підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктом 8 частини другої статті 12 зазначеного Закону як такі, які не належать до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, або направляються в установленому порядку для подальшого проходження військової служби до Служби безпеки, Збройних Сил та інших військових формувань.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. № 1828

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу.

2. Особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку є громадяни України, які прийняті на службу за контрактом та яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

Час проходження служби осіб рядового і начальницького складу зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

3. Громадяни, які вперше приймаються на службу до Держспецзв'язку і призначаються на посади рядового і начальницького складу, складають Присягу, передбачену Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Стосовно таких громадян проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009}

Для призначення на відповідну посаду громадяни подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1126 від 02.11.2011}

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

4. На службу до Держспецзв’язку приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та володіють державною мовою.

Порядок добору громадян на службу до Держспецзв’язку за контрактом встановлюється Адміністрацією Держспецзв’язку.

Громадяни України, які вступають на службу до Держспецзв’язку, проходять обов’язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Адміністрацією Держспецзв’язку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу для прийняття їх на службу визначаються Адміністрацією Держспецзв’язку.

Не можуть бути прийняті на службу громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, крім випадків, передбачених законодавством, а також особи, які мають не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованих, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Стосовно осіб, які приймаються на службу до Держспецзв’язку, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” у разі, коли посади, на які вони претендують, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

{Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

5. {Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

До вищих навчальних закладів, які утримуються повністю або частково за рахунок Адміністрації Держспецзв'язку (далі - спеціалізовані навчальні заклади), за денною формою навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 25 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, які мають повну загальну середню освіту, успішно склали вступні заліки (іспити), пройшли конкурсний відбір, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього, старшого і вищого начальницького складу чи класних чинів.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008}

Правові відносини між Держспецзв'язку та особами віком до 18 років, які прийняті до зазначених навчальних закладів за денною формою навчання, регулюються законодавством.

{Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

{Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

6. На посади рядового і молодшого начальницького складу призначаються особи, які мають повну загальну середню або професійно-технічну чи вищу освіту, не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб рядового і молодшого начальницького складу, та які не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього чи старшого начальницького складу або класних чинів.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

7. На посади середнього, старшого та вищого начальницького складу призначаються особи, які:

закінчили спеціалізовані навчальні заклади і яким присвоєно спеціальне звання середнього, старшого чи вищого начальницького складу;

мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра і вище, споріднену з профілем службової діяльності на відповідній посаді, та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб середнього, старшого чи вищого начальницького складу.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

8. Особи, які проходять службу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, приймаються на службу до Держспецзв'язку за їх згодою в порядку переатестації із звільненням з попередньої служби.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

Порядок проведення переатестації визначається Адміністрацією Держспецзв'язку, яким, зокрема, передбачається:

прийняття на службу за контрактом з призначенням на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу;

присвоєння спеціального звання особам рядового чи начальницького складу, які мають військове або спеціальне звання (класний чин);

зарахування вислуги років на військовій службі, службі на посадах осіб рядового чи начальницького складу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах до вислуги років у Держспецзв'язку.

{Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

9. У Держспецзв'язку встановлюються такі види служби:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

навчання за контрактом курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів.

Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, уклала контракт на навчання і якій присвоєно під час призначення на посаду спеціальне звання рядового чи сержанта Держспецзв'язку, або таке звання вона мала на час вступу до навчального закладу і не перебувала на службі в Держспецзв'язку.

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

Слухач - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, уклала контракт на навчання або продовжує навчання за раніше укладеним контрактом з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і має присвоєне під час проходження попередньої служби або навчання спеціальне звання від рядового до лейтенанта Держспецзв'язку включно.

{Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

10. Початком проходження служби в Держспецзв'язку є день призначення на посаду.

Закінченням проходження служби в Держспецзв’язку є день виключення із списків особового складу.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Загальний строк служби особи рядового чи начальницького складу становить час її перебування на службі в Держспецзв’язку, який установлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Особи, які прийняті на службу, в тому числі курсанти (слухачі) спеціалізованих навчальних закладів, на час проходження служби (навчання) знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку Держспецзв'язку.

11. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що виконують свої службові обов'язки під час:

перебування їх на місцях служби або занять у будівлях і на прилеглих територіях Адміністрації Держспецзв'язку чи регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ (далі - підпорядковані органи) або на інших місцях служби або занять, визначених приписами чи розпорядженнями Голови Держспецзв'язку або начальників відповідних підпорядкованих органів, включаючи установлені розпорядком (розкладом занять) перерви;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

прямування до місця служби або із служби, перебування у службових поїздках, повернення до місця служби;

виконання завдань за наказом прямого начальника;

виконання громадського обов'язку, пов'язаного з врятуванням людського життя, охорони правопорядку, охорони державної власності, підтримання службової дисципліни.

12. У Держспецзв'язку встановлено такий граничний вік перебування на службі для осіб:

рядового, молодшого і середнього начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Держспецзв'язку, - до 50 років;

старшого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Держспецзв'язку, - до 55 років;

вищого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Держспецзв'язку, - до 60 років.

13. У разі потреби особи рядового і начальницького складу, які мають високий рівень професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби та здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями надалі виконувати службові обов'язки, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік строком до п'яти років у порядку, що визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Звільнення зазначених осіб із служби до закінчення строку, на який вони залишені, здійснюється згідно з підпунктами 2-10 пункту 92 цього Положення.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

14. Особи рядового і начальницького складу можуть вступати (без відриву від служби) до спеціалізованих навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів на підставі мотивованих рапортів, що подаються на ім'я прямих начальників. У рапорті зазначається спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта, назва вищого навчального закладу, до якого бажає вступити особа, та факультету, спеціальність. Основою мотивації у виборі вищого навчального закладу та спеціальності є підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб служби. Навчання не повинне перешкоджати виконанню такими особами службових обов'язків.

Права, обов'язки та відповідальність

15. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують службові обов'язки відповідно до законодавства та цього Положення.

16. Одним з основних принципів діяльності Держспецзв'язку є принцип єдиноначальності та централізації управління, який полягає в:

наділенні начальника повним обсягом розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності за організацію службової діяльності очолюваного підрозділу;

наданні начальникові права одноособово приймати рішення, віддавати накази чи розпорядження (далі - накази);

забезпеченні виконання прийнятих рішень і відданих наказів, виходячи із всебічної оцінки умов і обставин та керуючись вимогами законодавства.

17. За своїм службовим становищем особи рядового і начальницького складу можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших осіб.

Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані за службовим становищем, у тому числі тимчасово, є прямими начальниками для таких осіб. У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він займає тимчасово. Найближчий за ієрархією до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Начальник має право віддавати підлеглому усні або письмові накази, які є обов'язковими для виконання, і зобов'язаний перевіряти їх виконання.

{Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Підлеглий зобов'язаний неухильно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до начальника з повагою.

18. За своїми спеціальними званнями начальниками є:

сержанти Держспецзв'язку - стосовно рядових Держспецзв'язку;

прапорщики та старші прапорщики Держспецзв'язку - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи середнього начальницького складу - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи старшого начальницького складу, крім полковників Держспецзв'язку, - стосовно осіб рядового і молодшого начальницького складу;

полковники Держспецзв'язку - стосовно осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу;

особи вищого начальницького складу - стосовно осіб рядового і начальницького складу.

19. Особа рядового складу, яка за своїм службовим становищем не є підлеглою особі начальницького складу, є молодшою стосовно неї за спеціальним званням.

Особа начальницького складу, яка за своїм службовим становищем і спеціальним званням не є начальником або підлеглою стосовно інших осіб, може бути старшою чи молодшою стосовно цих осіб за спеціальним званням.

Старші за спеціальним званням та посадою начальники в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших за званням та посадою осіб рядового і начальницького складу дотримання службової дисципліни. Молодші за спеціальними званнями особи рядового і начальницького складу повинні виконувати зазначені вимоги старших за спеціальними званнями осіб.

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, не підпорядкованими одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівнозначних посадах начальником є особа, старша за спеціальним званням.

