Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи, Вимоги від 29.10.20091149
Документ 1149-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2016, підстава - 1067-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2009 р. № 1149
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1067 від 16.12.2015}

Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 810 від 29.08.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 810 від 29.08.2012
№ 235 від 08.04.2013
№ 632 від 28.08.2013}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 810 від 29.08.2012}

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. № 1149
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. № 810)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
низьковольтного електричного обладнання

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до низьковольтного електричного обладнання та його введення в обіг або в експлуатацію на ринку України.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про гармонізацію законодавства держав - членів стосовно електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на низьковольтне електричне обладнання, призначене для експорту.

2. Для цілей цього Технічного регламенту:

термін “низьковольтне електричне обладнання” означає будь-яке обладнання, призначене для використання при номінальній напрузі від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму, крім обладнання та явищ, зазначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту;

термін “національні стандарти” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”; терміни “виробник” та “декларація про відповідність” - у значенні, наведеному в Законі України “Про підтвердження відповідності”; терміни “орган з оцінки відповідності”, “технічний регламент” - у значенні, наведеному в Законі України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”; терміни “введення продукції в обіг”, “імпортер”, “користувач”, “надання продукції на ринку”, “уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні” - у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “споживач” - у значенні, наведеному в Законі України “Про захист прав споживачів”.

3. Введення в обіг низьковольтного електричного обладнання (далі - електрообладнання) можливе тільки в разі, коли воно не загрожує безпеці людей, свійських тварин або майна за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням, для якого воно створене.

Основні вимоги щодо забезпечення безпечності електрообладнання наведені в додатку 2 до цього Технічного регламенту.

4. Надання на ринку електрообладнання, яке за своїми характеристиками відповідає вимогам пунктів 3, 6 і 7 цього Технічного регламенту, не може бути заборонене або обмежене з причин безпечності.

5. Постачальники електроенергії не можуть встановлювати щодо електрообладнання більш жорсткі вимоги щодо безпечності, ніж ті, що визначені в пункті 3 цього Технічного регламенту, стосовно підключення до електромережі або постачання електроенергії споживачам і користувачам електрообладнання.

6. Електрообладнання, що відповідає положенням щодо безпечності національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам, вважається таким, що відповідає вимогам пункту 3 цього Технічного регламенту.

Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності електрообладнання вимогам пункту 3 цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до закону.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 28.08.2013}

7. Перед введенням в обіг на електрообладнання повинен бути нанесений національний знак відповідності, який підтверджує відповідність електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту, включаючи виконання процедури оцінки відповідності (внутрішній контроль виробництва) згідно з додатком 3 до цього Технічного регламенту.

8. Виробник або імпортер може надавати органу державного ринкового нагляду оформлений призначеним органом з оцінки відповідності протокол випробувань, що підтверджує відповідність електрообладнання вимогам пункту 3 цього Технічного регламенту.

9. У разі коли на електрообладнання поширюється дія інших технічних регламентів, які передбачають нанесення національного знака відповідності, наявність на електрообладнанні національного знака відповідності означає, що воно вважається таким, що відповідає вимогам інших технічних регламентів.

У разі коли протягом періоду впровадження інших технічних регламентів виробник може застосовувати той чи інший технічний регламент, національний знак відповідності свідчить про відповідність вимогам лише тих технічних регламентів, які були застосовані виробником. При цьому особливості застосування технічних регламентів наводяться в документації, повідомленнях або інструкціях, які згідно з цими технічними регламентами супроводжують електрообладнання.

10. Національний знак відповідності має відповідати вимогам, наведеним у додатку 4 до цього Технічного регламенту. Національний знак відповідності наноситься виробником чи уповноваженим представником виготовлювача продукції в Україні на кожний виріб електрообладнання або, якщо це неможливо, на пакування, інструкцію або документ, в якому визначені гарантійні зобов'язання, у спосіб, що забезпечує його видимість, розбірливість та незмивність.

11. Нанесення на електрообладнання будь-якого іншого маркування, здатного ввести в оману щодо значення та форми національного знака відповідності, забороняється.

Будь-яке інше маркування може бути нанесене на електрообладнання, його пакування, інструкцію або документ, у якому визначені гарантійні зобов'язання, за умови непогіршення видимості та розбірливості національного знака відповідності.

