Документ 144-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 4 квітня 2007 р. N 144-р
Київ
Про схвалення Концепції створення
на підприємствах, що належать до сфери
управління Мінвуглепрому, сучасної системи
комплексної безпеки

1. Схвалити Концепцію створення на підприємствах, що належать
до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної
безпеки, що додається.
2. Мінвуглепрому за погодженням з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити
комплекс заходів з реалізації Концепції, схваленої цим
розпорядженням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. N 144-р
КОНЦЕПЦІЯ
створення на підприємствах, що належать
до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної
системи комплексної безпеки

Загальна частина
Результати аналізу аварій та нещасних випадків, які сталися
на шахтах у 2001-2006 роках, свідчать, що безпосередніми їх
причинами є незадовільна технічна підготовка та організація робіт,
порушення правил безпеки і виробничих технологій, недостатня
кваліфікація підземних працівників, низький рівень автоматизації
керування виробничими процесами та їх контролю, інформативності
системи управління виробництвом.
Існуюча система управління виробництвом і охороною праці
недосконала, внаслідок чого на низькому рівні здійснюється
оперативне керування процесом управління під час надзвичайних
ситуацій.
Найбільш небезпечними є аварії, пов'язані з вибухами газу та
пилу, підземними пожежами, обвалом гірничих порід, газодинамічними
явищами, і аварії на шахтному підйомі. За останні п'ять років у
підземних виробках шахт сталося 10 вибухів газу та пилу і 164
пожежі, внаслідок яких загинуло відповідно 168 і 35 осіб. Такі
аварії допущено на сучасних шахтах, які, незважаючи на свою
оснащеність новітнім устаткованням і засобами захисту, виявилися
технічно і організаційно не готовими до безаварійного виробництва
під час швидкого нарощування обсягу видобутку вугілля.
Зростає кількість підземних робітників, які під час аварії
перебували у зоні можливого ураження, зокрема за статистичними
даними, в 2001-2006 роках під час виникнення однієї аварії чи
аварійної ситуації у зазначеній зоні було у середньому 38 чоловік.
У разі несвоєчасного реагування надзвичайна ситуація може
призвести до травмування та загибелі працівників, а також значних
матеріальних втрат.
Аналіз причин виникнення проблеми
безпеки робіт і охорони праці на шахтах
та обґрунтування необхідності її розв'язання
Згідно з результатами аналізу стану виробництва і охорони
праці на підприємствах, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому (далі - підприємства вугільної галузі), до основних
гірничо-геологічних, науково-технічних та
організаційно-профілактичних причин виникнення проблеми
забезпечення безпеки на шахтах належать:
високий рівень газоносності, викидо-, пило- і
вибухонебезпеки, самозаймання пластів вугілля, що спостерігаються
на більшості шахт;
велика протяжність і розгалуженість вентиляційних схем;
недостатній обсяг дегазації пластів, що містять вугілля;
низька ефективність заходів, що вживаються з метою
профілактики викидонебезпеки і самозаймання пластів;
високий рівень вибухо- і пожежонебезпеки електрообладнання,
стрічкових конвеєрних ліній і силових електричних кабелів;
незадовільний стан гірничих виробок і шахтного устатковання;
відсутність на більшості шахт автоматизованих комплексних
систем протиаварійного захисту;
відставання темпів впровадження безпечних технологій, що
ґрунтуються на сучасних науково-технічних рішеннях, від темпів
видобутку вугілля у високопродуктивних очисних вибоях глибоких
шахт;
збільшення кількості порушень працівниками підприємств
вугільної галузі правил техніки безпеки, пов'язаних з недосконалим
контролем за технологічними процесами гірничих робіт;
низький рівень надійності мереж телекомунікацій та аварійного
зв'язку;
недостатній рівень кваліфікації працівників диспетчерської
служби шахт, нездатність приймати адекватні рішення та вчиняти
відповідні дії в умовах небезпеки.
В мережах телекомунікацій на підприємствах вугільної галузі
майже повністю відсутні сучасні цифрові канали зв'язку.