{Абзац четвертий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

20. У разі відсутності начальника виконання його службових обов'язків покладається на одного із заступників. За відсутності заступників виконання зазначених обов'язків покладається на старшого за посадою і спеціальним званням, у разі відсутності якого - на старшого за спеціальним званням.

21. Начальник відповідно до повноважень, визначених за посадою, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих дотримання Конституції і законів України, Присяги, що складається особами рядового і начальницького складу відповідно до закону, і наказів начальників.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

22. Для забезпечення виконання покладених на очолюваний підрозділ завдань чи провадження на належному рівні його діяльності начальник віддає підлеглим накази, які є обов'язковими для виконання. Наказом визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, яка повинна виконати завдання.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

23. Підлеглий виконує накази начальників відповідно до Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

24. Особи рядового і начальницького складу самостійно відрекомендовуються своєму безпосередньому начальникові у разі:

призначення на посаду та звільнення з посади;

присвоєння спеціального звання;

вручення нагороди;

відбуття у відрядження, відпустку або на лікування чи повернення з них.

25. Особи рядового і начальницького складу, що отримали призначення на проходження служби до Адміністрації Держспецзв'язку чи до підпорядкованих органів, відрекомендовуються відповідному начальнику та його заступникам, а після призначення до структурного підрозділу - начальнику цього підрозділу та його заступникам.

26. Для осіб рядового і начальницького складу встановлюється п'ятиденний 41-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями, для курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів - шестиденний робочий тиждень з одним днем відпочинку. Несення служби особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у варті та добовому наряді, яка пов'язана з охороною об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту, та в інших випадках, визначених наказами Адміністрації Держспецзв'язку, може здійснюватися понад установлену тривалість робочого часу. У разі виконання службових обов'язків понад установлену тривалість робочого часу надається час для відпочинку, як правило, протягом наступного робочого дня.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

За виконання службових обов'язків у вихідні, святкові або неробочі дні надається інший день відпочинку, як правило, протягом наступного тижня.

Для осіб начальницького складу, які постійно виконують службові обов'язки у підземних спорудах зв'язку Держспецзв'язку, встановлюється 36-годинний робочий тиждень.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 136 від 17.02.2010}

Виконання службових обов'язків особами начальницького складу в зоні відчуження здійснюється вахтовим методом.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 136 від 17.02.2010}

27. Особи рядового і начальницького складу заохочуються за сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою у службовій діяльності особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України.

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

28. За порушення службової дисципліни на осіб рядового і начальницького складу можуть накладатися дисциплінарні стягнення у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

29. Особи рядового і начальницького складу залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини несуть також адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством. Особи рядового і начальницького складу, які притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, не звільняються від матеріальної відповідальності.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

30. Внутрішній розпорядок дня в Адміністрації Держспецзв'язку встановлюється Головою Держспецзв'язку, у підпорядкованих органах - їх начальниками з урахуванням особливостей діяльності цих органів.

31. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані проходити службу в тих органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку і в тих місцях, де це викликано інтересами України.

Особи начальницького складу направляються для проходження служби в зоні відчуження за їх згодою за умови, що вони не мають медичних протипоказань до перебування у зазначеній зоні.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 136 від 17.02.2010}

32. Особи рядового і начальницького складу мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15 і 15-1 Закону України "Про міліцію", іншими нормативно-правовими актами.

33. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані:

чесно і сумлінно дотримуватися Присяги, виконувати закони України;

добросовісно і в повному обсязі виконувати покладені згідно із займаною посадою службові обов'язки;

бути ініціативними і дисциплінованими, неухильно виконувати накази начальників;

дотримуватися норм професійної та службової етики;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані із службою;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

дотримуватися вимог антикорупційного законодавства;

{Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

виявляти повагу до колег по службі, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

берегти та підтримувати в належному стані передані їм у користування майно і техніку;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

постійно підвищувати рівень професійних знань, удосконалювати свою майстерність;

зберігати державну таємницю;

{Абзац пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 787 від 29.07.2009}

сприяти начальникам і старшим за спеціальними званнями у підтриманні порядку і дисципліни;

