Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.02.1995134
Документ 134-95-п, поточна редакція — Редакція від 04.03.2016, підстава - 76-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 1995 р. N 134
Київ
Про затвердження Положення про порядок
здійснення державного гірничого нагляду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }

Відповідно до статті 63 Кодексу України "Про надра"
( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про порядок здійснення державного
гірничого нагляду.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 1995 р. N 134
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення державного
гірничого нагляду

1. Державний гірничий нагляд - це нагляд за додержанням
підприємствами, установами, організаціями та громадянами (далі -
користувачі) актів законодавства, правил і норм щодо ведення
робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням
та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної
сировини.
2. Державний гірничий нагляд покладається на Держпраці та її
територіальні органи. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 234
( 234-2006-п ) від 01.03.2006, N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }
3. Державний гірничий нагляд здійснюється шляхом: проведення комплексних обстежень; вибіркових перевірок; погодження нормативної документації.
4. Під час проведення комплексних обстежень перевіряється:
повнота вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних,
інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки,
будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення
шкідливих речовин і відходів виробництва;
своєчасність та правильність введення в експлуатацію
розвіданих родовищ корисних копалин;
виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт,
пов'язаних з їх вивченням, встановлення кондицій на мінеральну
сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;
правильність розробки родовищ корисних копалин;
повнота видобування запасів корисних копалин і наявних у них
компонентів;
додержання встановленого порядку обліку запасів корисних
копалин, обгрунтованість і своєчасність їх списання;
додержання правил та технологій переробки мінеральної
сировини;
правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують
безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища,
гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт,
пов'язаних з користуванням надрами;
додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських
робіт під час розробки корисних копалин.
5. Комплексні обстеження проводяться не менше ніж один раз
на:
три роки - стосовно розробки цінних корисних копалин;
п'ять років - стосовно розробки родовищ будівельних
матеріалів, переробки мінеральної сировини та експлуатації
підземних споруд.
6. Вибіркові перевірки щодо наявності і виконання проектів
ведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ
корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів
запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки
та споруди, а також обліку, стану і руху запасів корисних копалин,
перероблюваної сировини та їх втрат, здійснюються у разі потреби.
7. Органи державного гірничого нагляду погоджують відповідно
до своєї компетенції:
спеціальні дозволи на види діяльності, пов'язані з наданням
надр у користування для видобування прісних підземних вод і
розробки родовищ торфу; { Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1570 ( 1570-2006-п ) від
08.11.2006 }
завдання на проектування та проектні рішення на
дослідно-промислові роботи, будівництво гірничодобувних об'єктів
або підземних споруд, об'єктів зберігання, складування, поховання
шкідливих речовин, відходів виробництва, скидання стічних вод щодо
додержання вимог раціонального використання і охорони надр, а
також об'єктів, на яких здійснюється переробка мінеральної
сировини, щодо повного і комплексного вилучення наявних
компонентів та використання її відходів;
правила, інструкції та інші нормативні документи з питань
використання і охорони надр, вилучення корисних компонентів у
процесі переробки мінеральних ресурсів, маркшейдерсько-геодезичних
робіт та вивчення родовищ корисних копалин.
Розгляд та прийняття відповідних рішень стосовно документації
та інших матеріалів з питань гірничого нагляду не повинен
перевищувати місячного терміну.
8. Для прийняття відповідних експертних рішень з окремих
питань щодо вивчення та розробки родовищ корисних копалин,
використання мінеральної сировини, впровадження заходів з
безпечної експлуатації будівель та споруд органи державного
гірничого нагляду можуть вимагати від користувачів створення за їх
рахунок експертних груп із залученням відповідних фахівців.
9. У разі порушення вимог щодо гірничого вивчення надр, їх
охорони, а також інших вимог, установлених законодавством, органи
державного гірничого нагляду мають право:
давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про
усунення порушень норм і правил ведення робіт під час
геологічного вивчення надр, їх використання та охорони;
припиняти роботи, пов'язані з користуванням надрами,
зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв і
дільниць, робочих місць та обладнання у порядку, встановленому
чинним законодавством України;
притягати до адміністративної відповідальності винних
працівників;
вимагати від користувачів надр обгрунтування щодо списання
корисних копалин;
давати рекомендації щодо впровадження нових прогресивних
технологій переробки мінеральної сировини;
надсилати (надавати) користувачам подання про
невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття
заходів і передавати прокурору або органу досудового розслідування
матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального
правопорушення. { Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
10. Рішення органів державного гірничого нагляду можуть бути
оскаржені в порядку, встановленому чинним законодавством.вгору