Документ 117-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2019. Подивитися в історії? )

38) у статті 50:

пункти 4 і 5 частини другої виключити;

частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення)".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, а також порядок преміювання державних службовців затверджуються Кабінетом Міністрів України";

39) статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Схема посадових окладів державних службовців

1. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями:

1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;

2) міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом, апарати (секретаріати) вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

4) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;

5) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

2. Схема посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

3. Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

4. Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти оплати праці для різних державних органів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів";

40) у статті 52:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Надбавки, доплати, премії та компенсації";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

41) частину шосту статті 66 виключити;

42) у пункті 3 частини другої статті 67 слова "наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород" виключити;

43) у статті 68:

у назві слово "ініціювати" замінити словом "порушувати";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):

міністром - стосовно державного секретаря відповідного міністерства;

суб’єктом призначення - стосовно інших державних службовців";

44) у статті 69:

абзац другий частини другої замінити двома абзацами такого змісту:

"Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, а також їх заступників, утворює суб’єкт призначення.

Дисциплінарну комісію стосовно інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", утворює керівник державної служби у кожному державному органі";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше трьох членів";

частини четверту, шосту - дев’яту виключити;

45) статтю 70 виключити;

46) статтю 71 викласти в такій редакції:

"Стаття 71. Порядок здійснення дисциплінарного провадження

1. Порядок здійснення дисциплінарного провадження затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення дисциплінарного провадження визначає, зокрема:

1) повноваження та порядок роботи дисциплінарної комісії;

2) порядок формування дисциплінарної комісії;

3) порядок здійснення дисциплінарного провадження у разі неможливості утворення або функціонування дисциплінарної комісії у державному органі";

47) частини першу і другу статті 72 викласти в такій редакції:

"1. Державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків у разі виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7-10 та 14 частини другої статті 65 цього Закону, за які до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.

2. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення у разі:

наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного провадження;

впливу на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснення протиправного тиску на підлеглих, погрози звільненням з роботи;

перешкоджання в інший спосіб об’єктивному вивченню обставин вчинення дисциплінарного проступку";

48) у статті 73:

у частині другій:

пункти 5, 10 і 11 виключити;

пункт 6 доповнити словами "та/або акт про відмову від надання таких пояснень";

пункт 8 доповнити словами "(за наявності)";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії у державному органі з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності";

частину третю виключити;

49) у частині першій статті 78 слова "категорії "А" до суду, а категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або" виключити;

50) у статті 83:

у частині першій:

у пункті 4 слова та цифри "(стаття 87 цього Закону)" замінити словами та цифрами "(статті 87, 87-1 цього Закону)";

доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разі укладення) (стаття 88-1 цього Закону)";

частину другу доповнити словами і цифрами "крім випадків, передбачених статтею 87-1 цього Закону";

51) у частині першій статті 84:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби";

пункт 6 виключити;

52) частину першу статті 85 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі призначення на посаду державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби державний службовець звільняється з посади в останній день строку дії контракту";

53) у статті 87:

у частині першій:

у пункті 1 слова "ліквідація державного органу" замінити словами "скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців", а слова "у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі" виключити;

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) ліквідація державного органу";

у пункті 3 слова "двох підряд негативних оцінок" замінити словами "негативної оцінки";

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Суб’єкт призначення приймає рішення про припинення державної служби з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, у п’ятиденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "має право поворотного прийняття на службу за його заявою" замінити словами "за рішенням суб’єкта призначення може бути призначений на рівнозначну або нижчу посаду державної служби";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Наказ (розпорядження) про звільнення державного службовця у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути виданий суб’єктом призначення або керівником державної служби у період тимчасової непрацездатності державного службовця або його відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки";

54) доповнити статтею 87-1 такого змісту:

"Стаття 87-1. Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення

1. Крім підстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб’єкт призначення може прийняти рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" з власної ініціативи, за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) з одночасним зарахуванням такого державного службовця за штат відповідного державного органу.

2. Державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої цієї статті, продовжують перебувати на державній службі згідно з цим Законом, виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади відповідно до частини першої цієї статті.

3. Умови оплати праці державних службовців, зазначених у частині другій цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Протягом строку, визначеного частиною другою цієї статті, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії "Б" у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.

5. Якщо протягом строку, визначеного частиною другою цієї статті, державному службовцю не запропоновано переведення відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.

6. Якщо протягом строку, визначеного частиною другою цієї статті, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги";

55) доповнити статтею 88-1 такого змісту:

"Стаття 88-1. Припинення державної служби з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби

1. Контрактом про проходження державної служби можуть бути встановлені додаткові, крім передбачених цим Законом, підстави припинення державної служби";

56) у статті 91:

у частині першій слова "апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України" замінити словами "апаратів (секретаріатів)";

у частині другій слова "за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору" виключити;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках, передбачених частиною третьою статті 44, частиною другою статті 53 цього Закону, повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України у порядку, встановленому Президентом України";

частину шосту виключити;

доповнити частинами дев’ятою - одинадцятою такого змісту:

"9. Повноваження керівника державної служби у Службі безпеки України здійснюють Голова Служби безпеки України та начальники регіональних органів Служби безпеки України.

Повноваження керівника державної служби у Службі зовнішньої розвідки України здійснює Голова Служби зовнішньої розвідки України.

10. Повноваження керівника державної служби в органах Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах військового управління, в яких передбачено посади державної служби, здійснює керівник відповідного державного органу або органу військового управління.

11. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби у Апараті Верховної Ради України, державних органах, зазначених у частинах першій, восьмій - десятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері";

57) у статті 92:

частину першу після слів "його Першого заступника та заступника" доповнити словами "працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України";

частину другу після слів "повноважень особи" доповнити словами "або на час діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України";

у частині третій:

абзац перший після слів "повноважень особи" доповнити словами "або припинення діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України";

абзац другий після слів "за ініціативою особи" доповнити словами "або голови депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України";

абзац перший частини четвертої після цифр "49-2" доповнити словами та цифрами "та частини третьої статті 184".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзаців четвертого і п’ятого підпункту 1, підпункту 39 пункту 6, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;

положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

2. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2021 року.

3. Установити, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

До приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Установити, що члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби, призначені до її складу до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої обов’язки до призначення нового складу Комісії в порядку, визначеному цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України:

1) до 1 січня 2020 року забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо визначення підкатегорій посад державної служби, а також затвердження класифікації (каталогу) посад на державній службі, схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2020 рік з урахуванням підкатегорій посад державної служби та рівнів державних органів;

2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення норм і положень законів України у відповідність із цим Законом у частині визначення розмірів оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів Кабінетом Міністрів України;

забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2019 року
№ 117-IX
вгору