звертатись із службових питань до свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного за ієрархією старшого начальника, з особистих питань - до свого безпосереднього начальника, а у разі його нездатності їх вирішити - до наступного за ієрархією старшого начальника;

доповідати своєму безпосередньому начальникові про все, що сталося і стосується виконання службових обов'язків, а також про зроблені їм іншими начальниками зауваження;

дотримуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, підвищувати повсякденно фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок;

перебувати на обліку та проходити щороку диспансеризацію (комплексний медичний огляд) у військовому або іншому медичному закладі, визначеному Адміністрацією Держспецзв’язку. У разі прийняття рішення про переміщення по службі в іншу місцевість, призначення на іншу посаду за станом здоров’я або надання відпустки у зв’язку з хворобою - проходити медичну комісію за місцем обліку;

{Абзац вісімнадцятий пункту 33 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

повідомляти безпосереднього начальника про місце свого перебування під час відпустки та у разі виїзду за межі населених пунктів, у яких вони проживають.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 33 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

34. Особа рядового чи начальницького складу у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку, подає в письмовому вигляді безпосередньому начальникові та в підрозділ кадрового забезпечення відомості, що мають значення для проходження служби, а саме про:

зміну сімейного стану та інших облікових даних;

особисті зв'язки з іноземцями, крім тих, що зумовлені службовою потребою чи родинними стосунками (діди, баби, батьки, брати, сестри і діти, а також діди, баби, батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

випадки приводу (доставлення) до міліції або інших правоохоронних органів;

факти втрати службових посвідчень, печаток, засобів зв'язку і табельної зброї;

випадки притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності;

випадки притягнення до кримінальної відповідальності (судимості) осіб, з якими перебуває у родинних стосунках (батьки, подружжя, брати, сестри і діти, а також батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

факти погроз особисто їй чи членам її сім'ї, що пов'язані з виконанням особою службових обов'язків;

працюючих у Держспецзв'язку близьких їй осіб.

{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009}

Особа рядового чи начальницького складу повинна в письмовій формі повідомити:

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

негайно у випадку, передбаченому частиною першою статті 16 Закону України “Про правила етичної поведінки”, - безпосереднього начальника та/або одного з визначених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

невідкладно (але не пізніше одного робочого дня) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 16 Закону України “Про правила етичної поведінки”, - свого безпосереднього начальника;

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

негайно у разі отримання для виконання наказу, який вважає незаконним або таким, що становить загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, - Голову Держспецзв’язку (начальника відповідного підпорядкованого органу).

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

35. На начальників та інших службових осіб Держспецзв'язку покладається персональна відповідальність за суворе дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право осіб рядового або начальницького складу повинне бути поновлене. Особи, з вини яких допущене таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення зазначених порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальнику.

{Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 787 від 29.07.2009}

Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщає, начальники підпорядкованих органів Держспецзв'язку у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зобов'язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно у письмовій формі повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

{Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

Прийняття на службу. Укладення контракту

36. Контракт про проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Адміністрація Держспецзв'язку або підпорядкований орган, та встановлює правові відносини між зазначеними сторонами.

Контракт укладається за визначеною у додатку формою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка приймається на службу або продовжує її, і відповідною посадовою особою Держспецзв'язку згідно з пунктом 37 цього Положення. Контракт скріплюється гербовою печаткою Адміністрації Держспецзв'язку або відповідного підпорядкованого органу. Один примірник контракту зберігається у особи, яка приймається на службу або продовжує її, а другий - у підрозділі кадрового забезпечення (залучається до особової справи співробітника).

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу і призначення її на посаду, передбачену штатним розписом, а також наказу про продовження служби за новим контрактом.