Докорінно змінити ситуацію можна шляхом створення
інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема застосування
цифрових способів передачі, прийняття та обробки інформації.
Мета Концепції
Основною метою цієї Концепції є створення на підприємствах
вугільної галузі сучасної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури для ефективного оперативного управління
виробництвом та вжиття відповідних заходів до запобігання аваріям.
Напрями реалізації Концепції
Тенденції зростання обсягу видобутку вугілля і підвищення
вимог до рентабельності виробництва зумовлюють необхідність
створення сучасної системи контролю за технологічними процесами.
При цьому необхідно враховувати, що обсяг інформації, який
передається, повинен бути достатній для ухвалення управлінських
рішень. У разі виникнення потреби в отриманні більш повної
інформації система забезпечує її надання на запит, оформлений в
установленому порядку.
Створення сучасної системи комплексної безпеки передбачає:
наявність надійної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури на підприємствах вугільної галузі;
своєчасне отримання на автоматизованому робочому місці
диспетчерського пункту в режимі реального часу повної інформації
про технологічний процес і стан устатковання;
надання графічної або іншої інформації про об'єкт, за яким
здійснюється контроль;
можливість у разі виникнення небезпеки оперативного втручання
з диспетчерського пункту в роботу устатковання;
здійснення контролю за виконанням команд керування
технологічними процесами і подання сигналу тривоги у разі їх
невиконання;
проведення аналізу технологічних процесів за встановленими
параметрами;
запровадження електронного документообігу та формування банку
даних;
резервне енергоживлення;
електронний запис параметрів розвитку небезпеки;
утворення центру ліквідації надзвичайних ситуацій на
підприємствах вугільної галузі.
Етапи реалізації Концепції
Концепцію передбачається реалізувати трьома етапами.
Перший етап (II квартал 2007 р.):
створення надійної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури на одному з підприємств вугільної галузі в рамках
пілотного проекту "Шахта - воєнізований гірничо-рятувальний загін
- центральний штаб державної воєнізованої гірничо-рятувальної
служби - Мінвуглепром";
розроблення технічного завдання та проектно-конструкторської
документації на систему комплексної безпеки з використанням
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій на
підприємствах вугільної галузі.
Другий етап (III-IV квартали 2007 р.):
створення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на
підприємствах вугільної галузі та послідовне підключення до
системи комплексної безпеки підприємств, що оснащені
автоматизованими системами контролю за станом охорони праці;
збільшення кількості контрольованих показників діяльності
підприємства.
Третій етап (2008-2010 роки) - продовження роботи щодо
створення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
підприємств вугільної галузі та її підключення до системи
комплексної безпеки.
Фінансове забезпечення
Фінансування робіт із забезпечення реалізації Концепції
здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством.
Очікувані фінансові ресурси, необхідні для реалізації
Концепції, становлять:
перший етап - 6 440 тис. гривень;
другий етап - 26 910 тис. гривень;
третій етап - 10 000 тис. гривень щороку.
Очікувані результати
Створення системи комплексної безпеки забезпечить:
отримання оперативної інформації для запобігання виникненню
аварійних ситуацій;
підвищення рівня безпеки ведення гірничих робіт шляхом
забезпечення надходження об'єктивної, повної і своєчасної
інформації;
зниження рівня аварійності та виробничого травматизму на
підприємствах вугільної галузі;
збереження життя і здоров'я працівників підприємств вугільної
галузі;
оперативне реагування на небезпеку та запобігання виникненню
аварійних ситуацій;
підвищення ефективності профілактичних робіт та робіт з
ліквідації аварій;
об'єктивність прийняття управлінських рішень шляхом
підвищення рівня інформативності;
оптимізацію керування виробничими процесами;
збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності
підприємств вугільної галузі;
створення умов для ефективного використання виробничих
потужностей;
розв'язання соціальних проблем вугільних регіонів, зокрема
щодо забезпечення сучасними засобами телекомунікацій.вгору