Документ 1276-VI, попередня редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку
з прийняттям Закону України
"Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.535 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3773-VI ( 3773-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.179 Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     2. У статті 25 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слово "прописку" замінити словами "реєстрацію місця проживання чи перебування".
 
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) в абзаці першому статті 197 слова "проживання без реєстрації" замінити словами "а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування";
 
     2) в абзаці першому статті 199 слова "чи без реєстрації", "без реєстрації" замінити словами "або без реєстрації місця проживання чи перебування";
 
     3) у назві статті 204 слова "прописки або виписки" виключити;
 
     4) в абзаці першому частини першої статті 211-5 слова "карток прописки" замінити словами "карток реєстрації місця проживання".
 
     4. У частині першій статті 71 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349) слово "постійним" виключити.
 
     5. В абзаці другому частини першої статті 135 і першому реченні частини восьмої статті 181 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) слово "проживання" замінити словами "проживання чи перебування".
 
     6. У частині першій статей 56 і 93 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слово "постійного" виключити.
 
     7. У частині другій статті 24 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252) слова "до місця постійного проживання" замінити словами "до місця, де він проживає".
 
     8. У частині першій статті 23 і статті 24 Закону України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 1996 р., N 37, ст. 167; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "тимчасового" і "тимчасове" виключити.
 
     9. У частині першій статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) слово "фактичного" виключити, а слова "незалежно від прописки" замінити словами "незалежно від реєстрації місця проживання".
 
     10. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49, ст. 485):
 
     1) у пункті 4 частини першої статті 22 слова "(у м. Києві та курортних місцевостях - за наявністю прописки)" виключити;
 
     2) у статті 32:
 
     у пункті 2:
 
     в абзацах першому, другому і четвертому слова "(крім м. Києва та курортних місцевостей)" виключити;
 
     у другому реченні абзацу першого слова "від наявності прописки" замінити словами "від реєстрації місця проживання";
 
     в абзаці четвертому слова "Відсутність прописки" замінити словами "Проживання без реєстрації місця проживання";
 
     у першому реченні абзацу першого пункту 4 слова "(у м. Києві та курортних місцевостях - за наявністю прописки)" виключити, а слово "прописки" замінити словами "реєстрації місця проживання".
 
     11. У Законі України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 13, ст. 119; 1994 р., N 23, ст. 159; 2001 р., N 2-3, ст. 10):
 
     1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "постійно проживають і працюють" замінити словами "проживають і постійно працюють";
 
     2) у статті 11:
 
     у частині першій слова "які переселяються на постійне місце проживання в сільську місцевість" замінити словами "які переселяються до сільської місцевості";
 
     у частині другій слова "за умови постійного проживання на землях сільських населених пунктів або переселення на постійне місце проживання в сільську місцевість" замінити словами "за умови проживання на землях сільських населених пунктів або переселення до сільської місцевості".
 
     12. У частинах третій, четвертій і шостій статті 40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161) слово "постійних" в усіх відмінках виключити.

 
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Закону N 3773-VI ( 3773-17 ) від 22.09.2011 }

 
     14. У пункті 5 частини сьомої статті 10 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4) слова "на постійне місце проживання" замінити словами "до місця проживання".
 
     15. У пункті 9 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) слово "постійного" виключити.
 
     16. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140; 2005 р., N 33, ст. 431):
 
     1) у частині п'ятій статті 11-1 слова "проживання чи місцезнаходження" замінити словами "проживання чи перебування (у тому числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження";
 
     2) пункт 3 частини першої статті 19 і пункт 2 частини третьої статті 85 після слова "проживання" доповнити словами "чи перебування";
 
     3) частини першу і четверту статті 20, пункт 5 частини першої статті 40 після слова "проживання" доповнити словом "перебування";
 
     4) у статті 42:
 
     у частині першій слова "місце проживання (знаходження)" замінити словами "місце проживання або перебування чи місцезнаходження";
 
     у частині третій слова "місцем проживання (знаходження)" замінити словами "місцем проживання, перебування, місцезнаходженням";
 
     5) у частині другій статті 68 слова "проживання чи" замінити словами "проживання чи перебування або".
 
