Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Зразок, Заява, Записка, Опис, Вимоги, Перелік від 30.12.20151187
Документ 1187-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава - 347-2018-п


7) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 4);

8) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 5);

9) текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами;

10) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності;

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні);

12) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються;

13) документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу);

14) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою);

15) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6).

47. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави або структурним підрозділом (філією) такого закладу освіти, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що підтверджують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6).

48. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

49. У складі проектної групи спеціальності повинно бути не менше трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності та вищу педагогічну категорію. Відповідність спеціальності визначається згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або наявність у не більш як половини складу проектної групи досвіду практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, у тому числі педагогічної чи науково-педагогічної діяльності. Керівником проектної групи призначається один з її членів, який має стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Для отримання ліцензії з правом навчання іноземців та осіб без громадянства один із членів проектної групи повинен володіти англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або мати кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

50. Проведення усіх видів навчальних занять, здійснення керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами) здійснюють педагогічні працівники відповідної спеціальності, причому не менше 25 відсотків лекцій проводяться педагогічними працівниками, які мають вищу педагогічну категорію. Відповідність спеціальності педагогічного працівника дисципліні визначається згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або досвідом практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, або підвищенням кваліфікації тривалістю не менше 72 аудиторних годин.

51. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу.

52. Заклад освіти, який подав заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти та післядипломної освіти, зобов’язаний забезпечити кадровий склад педагогічних працівників відповідно до передбачених цими Ліцензійними умовами вимог.

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

53. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються ліцензовані обсяги дійсних ліцензій.

Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

54. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання освітніх програм, обґрунтовується окремим документом з наданням розкладу їх використання та розрахунків достатності. При цьому враховується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років.

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинна становити не менше 10 відсотків.

55. Здобувачі освіти, які цього потребують, повинні бути забезпечені гуртожитком.

56. Інформаційне забезпечення передбачає наявність:

фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) - не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності;

офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація);

сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні програми, зразки документів про освіту), правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування або провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства).

57. Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, пунктів харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків.

58. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність:

усіх затверджених в установленому порядку освітніх програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти;

робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу, інформаційні ресурси в Інтернеті;

програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми;

методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

59. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо започаткування освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти.

Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти під час її провадження.

60. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певною спеціальністю на певному рівні у сфері фахової передвищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців за рівнем фахової передвищої освіти.

61. У разі запровадження дистанційної форми навчання заклад фахової передвищої освіти повинен додатково дотримуватися вимог до навчально-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм).

62. Кількість здобувачів за рівнем фахової передвищої освіти на певній спеціальності повинна становити не менше 50 відсотків відповідного ліцензованого обсягу.

63. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу фахової передвищої освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове забезпечення подаються кожного навчального року до 1 травня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після їх зміни. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року.

Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе ліцензіат.

На вимогу МОН ліцензіат повинен подати список науково-педагогічних та педагогічних працівників, які забезпечують відповідний освітній процес, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, освіти, наукового ступеня та вченого звання.

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу фахової передвищої освіти вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

64. Здобувач ліцензії (ліцензіат) подає до МОН заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 7). До заяви додаються такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім випадків подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності/розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;

4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

5) концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, яка включає, зокрема:

код та найменування спеціальності;

освітньо-кваліфікаційний рівень;

орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм;

професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності);

перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач;

орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати;

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;

порядок оцінювання результатів навчання;

6) відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (пункт 1 додатка 8) або про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері фахової передвищої освіти для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу (пункт 2 додатка 8);

7) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 9);

8) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 10);

9) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 11);

10) текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу фахової передвищої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами;

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності;

12) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти; викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід роботи) у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (для документів про освіту, виданих закладами освіти інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні);

13) документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу);

14) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері фахової передвищої та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста);

15) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 12).

65. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що засвідчують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

66. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою

Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою

67. Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти наведено у додатку 14.

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою

68. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти наведено у додатку 15.

69. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою

70. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти протягом усього періоду навчання.

За наявності дозволу засновника або уповноваженого органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти ліцензіат, який провадить освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за первинною професійною підготовкою з окремих професій, може впроваджувати освітню діяльність таким чином, щоб одна із професій була базовою, а інші - суміжними, якщо вони є спорідненими і близькими за технологічними процесами і засобами навчання та можуть виконуватися одночасно. При цьому такий ліцензіат повинен не перевищувати строк навчання та ліцензований обсяг.

71. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією чи класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, спеціальністю, до нього застосовуються вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії чи споріднених професій за певним класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій спеціальності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти.

На вимогу МОН ліцензіат повинен подати список педагогічних працівників, які забезпечують відповідний освітній процес, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, освіти та кваліфікаційної категорії.

72. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове забезпечення подаються кожного навчального року до 1 травня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після їх зміни. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року.

Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе ліцензіат.

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою

73. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 13) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності);

2) копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання кваліфікованих робітників, у разі ліцензування професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на виробництві (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності);

3) копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності);

4) копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

5) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

6) копію затвердженої в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (додаток 16);

8) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (додаток 17);

9) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 18);

10) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем професійної (професійно-технічної) освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 19);

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подається копія документа про визнання їх в Україні (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

12) документ про декларування виконання вимог цих Ліцензійних умов (у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу);

13) копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою);

14) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у двох примірниках (додаток 20).

74. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що підтверджують визнання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність;

4) опис документів, необхідних для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, у двох примірниках (додаток 21).

75. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

76. Заклад освіти або його структурний підрозділ повинен бути забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, що затверджені в установленому порядку, та вчителями, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять (уроків), - відповідно до затвердженої освітньої програми.

Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.

77. Наявність вищої освіти (ступеня не нижче магістра) у керівника закладу загальної середньої освіти підтверджується відповідним документом про освіту.

Вища педагогічна освіта за отриманою спеціальністю чи освітня та (або) професійна кваліфікація вчителів, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять, повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність вищої педагогічної освіти за отриманою спеціальністю чи освітньої та (або) професійної кваліфікації підтверджується відповідними документами про освіту.

До провадження педагогічної діяльності на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти можуть залучатися також наукові та науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені за відповідними спеціальностями.

Педагогічні працівники, які мають документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, допускаються до провадження педагогічної діяльності нарівні з особами, які отримали вищу освіту в Україні, після визнання ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах освіти.

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

78. Здобувач ліцензії відповідно до кадрових, технологічних, організаційних вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, визначеними цими Ліцензійними умовами, письмово (у довільній формі) надає зобов’язання щодо:

матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав, - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (із зазначенням строків виконання).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

79. Кожен працівник закладу освіти або його структурного підрозділу відповідно до законодавства повинен пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій медичній книжці.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

80. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певними рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти або його структурний підрозділ для здійснення освітньої діяльності на певному рівні повинен бути забезпечений приміщеннями, спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури, їдальнею;

2) майно закладу освіти або його структурного підрозділу повинно бути закріплене за ним відповідно до вимог законодавства (право власності, оперативне управління, господарське відання, найм (оренда), позичка);

3) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати документи, які засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, що ліцензується;

4) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

81. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати затверджену освітню програму;

2) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми або забезпечити постійний доступ до їх електронних версій.

82. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти або його структурного підрозділу, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - по п’ять примірників кожного виду словника.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

83. Ліцензіат повинен відповідати вимогам цих Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти.

Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти протягом усього періоду її здійснення.

Перелік документів, необхідних для започаткування провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

84. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 22) подає:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

2) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

3) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

4) письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;

5) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);

6) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках (додаток 26).

85. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

86. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Перелік документів, необхідних для розширення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

87. Ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності (додаток 22) подає:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);

4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 23);

5) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 24);

6) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 25);

7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні;

8) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках (додаток 27).

88. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

89. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

90. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

91. Кожен працівник закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій медичній книжці.

92. Для фізичної особи - підприємця, який самостійно надає освітні послуги за рівнем дошкільної освіти, - наявність відповідної фахової освіти і медичної довідки встановленого зразка.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

93. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

94. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

95. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Для закладів дошкільної освіти, введених в експлуатацію після набрання чинності цих Ліцензійних умов, доступність до будівель, групових приміщень закладів дошкільної освіти повинна відповідати державним будівельним нормам.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

96. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов під час провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Перелік документів, необхідних для започаткування провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

97. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

2) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особ - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);

4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках (додаток 29).

98. Фізична особа - підприємець додатково подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

99. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

{Ліцензійні умови в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/ післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу __________________ або кафедри _____________________ із спеціальності _______________________/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою підрозділу______________________або кафедри___________________із спеціальності у галузі_________________________

Прізвище, ім’я,
по батькові керівника та членів проектної групи

Найменування посади, місце роботи

Найменування закладу, який закінчив викладач,
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту*

Науковий ступінь, шифр і наймену вання наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі,
участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки**

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвомвгору