Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Зразок, Заява, Записка, Опис, Вимоги, Перелік від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава - 347-2018-пДодаток 22
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем повної загальної середньої освіти

{Додаток 22 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 23
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідна кількість, осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за сумісництвом
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Особи, які працюють за сумісництвом

{Додаток 23 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 24
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування

строк дії договору оренди
(з _____ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)

Кількість приміщень, одиниць

Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів

Відомості про приміщення (власні/в оперативному управлінні/у господарському віданні/наймі/ оренді тощо)

необхідна

фактична

необхідна

фактична

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідна кількість, одиниць

Фактична кількість, одиниць

Відсоток потреби

{Додаток 24 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 25
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних дисциплін

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа, кв. метрів

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1. Бібліотека

2. Книгосховище

3. Зал для видачі літератури

4. Читальний зал

5. Електронна бібліотека

6. Інтернет

7. Інше

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника

Найменування підручника, навчального посібника

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідна

фактична

{Додаток 25 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 26
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім випадку подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу)

Повне найменування закладу освіти ______________________________

Рівень освітньої діяльності ______________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності


2. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність


3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)


4. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти (навчальних (освітніх) програм іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) та забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці


5. Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків


6. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)


7. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої діяльності відповідно до законодавства інших країн)


{Додаток 26 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 27
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу)

Повне найменування закладу освіти ______________________________

Рівень освітньої діяльності ______________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності (у разі збільшення ліцензованого обсягу)


2. Копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності


3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)


4. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня


5. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідні для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня


6. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня


7. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)


8. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої діяльності відповідно до законодавства інших країн)


{Додаток 27 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 28
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

{Додаток 28 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 29
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються закладом дошкільної освіти (фізичною особою - підприємцем, структурним підрозділом юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Найменування закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) ________________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти


2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (статуту) або копія положення про фізичну особу - підприємця, структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність


3. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність), у тому числі щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці


4. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність)


5. Копії 1-3 і 11 сторінок паспорта (для фізичної особи - підприємця)


6. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації фізичної особи - підприємця


7. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)


8. Медична довідка встановленого законодавством зразка (для фізичної особи - підприємця)


{Додаток 29 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 60, ст. 2379).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 61, ст. 2435).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 62, ст. 2469).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3111).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 65, ст. 2662).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 692 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 75, ст. 2771).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 10, ст. 331).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 55, ст. 1504).вгору