Документ 1364-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2013, підстава - 99-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 листопада 2007 р. N 1364
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }
Про затвердження Типового положення
про відділ охорони здоров'я районної
державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про відділ охорони здоров'я
районної державної адміністрації, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2007 р. N 1364
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ охорони здоров'я
районної державної адміністрації

1. Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації (далі -
відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що
утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та
підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню охорони
здоров'я відповідної облдержадміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голів
обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника
управління охорони здоров'я облдержадміністрації, рішеннями
відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах
його повноважень, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони
здоров'я у відповідному районі;
здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних
стандартів в сфері охорони здоров'я;
координація діяльності закладів охорони здоров'я незалежно
від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з наданням
лікувально-профілактичної допомоги населенню району.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до
проектів програм соціально-економічного розвитку району та
проектів місцевих бюджетів, забезпечує у межах своїх повноважень
їх виконання;
2) розробляє та подає райдержадміністрації пропозиції
стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я,
сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання
лікувально-профілактичної допомоги населенню;
3) забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі
закладів охорони здоров'я у відповідному районі;
4) вивчає потребу закладів охорони здоров'я у фінансових,
матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності
їх використання;
5) формує заявки на закупівлю медичного обладнання,
лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів,
що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства
проведення таких закупівель;
6) здійснює контроль за якістю та обсягами
лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району
закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та
підпорядкування;
7) проводить аналіз показників стану здоров'я населення,
розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та
зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення
району, пропагування здорового способу життя;
8) сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо
захисту навколишнього природного середовища та підтримки
санітарно-епідемічного благополуччя населення району;
9) координує в установленому порядку роботу із забезпечення
надання медико-санітарної допомоги населенню району під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
10) сприяє проведенню систематичного медичного обстеження
(диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із
зон відчуження, а також тих, хто проживає на території
радіаційного забруднення;
11) організовує відповідно до законодавства роботу з охорони
материнства і дитинства, контролює стан здоров'я дітей у
дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми
власності та підпорядкування;
12) сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров'я,
організовує в установленому порядку роботу з підвищення
кваліфікації та атестації медичних працівників;
13) забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд
звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах
охорони здоров'я;
14) сприяє поширенню в установленому порядку передового
досвіду в закладах охорони здоров'я, розвиткові міжрегіонального
співробітництва в сфері охорони здоров'я;
15) виконує інші, покладені на нього функції та завдання.
5. Відділ має право:
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали
від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням
із відповідною облдержадміністрацією.
8. Начальник відділу може мати заступника, який призначається
на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за
поданням начальника відділу та погодженням з управлінням охорони
здоров'я відповідної облдержадміністрації.
9. Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання
покладених на відділ завдань;
планує роботу відділу і проводить аналіз стану її виконання;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує і
контролює їх виконання;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;
затверджує положення про відділ, визначає функціональні
обов'язки його працівників, розглядає в установленому порядку
питання щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та
звільнення з посади керівників закладів охорони здоров'я;
подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо
заохочення або притягнення до відповідальності керівників закладів
охорони здоров'я;
розробляє і подає голові райдержадміністрації кошторис і
штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду
оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
відділу.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу в
межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.
11. Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова
райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим
управлінням райдержадміністрації.
12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору