Документ 1240-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2018, підстава - 678-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. № 1240
Київ

Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 678 від 29.08.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1016 від 05.10.2011
№ 919 від 07.12.2016
№ 678 від 29.08.2018}

Відповідно до пункту 197.2 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 678 від 29.08.2018}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 772 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 22, ст. 807);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1999 р. № 1415 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 772" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1621).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1240

ПОРЯДОК
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 678 від 29.08.2018}

{У тексті Порядку слово "ДПС" замінено словом "ДФС", а слова "митний орган" та "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 919 від 07.12.2016}

{У тексті Порядку слово “обкладення” замінено словом “оподаткування”, а слова “орган доходів і зборів” в усіх відмінках і формах числа замінено словом “ДФС” згідно з Постановою КМ № 678 від 29.08.2018}

1. Цей Порядок визначає процедуру звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених:

1) для власних потреб:

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, які розміщуються на території України, крім консульських установ, очолюваних почесними консульськими посадовими особами;

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, акредитованих в Україні за сумісництвом;

представництв міжнародних організацій, утворених згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - міжнародні договори України);

2) для використання:

особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

консульськими посадовими особами консульських установ іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно, за винятком консульських посадових осіб зазначених установ, які очолюють почесні консульські посадові особи;

особами з числа дипломатичного персоналу представництв міжнародних організацій в Україні, їх регіональних відділень, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

членами сімей зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України і не проживають в Україні постійно.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

дипломатична місія - дипломатичні представництва, консульські установи та представництва міжнародних організацій, зазначені у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку;

особи з числа дипломатичного персоналу та члени їх сімей - особи, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цього порядку, які акредитовані в Україні та мають дипломатичні або службові картки, видані МЗС, не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

товари і послуги, передбачені для використання особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей, - усі товари вітчизняного, іноземного виробництва і послуги, які ввозяться або постачаються в Україну для задоволення власних потреб (споживання) зазначених осіб та членів їх сімей;

товари і послуги, передбачені для власних потреб дипломатичних місій, - усі товари вітчизняного, іноземного виробництва і послуги, які постачаються або ввозяться в Україну виключно для службового користування та для використання (споживання) під час виконання службових обов'язків, зокрема офіційних прийомів.

3. Звільнення від сплати податку на додану вартість дипломатичних представництв, консульських установ, осіб з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членів їх сімей застосовується виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Для врахування принципу взаємності стосовно кожної окремої держави МЗС щороку до 20 січня повідомляє ДФС про особливості звільнення від сплати податку на додану вартість закордонних дипломатичних установ України, їх працівників та членів сімей таких працівників із зазначенням асортименту, кількості та вартості товарів і послуг, щодо яких встановлено обмеження.

Принцип взаємності вважається також дотриманим щодо акредитованих в Україні дипломатичних місій та дипломатичного персоналу держав, у національному законодавстві яких не застосовується податок на додану вартість.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 919 від 07.12.2016}

У разі застосування у законодавстві іноземної держави іншого непрямого податку, аналогічного податку на додану вартість принцип взаємності щодо акредитованих в Україні дипломатичних місій та дипломатичного персоналу такої держави застосовується, якщо закордонні дипломатичні установи України в такій державі звільнені від оподаткування таким податком.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 919 від 07.12.2016}

У разі відкриття нової дипломатичної місії на території України МЗС невідкладно надсилає ДФС відповідне повідомлення разом з інформацією, передбаченою абзацом другим цього пункту.

У разі відсутності звільнення від оподаткування податком на додану вартість закордонної дипломатичної установи України в іншій державі або відсутності такої установи в іншій державі дія цього Порядку не поширюється на дипломатичні місії такої держави, акредитовані в Україні.

4. Обсяг пільг, що надаються представництвам міжнародних організацій, зокрема їх регіональним відділенням, визначається відповідним міжнародним договором України. Для врахування застосування пільг, передбачених міжнародним договором України, МЗС надсилає щороку до 20 січня ДФС інформацію про міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, за формою повідомлення про звільнення міжнародної організації від сплати мита та/або податку або на повернення вже сплаченої суми такого мита та/або податку згідно з додатком 3.

У разі відкриття нового представництва міжнародної організації або його регіонального відділення на території України МЗС протягом місяця з дати відкриття такого представництва або його регіонального відділення надсилає ДФС повідомлення, яке містить інформацію про пільги, передбачені міжнародним договором України.

