Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Свідоцтво від 17.09.20031474
Документ 1474-2003-п, попередня редакція — Редакція від 05.10.2004, підстава - 1315-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2003 р. N 1474
Київ
Про затвердження Порядку державної
реєстрації інноваційних проектів і ведення
Державного реєстру інноваційних проектів
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
N 1315 ( 1315-2004-п ) від 05.10.2004 )

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність"
( 40-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок державної реєстрації інноваційних проектів
і ведення Державного реєстру інноваційних проектів (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2003 р. N 1474
ПОРЯДОК
державної реєстрації інноваційних проектів
і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

1. Згідно з цим Порядком проводиться державна реєстрація
інноваційних проектів, ведеться Державний реєстр інноваційних
проектів (далі - Реєстр) та публікується інформація про
інноваційні проекти в офіційному бюлетені МОН.
2. Суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний
проект на державну реєстрацію (далі - заявник), подає до МОН такі
документи:
1) заяву про розгляд інноваційного проекту згідно із
затвердженою МОН формою;
2) інноваційний проект згідно із затвердженою МОН формою у
трьох примірниках, що прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом
і печаткою заявника;
3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та
електронному носіях;
4) юридична особа, крім того, - нотаріально засвідчену копію
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та установчих документів, довідку органу державної
податкової служби за місцем реєстрації як платника податків
(далі - орган державної податкової служби) про стан розрахунків з
державним бюджетом;
5) фізична особа, крім того, - нотаріально засвідчену копію
документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
6) для інноваційного проекту, що заявляється як пріоритетний
інноваційний проект, згідно з яким передбачається ввезення на
митну територію України необхідних для його виконання сировини,
устаткування, обладнання, комплектуючих виробів та інших товарів
(крім підакцизних), які не виробляються в Україні або
виробляються, але не відповідають вимогам проекту (далі - товари,
необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту):
номенклатуру товарів, необхідних для виконання пріоритетного
інноваційного проекту, з обсягами їх ввезення в Україну згідно із
затвердженою МОН формою у трьох примірниках, погоджену з
Держмитслужбою та центральним органом виконавчої влади у
відповідній галузі;
затверджений центральним органом виконавчої влади у
відповідній галузі обгрунтований висновок про те, що товари,
необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, не
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
вимогам проекту;
копії зовнішньоекономічного контракту та специфікацій до
нього;
розрахунки очікуваних втрат надходжень до державного бюджету
від несплати ввізного мита і податку на додану вартість за
проектом у цілому, у тому числі щодо кожної товарної позиції на
весь період його виконання з розподілом за роками.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в
поданих документах, покладається на заявника.
3. Державна реєстрація інноваційного проекту проводиться МОН
на підставі висновків експертизи інноваційного проекту і
погодженого Комісією з організації діяльності технологічних парків
та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія) рішення про
кваліфікування інноваційного проекту, затвердженого наказом МОН.
4. Подані згідно з пунктом 2 цього Порядку документи
розглядаються у підрозділі, визначеному МОН для кваліфікування
інноваційних проектів (далі - установа).
5. Установа проводить перевірку комплектності документів,
зазначених у пункті 2 цього Порядку, реєструє їх у спеціальному
журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання
документів та передає зареєстровані документи на експертизу до
уповноваженої МОН організації з проведення експертизи інноваційних
проектів (далі - експертна організація).
6. Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною
організацією за рахунок коштів заявника протягом трьох місяців з
моменту укладення відповідної угоди.
Експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про
наукову та науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) на підставі
затвердженого наказом МОН положення, а також методики,
затвердженої спільним рішенням МОН, Мінфіну та Мінекономіки.
7. Експертна організація готує висновок за результатами
експертизи інноваційного проекту та передає його установі разом з
одержаними від неї документами для проведення експертизи.
8. У разі позитивного висновку експертизи установа протягом
місяця після його надходження з експертної організації розглядає
інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його
інноваційним або пріоритетним інноваційним, яке після погодження
Комісією затверджується наказом МОН.
Інноваційний проект визнається установою пріоритетним на
підставі абзацу другого частини шостої статті 13 Закону України
"Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ).
9. У разі виявлення під час проведення експертизи
інноваційного проекту порушень, які могли вплинути на її повноту
та достовірність результатів, установа готує рішення стосовно
проведення повторної експертизи, про що заявнику повідомляється в
десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення,
затвердженого наказом МОН.
Повторна експертиза проводиться за кошти експертної
організації.
10. Порушеннями під час проведення експертизи є:
створення для окремих експертів, груп експертів та експертних
рад умов, що спричиняють необ'єктивне проведення експертизи;
залучення до експертизи посадових осіб та фахівців,
безпосередньо заінтересованих в її результатах;
фальсифікація висновків експертизи.
11. МОН на підставі погодженого Комісією рішення про
кваліфікування проводить державну реєстрацію та вносить
інноваційний (пріоритетний інноваційний) проект до Реєстру, який
ведеться на паперовому та електронному носіях і складається з
кваліфікаційних розділів - "Інноваційні проекти" та "Пріоритетні
інноваційні проекти".
12. Одночасно з внесенням інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту до Реєстру МОН видає заявнику свідоцтво про
державну реєстрацію інноваційного проекту або про державну
реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту за формою згідно з
додатками 1 і 2.
13. Факт видачі МОН свідоцтва про державну реєстрацію
інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту фіксується у
спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка видала,
і особи, яка одержала свідоцтво.
14. У триденний строк після видачі свідоцтва про державну
реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту МОН
надсилає до органу державної податкової служби копію свідоцтва про
державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного)
проекту.
15. У десятиденний строк після видачі свідоцтва про державну
реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту, згідно з яким
передбачається ввезення на митну територію України товарів,
необхідних для його виконання, МОН надсилає Держмитслужбі копію
цього свідоцтва, пріоритетний інноваційний проект, номенклатуру
товарів, необхідних для його виконання, з інформацією про обсяги
їх ввезення на митну територію України.
16. Інформація про внесення інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту до Реєстру публікується протягом місяця в
офіційному бюлетені МОН і включає такі відомості:
назву зареєстрованого інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту;
номер у Реєстрі та дату державної реєстрації інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту;
для юридичної особи - найменування виконавця інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту, код згідно з ЄДРПОУ та
юридичну адресу;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові виконавця
інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, його
громадянство;
розділ Реєстру, до якого внесено проект;
строк дії свідоцтва про реєстрацію інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту.
17. Особливості державної реєстрації інноваційного проекту,
на який поширюється дія Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), визначаються згідно з частиною дванадцятою статті 13
Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ).
18. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту є чинним протягом трьох
років після дати його видачі. Після закінчення цього строку
державна реєстрація і відповідний запис у реєстрі анулюються за
рішенням МОН, затвердженим відповідним наказом. Інформація про це
публікується в офіційному бюлетені МОН.
19. У разі негативного висновку експертизи інноваційного
проекту або коли у поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку
документах наведено недостовірні відомості, установа готує рішення
про вмотивовану відмову в реєстрації інноваційного проекту, яке
затверджується наказом МОН, та у триденний строк повідомляє про це
заявника.
У разі незгоди з таким рішенням заявник може повторно
звернутися до МОН з клопотанням про його перегляд, яке повинне
бути розглянуто в місячний строк.
20. Перегляд рішення про відмову в державній реєстрації
інноваційного проекту може бути здійснено у разі усунення
заявником недоліків та порушень, виявлених під час експертизи або
кваліфікування, і внесення відповідних змін до інноваційного
проекту.
Інноваційний проект, до якого внесено зміни, підлягає
реєстрації згідно з цим Порядком.
21. Анулювання МОН державної реєстрації інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту та запису про реєстрацію у
Реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію
інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту здійснюється
за результатами аналізу даних моніторингу виконання інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту на підставі рішення,
погодженого Комісією та затвердженого наказом МОН.
Моніторинг виконання інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту проводиться МОН щороку починаючи від дати
його реєстрації згідно з відповідним положенням, яке
затверджується наказом МОН.
Анулювання державної реєстрації проекту здійснюється у разі
невиконання запланованих показників інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту або порушення вимог законодавства.
22. Про анулювання державної реєстрації інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту до закінчення строку дії
свідоцтва про його державну реєстрацію МОН повідомляє виконавця
інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту та орган
державної податкової служби у триденний строк.
У разі анулювання державної реєстрації пріоритетного
інноваційного проекту, згідно з яким передбачено ввезення на митну
територію України товарів, необхідних для його виконання, МОН
інформує про це Держмитслужбу у триденний строк.
23. Спори, пов'язані з реєстрацією, відмовою в реєстрації або
анулюванням рішення про державну реєстрацію інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту, розглядаються відповідно до
законодавства.

