Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Зразок, Заява, Записка, Опис, Вимоги, Перелік від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава - 347-2018-п


__________
* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства.
** Зазначаються додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника, відповідно до спеціальності.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу)

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту*

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки**

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням)
Особи, які працюють за сумісництвом
__________
* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства.
** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

Повне найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування

Документ про право користування (договір оренди)

загальна

призначена для використаня під час навчання за спеціальністю, що ліцензується

призначена для використання за іншими спеціальностями відповідно до отриманої ліцензії

строк дії договору оренди
(з _____ по ______)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення


2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень, кв. метрів

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1. Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

комп’ютерні лабораторії

спортивні зали

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

3. Службові приміщення

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

5. Гуртожитки

6. Їдальні, буфети

7. Профілакторії, бази відпочинку

8. Медичні пункти

9. Інші

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість*

Опис обладнання, устаткування

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю __________________________________

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа, кв. метрів

Навчальна дисципліна **

Кількість персональних комп’ютерів із строком використання не більше восьми років

Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих)

Наявність каналів доступу до Інтернету (так/ні)

__________
* В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується.
** Підготовка курсової, дипломної роботи вважається окремою навчальною дисципліною та включається до відповідного переліку.

5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу)

Кількість

Площа, кв. метрів

1. Гуртожитки для студентів2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку3. Їдальні та буфети4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах5. Актові зали6. Спортивні зали7. Плавальні басейни8. Інші спортивні споруди:

стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо9. Студентський палац (клуб)10. Інші{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}


Додаток 5
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа, кв. метрів

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, примірників

Площа читального залу, кв. метрів, кількість місць

Примітка*

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо

Найменування підручника, навчального посібника тощо

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Рік надходження

__________
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.
** Для книг в електронній формі не зазначається.

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 6
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти _____________________________________________________________________________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _____________________________________________________

Код та найменування спеціальності ________________________________________________________________________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа для

одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу

одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого створюється і функціонує на території України

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності
2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності)
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності /розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)
4. Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного для завершення повного циклу освітньої діяльності
5. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
6. Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
7. Відомості про проектну групу
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
10. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)
11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи заявленій спеціальності
12. Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами
13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні)
14. Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)
15. Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності
(у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)
16. Копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально
17. Копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави, місцезнаходження закладу освіти на створення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

18. Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)
{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 8
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}вгору