Власними потребами міжнародних організацій вважаються також усі товари та послуги, що використовуються для їх офіційної діяльності відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з міжнародними договорами з Україною (крім тих, що надаються як гуманітарна та міжнародна технічна допомога).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

5. Глава дипломатичного представництва, особи з числа дипломатичного персоналу такого представництва, а також члени їх сімей, які проживають разом з ними (за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно), можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, із звільненням від сплати податку на додану вартість.

Адміністративно-технічні працівники дипломатичного представництва іноземної держави та члени їх сімей, які проживають разом з ними, якщо такі працівники та члени їх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податку на додану вартість на основі відповідного міжнародного договору України.

Пільги, що надаються особам з числа дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, можуть поширюватися на адміністративно-технічних працівників та обслуговуючий персонал такого представництва, а також на членів їх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, на основі міжнародного договору України.

Консульським посадовим особам, у тому числі главі консульської установи, консульським службовцям та членам їх сімей надаються пільги, передбачені для персоналу дипломатичного представництва.

Пільги, що надаються згідно з цим Порядком відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, можуть поширюватися на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, членів їх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави на основі міжнародного договору України.

6. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість у разі постачання товарів і послуг на митну територію України здійснюється шляхом щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість, фактично сплачених у складі вартості дипломатичними місіями, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей під час придбання таких товарів і послуг на митній території України, за винятком операцій, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 9 цього Порядку.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише за наявності:

касових чеків або інших документів, які дають змогу ідентифікувати операцію з придбання товарів/отримання послуг та які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку на додану вартість (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника) - у разі придбання товарів/послуг за готівку;

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

податкових накладних або документів, визначених підпунктом “а” пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України, - у разі придбання товарів/послуг за безготівковим рахунком.

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

{Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

7. Відшкодування сум податку на додану вартість щодо товарів і послуг, придбаних дипломатичними місіями для власних потреб, здійснюється з урахуванням принципу взаємності та встановлених обмежень стосовно відповідної закордонної дипломатичної установи України.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише у разі, коли вартість разової покупки придбаних товарів (наданих послуг) становить не менш як 40 доларів США, що підтверджується відповідними документами (незалежно від обмеження, встановленого в іншій державі).

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 919 від 07.12.2016; в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

Еквівалент 40 доларів США у гривнях розраховується кожного поточного місяця за середнім курсом гривні до долара США минулого місяця, який опубліковано в офіційних виданнях Національного банку.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

За операціями з надання дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей послуг зв'язку, комунальних послуг (постачання електроенергії, води, газу, опалення) суми податку на додану вартість відшкодовуються без обмеження вартості таких послуг.

8. Сплата податку особою, зазначеною в абзаці третьому підпункту 3 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України, здійснюється в ДФС за місцем знаходження такої особи на депозитний рахунок, відкритий ДФС в ГДКС у м. Києві.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1016 від 05.10.2011}

9. Від оподаткування податком на додану вартість звільняються виходячи з принципу взаємності операції, пов'язані з:

будівництвом, ремонтом та реконструкцією будинків і приміщень для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, у тому числі резиденції керівників дипломатичних місій;

придбанням чи орендою службових, житлових і нежитлових приміщень для потреб дипломатичних представництв, установ та представництв міжнародних організацій, якщо контракти (договори) укладено від імені дипломатичної місії або держави, яка її направила. При цьому звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з оренди службових приміщень дипломатичних місій та житлових приміщень керівників дипломатичних представництв і консульських установ здійснюється без додержання принципу взаємності.

10. Суми податку на додану вартість, сплачені у складі вартості послуг, пов'язаних з тимчасовим (на строк до двох місяців) проживанням у готелях, розташованих на території України, осіб з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей, відшкодовуються у строки та за правилами, передбаченими цим Порядком.

11. Підставою для виплати дипломатичній місії, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість є документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

12. Для отримання відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичні місії звертаються з письмовою заявою за формою згідно з додатком 1 до ДФС за місцезнаходженням.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, в якому були придбані товари (надані послуги). У разі коли до заяви додаються документи, які свідчать про придбання товарів (надання послуг) у попередні періоди, ДФС надсилає відповідний запит до МЗС, який подає інформацію щодо врахування принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

До заяви додаються документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку, на зазначену в заяві суму для відшкодування та реєстр поданих документів за формою згідно з додатком до заяви, який підписується уповноваженою особою дипломатичної місії.

{Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей для отримання відшкодування сум податку на додану вартість до заяви додають документи, видані МЗС, що свідчать про їх акредитацію в Україні.

{Абзац четвертий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

ДФС за місцезнаходженням дипломатичної місії приймає до виконання документи, визначені пунктом 6 цього Порядку, в яких сума податку на додану вартість зазначена окремим рядком.

{Абзац пункту 12 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

13. Заява, що надійшла від дипломатичної місії, реєструється в журналі вхідної кореспонденції ДФС та спеціальному журналі згідно з додатком 2.

На заяві проставляються номери, під якими її зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції ДФС та спеціальному журналі.

14. ДФС протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви проводить перевірку поданих документів щодо відповідності вимогам цього Порядку, а також переліку та вартості товарів і послуг, на які встановлені обмеження, на підставі документів, визначених пунктом 6 цього Порядку, і вносить відповідні дані до реєстру поданих документів за формою згідно з додатком до заяви та спеціального журналу для визначення сум податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню.

Суми податку на додану вартість, що підлягають та не підлягають відшкодуванню, зазначаються у заяві та в спеціальному журналі.

У разі відсутності зауважень до поданих документів ДФС приймає рішення про відшкодування зазначеної суми. При цьому на заяві та в спеціальному журналі зазначається “Підлягає відшкодуванню”.

ДФС зобов’язана підготувати та подати у п’ятиденний строк після закінчення перевірки поданих документів висновок щодо відшкодування територіальному органові Казначейства.

На наступний робочий день після надання висновку щодо відшкодування територіальному органові Казначейства дипломатичній місії надсилається заповнена частина відривного корінця до заяви із зазначенням суми, яка підлягає відшкодуванню, а також із зазначенням суми, яка не підлягає відшкодуванню, та копія реєстру поданих документів за формою згідно з додатком до заяви з кодами причини (причин), за якою (за яких) така сума податку на додану вартість не підлягає відшкодуванню.

Коди причин:

1 - товари/послуги, придбані не для власних потреб;

2 - вартість разової покупки придбаних товарів (отриманих послуг) становить менше 40 доларів США;

3 - перелік товарів/послуг, щодо яких заявлено відшкодування, не відповідає умовам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

4 - у поданих документах, які підтверджують факт придбання товарів/послуг, відсутні виділені окремим рядком суми податку на додану вартість;

5 - надано пошкоджені касові чеки або чеки на інших осіб; надано пошкоджені документи, які не дають змоги ідентифікувати операцію з придбання товарів/отримання послуг;

6 - інші причини (розшифровуються в окремому повідомленні, яке надсилається у формі листа дипломатичній місії).”.

У разі коли ДФС приймає рішення про відмову у відшкодуванні всієї суми податку на додану вартість, зазначеної у заяві, дипломатичній місії на наступний робочий день надсилається заповнена частина відривного корінця до заяви із зазначенням суми, яка не підлягає відшкодуванню, та копія реєстру поданих документів за формою згідно з додатком до заяви з кодами причини (причин), за якою (за яких) така сума податку на додану вартість не підлягає відшкодуванню.

Документи, інформаційні повідомлення, листи тощо ДФС надсилає дипломатичним місіям у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}

15. Територіальні органи Державної казначейської служби здійснюють бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за висновками ДФС за місцезнаходженням дипломатичної місії шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківський рахунок дипломатичної місії протягом періоду, передбаченого пунктом 200.13 статті 200 Податкового кодексу України.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей


Додаток
до заяви

РЕЄСТР
поданих документів на зазначену в заяві суму для відшкодування податку на додану вартість, сплаченого дипломатичною місією, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей за товари і послуги

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}Додаток 2
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку заяв про відшкодування сум податку на додану вартість, сплаченого дипломатичною місією, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей за товари і послуги

Порядковий номер

Назва дипломатичної установи

Код дипломатичної місії

Реєстрація в журналі вхідної кореспонденції ДФС

Сума податку на додану вартість, виділена окремим рядком, гривень

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню, гривень

Період, за який заявлено до відшкодування суму  податку на додану вартість

Дата завершення перевірки

Прізвище, ім’я та по батькові інспектора

Примітка

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 678 від 29.08.2018}Додаток 3
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення міжнародної організації від сплати мита та/або податку або на повернення вже сплаченої суми такого мита та/або податку на _____ рік

Назва установи:

Міжнародний договір України від ___.___._____ р. № _____.

Згода на обов’язковість надана Верховною Радою України від ___.___._____ р.

Норма міжнародного договору України, якою передбачена пільга

Період дії пільги

Назва програми, що виконується для України відповідно до міжнародного договору України (за наявності)

Загальна сума коштів, передбачених на виконання такої програми

Обсяг коштів для виконання програми на ____ рік

Наявна додаткова інформація про міжнародний договір України для забезпечення виконання ДФС Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними

Примітка

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 678 від 29.08.2018}
вгору