Зразок Додаток 1
до Порядку
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію інноваційного проекту

N _______________ Серія _______________
м. Київ
Інноваційний проект ______________________________________________
(назва) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
занесено до Державного реєстру інноваційних проектів на підставі
рішення про кваліфікування проекту інноваційним, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки __________________________________________________________________
(номер і дата затвердження наказу)
Строк виконання проекту __________________________________________
(дата початку і закінчення)
Виконавець проекту _______________________________________________
(для юридичної особи - найменування, юридична
адреса, код згідно з ЄДРПОУ; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові,
громадянство, номер і дата видачі документа,
що посвідчує особу) __________________________________________________________________
Інноваційний продукт (продукція) за проектом _____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Це Свідоцтво є підставою для надання державної підтримки у
реалізації інноваційного проекту згідно із статтями 17, 19
(частина 4), 20 (частини 4 і 7), 21 (частина 1) Закону України
"Про інноваційну діяльність".
_____________________________ 200 __ р.
(дата видачі)
Міністр освіти і науки ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП

Зразок Додаток 2
до Порядку
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту
N _______________ Серія ________________
м. Київ
Пріоритетний інноваційний проект _________________________________
(назва) __________________________________________________________________
занесено до Державного реєстру інноваційних проектів на підставі
рішення про кваліфікування проекту пріоритетним інноваційним,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки __________________________________________________________________
(номер і дата затвердження наказу)
Пріоритетний інноваційний проект відповідає середньостроковому
пріоритетному напряму інноваційної діяльності загальнодержавного
рівня ____________________________________________________________
(назва) __________________________, затвердженому Верховною Радою України.
Строк виконання проекту __________________________________________
(дата початку і закінчення)
Виконавець проекту _______________________________________________
(для юридичної особи - найменування, юридична
адреса, код згідно з ЄДРПОУ; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові,
громадянство, номер і дата видачі документа,
що посвідчує особу) __________________________________________________________________
Інноваційний продукт (продукція) за проектом______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Це Свідоцтво є підставою для надання державної підтримки у
реалізації пріоритетного інноваційного проекту згідно із статтями
17, 19 (частина 4), 20 (частини 4 і 7), 21 (частина 1) Закону
України "Про інноваційну діяльність".
_____________________________ 200 ___ р.
(дата видачі)
Міністр освіти і науки ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МПвгору