{Абзац третій пункту 36 в редакції Постанови КМ № 787 від 29.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 30.03.2011, № 248 від 10.04.2013}

37. Право підписання контракту від імені Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу мають:

Голова Держспецзв'язку - з особами, які призначаються на посади заступників Голови Держспецзв'язку, та особами, які приймаються на службу на посади (мають намір продовжити службу на посадах), за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника Держспецзв'язку, генерал-майора Держспецзв'язку або генерал-лейтенанта Держспецзв'язку;

{Абзац другий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 315 від 30.03.2011}

заступники Голови Держспецзв'язку - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів;

начальники, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання осіб рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу (крім полковника) Держспецзв'язку - з особами, які приймаються на службу на зазначені посади (мають намір продовжити службу на цих посадах);

ректори (начальники) спеціалізованих навчальних закладів - з особами, прийнятими до цих закладів.

{Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008}

38. Контракт про проходження служби укладається на строк:

від 3 до 10 років - з особами, які приймаються на службу (мають намір продовжити службу) на посади осіб рядового і начальницького складу;

навчання - з особами, прийнятими до спеціалізованих навчальних закладів;

{Абзац третій пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 19.03.2008}

5 років - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів;

менше ніж 3 роки - у разі укладення контракту до досягнення граничного віку перебування особи на службі в Держспецзв’язку, а з особами, які досягли граничного віку перебування на службі і залишені на ній, - на строк не більш як 5 років.

{Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Контракт на навчання укладається з особами, які прийняті на навчання до спеціалізованих навчальних закладів і яким виповнилося 18 років, а у разі, коли вони на час прийняття не досягли зазначеного віку, - після закінчення першого курсу. При цьому однією з умов контракту на навчання є зобов'язання проходити службу в Держспецзв'язку протягом п'яти років після закінчення навчання. У разі відмови укласти контракт на навчання особа відраховується із спеціалізованого навчального закладу.

{Абзац пункту 38 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

Особи, з якими укладено контракт на навчання, призначаються на посади курсантів чи слухачів.

{Абзац пункту 38 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

{Абзац восьмий пункту 38 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

{Абзац дев'ятий пункту 38 виключено на підставі Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту.

{Абзац десятий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Строк контракту, що укладається згідно з абзацом другим або четвертим цього пункту, обчислюється повними роками.

{Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

39. Контракт набирає чинності з дня, зазначеного у наказі про:

призначення на посаду при прийнятті на службу;

зарахування на навчання за контрактом;

продовження випускником спеціалізованого навчального закладу служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

продовження служби за новим контрактом.

Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

{Пункт 39 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

40. Днем припинення дії контракту вважається:

день закінчення його строку - в разі, коли особі рядового або начальницького складу продовжено службу за новим контрактом;

день, зазначений у наказі про виключення із списків особового складу Держспецзв'язку особи рядового або начальницького складу;

{Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 30.03.2011}

день закінчення навчання курсантом чи слухачем у спеціалізованому навчальному закладі, який передує дню продовження ним служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу.

{Абзац четвертий пункту 40 в редакції Постанови КМ № 197 від 19.03.2008}

41. Строк контракту продовжується:

особам начальницького складу, які перебувають у довготерміновому відрядженні, якщо контракт закінчується під час такого відрядження, на один рік після закінчення довготермінового відрядження з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення довготермінового відрядження;

жінкам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також таким, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - на період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку (далі - відпустка по догляду за дитиною), якщо контракт закінчується під час таких відпусток, на один рік після закінчення зазначених відпусток з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення відпустки.”.

{Пункт 41 в редакції Постанови КМ № 248 від 10.04.2013}

Спеціальні звання

42. Спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються особам, які проходять службу в Держспецзв'язку, з урахуванням посад, що вони займають (на які призначаються прийняті на службу до Держспецзв'язку громадяни), та інших умов, передбачених цим Положенням.

Особам рядового і начальницького складу відповідно до частини другої статті 10 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” присвоюються такі спеціальні звання:

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

рядовий склад - рядовий Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

молодший начальницький склад - сержант Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, прапорщик Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, старший прапорщик Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

середній начальницький склад - молодший лейтенант Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, лейтенант Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, старший лейтенант Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, капітан Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

старший начальницький склад - майор Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, підполковник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, полковник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

вищий начальницький склад - генерал-майор Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}

Вживається також скорочене найменування спеціальних звань з використанням замість слів “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” слова “Держспецзв’язку”.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 248 від 10.04.2013}вгору