Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 27.12.20181202
Документ 1202-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1202
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1202

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику

Міністр фінансів - голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра фінансів - заступник голови міжвідомчої робочої групи

Голова ДФС - заступник голови міжвідомчої робочої групи

Міністр Кабінету Міністрів України

Голова НАДС

Голова ДРС

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра юстиції

Перший заступник Голови ДФС

Заступники Голови ДФС

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Перший заступник Голови Національного банку (за згодою)

Міжнародні експерти та представники міжнародних організацій в Україні (за згодою)

Незалежні експерти та представники громадських організацій (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1202

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику

1. Міжвідомча робоча група з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику (далі - міжвідомча робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) підготовка пропозицій щодо реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, та плану заходів з реалізації концептуальних напрямів її реформування;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення заходів з реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику;

2) бере участь у розробленні плану заходів з реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, та проектів нормативно-правових актів з питань її реформування;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій та незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова.

8. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

9. Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує її голова. Персональний склад міжвідомчої робочої групи не може становити більш як 50 осіб, з яких не більше 15 народних депутатів України, 15 представників центральних органів виконавчої влади, 10 міжнародних експертів та представників міжнародних організацій в Україні, 10 незалежних експертів та представників громадських організацій.

10. На засідання міжвідомчої робочої групи можуть залучатися з правом участі в обговоренні питань запрошені особи, які не є членами міжвідомчої робочої групи та не беруть участі у голосуванні під час прийняття рішення.

11. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - один із заступників за рішенням голови.

12. Протоколи засідань міжвідомчої робочої групи веде секретар, який призначається головою міжвідомчої робочої групи з числа осіб, які входять до її складу.

13. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозицій (рекомендацій), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінфін.вгору