     17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
 
     1) у частині шостій статті 22 слово "постійного" виключити;
 
     2) пункт 11 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
 
     "11) зміни місця проживання".
 
     18. У статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211):
 
     1) у частині п'ятій слова "яка переселяється в трудонедостатні сільські населені пункти на постійне місце проживання" замінити словами "яка переселяється у трудонедостатні сільські населені пункти";
 
     2) у частині восьмій слово "постійно" виключити.
 
     19. У частині третій статті 14 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2005 р., N 16, ст. 261) слово "постійного" виключити.
 
     20. В абзацах третьому і п'ятому частини першої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2005 р., N 26, ст. 348) слова "(місцем прописки)" та "чи місцем прописки" замінити відповідно словами "(місцем реєстрації)" та "чи місцем реєстрації".
 
     21. У Законі України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2002 р., N 43, ст. 314):
 
     1) в абзаці другому частини одинадцятої статті 20 та частині другій статті 21 слово "постійного" виключити;
 
     2) у статті 35:
 
     в абзаці другому частини першої і другому реченні частини восьмої слово "постійного" виключити;
 
     перше речення частини дев'ятої доповнити словами "місця проживання".
 
     22. У Законі України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258; 2005 р., N 13, ст. 232):
 
     1) в абзаці другому частини першої статті 1 слова "особи без постійного місця проживання" замінити словами "бездомні люди";
 
     2) у другому реченні частини шостої статті 8 слова "не мають постійного місця проживання" виключити, а після слів "а також" доповнити словами "бездомні люди".
 
     23. В абзаці шостому пункту 1 частини другої статті 4, абзаці п'ятому пункту 1 частини першої статті 18 та абзаці п'ятому пункту 2 частини другої статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134) слова "адреса постійного місця проживання" в усіх відмінках замінити словами "місце проживання із зазначенням адреси".
 
     24. В абзаці восьмому статті 1 Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358) слова "громадян без визначеного місця проживання" замінити словами "бездомних людей".
 
     25. У частині другій статті 5 Закону України "Про фермерське господарство" ( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363) слова "постійне місце проживання" замінити словом "житло".
 
     26. У пункті 2 частини другої статті 54 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) слова "постійне місце проживання" замінити словами "місце проживання із зазначенням адреси".
 
     27. Абзац восьмий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) викласти в такій редакції:
 
     "місце проживання із зазначенням адреси".
 
     28. У Законі України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
 
     1) в абзаці другому статті 1 слово "постійного" виключити, а слова "в місці перебування" замінити словами "в місці, куди особа від'їжджає";
 
     2) у частині першій статті 5 слова "іноземні громадяни" замінити словом "іноземці";
 
     3) у частині другій статті 15 і частині шостій статті 16 слово "постійного" виключити.
 
     29. В абзаці п'ятому частини третьої статті 9 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність" ( 1955-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 52, ст. 562) слова "адресу місця проживання" замінити словами "місце проживання із зазначенням адреси".
 
     30. В абзаці сімнадцятому статті 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 489) слова "місце їх постійного проживання" замінити словами "їх місце проживання чи перебування".
 
     31. В абзаці другому статті 2 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 354) слова "і в якому могла бути зареєстрованою" замінити словами "і адресу якого могла зазначити для реєстрації".
 
     32. У пункті 2 частини другої статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень" ( 3262-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128) слова "адреси місця проживання або перебування фізичних осіб" замінити словами "місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси".
 
     33. У частині другій статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
 
     в абзаці першому слова "реєстрацію за місцем проживання (перебування) громадян" замінити словами "реєстрацію місця проживання чи перебування осіб";
 
     в абзаці другому слова "реєстрацію за місцем проживання або місцем перебування чи зняття з реєстрації" замінити словами "реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ) щодо узгодження правового регулювання місця проживання особи.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 квітня 2009 року
N 1276-VIвгору