{Технічний регламент в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}Додаток 1
до Технічного регламенту

Низьковольтне електричне обладнання та явища, на які не поширюється дія Технічного регламенту

Низьковольтне електричне обладнання (далі - електрообладнання), призначене для експлуатації у вибухонебезпечному середовищі

Електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення

Електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів

Лічильники електроенергії

Штепсельні вилки та розетки для побутового використання

Контролери електричних огорож

Радіоелектричні завади

Спеціалізоване електрообладнання, призначене для використання на морському, річковому, повітряному транспорті та рухомому складі залізничного транспорту, яке відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим міжнародними організаціями, членом яких є Україна

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}Додаток 2
до Технічного регламенту

ОСНОВНІ
вимоги щодо забезпечення безпечності низьковольтного електричного обладнання

Загальні вимоги

1. Основні характеристики, дотримання яких забезпечуватиме безпечне використання низьковольтного електричного обладнання (далі - електрообладнання) за призначенням, для якого воно створене, повинні бути нанесені на електрообладнання, а в разі неможливості - зазначені в супровідному повідомленні.

2. Комерційне (фірмове) найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг) повинні бути чітко зазначені на електрообладнанні, а в разі неможливості такого нанесення - зазначені на пакуванні.

3. Електрообладнання разом із складовими частинами повинно виготовлятися у спосіб, що забезпечуватиме можливість його безпечного і належного складання та підключення.

4. Електрообладнання має бути спроектовано та виготовлено у спосіб, що забезпечує гарантію захисту від небезпеки, визначеної у пунктах 5 і 6 цього додатка, за умови, що обладнання застосовується за призначенням, для якого воно створене, та належно обслуговується.

Вимоги щодо захисту від небезпеки, яка може виникнути під час використання електрообладнання

5. Виробником електрообладнання повинні бути передбачені заходи технічного характеру для забезпечення:

1) належного захисту людей і свійських тварин від небезпеки фізичної травми або іншого ушкодження, які можуть бути спричинені прямим або непрямим електричним контактом;

2) неможливості створення температур, електричних дуг або випромінювання, які можуть спричинити небезпеку;

3) належного захисту людей, свійських тварин та майна від неелектричної небезпеки, яка спричиняється електрообладнанням;

4) придатності ізоляції для передбачуваних умов.

Вимоги щодо захисту від небезпеки, що може бути спричинена зовнішнім впливом на електрообладнання

6. Виробником електрообладнання повинні бути передбачені технічні заходи для забезпечення:

1) відповідності електрообладнання очікуваним механічним впливам для уникнення небезпеки для людей, свійських тварин та майна;

2) стійкості електрообладнання до немеханічних впливів в очікуваних умовах природного середовища для уникнення небезпеки для людей, свійських тварин та майна;

3) уникнення небезпеки для людей, свійських тварин та майна при передбачуваних умовах перевантаження електрообладнання.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}Додаток 3
до Технічного регламенту

ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
низьковольтного електричного обладнання (внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за якою виробник або уповноважений представник, який виконує зобов'язання, встановлені в пункті 2 цього додатка, гарантує та заявляє, що низьковольтне електричне обладнання (далі - електрообладнання) відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (далі - Технічний регламент), що застосовуються до нього.

Виробник або уповноважений представник повинен нанести національний знак відповідності на електрообладнання та скласти декларацію про відповідність згідно з вимогами пункту 2 додатка 4 до Технічного регламенту.

2. Виробник повинен скласти технічну документацію, визначену в пункті 3 цього додатка, яку він або уповноважений представник має зберігати на території України не менше ніж 10 років після дати випуску останнього виробу і надавати її для перевірки відповідним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, ці зобов'язання покладаються на особу, яка ввела електрообладнання в обіг на ринку України.

3. Технічна документація має надавати можливість оцінити відповідність електрообладнання вимогам Технічного регламенту та, наскільки це стосується такого оцінювання, включати проектування, виробництво та функціонування електрообладнання. До зазначеної документації мають бути включені:

загальний опис електрообладнання;

загальні конструкторські та виробничі креслення, електричні схеми та схеми вузлів, деталей тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень та схем і функціонування електрообладнання;

список стандартів, які повністю або частково застосовано, та описи прийнятих рішень для забезпечення положень щодо безпечності, визначених у Технічному регламенті, якщо стандарти не було застосовано;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 28.08.2013}

результати виконаних проектних розрахунків, проведених перевірок тощо;

протоколи випробувань.

4. Виробник або уповноважений представник повинен зберігати примірник декларації про відповідність разом із технічною документацією.

5. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовленої продукції технічній документації, зазначеній у пункті 3 цього додатка, та вимогам Технічного регламенту, що застосовані до неї.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до маркування національним знаком відповідності низьковольтного електричного обладнання та декларації про відповідність

Маркування національним знаком відповідності

1. Зображення національного знака відповідності низьковольтного електричного обладнання має відповідати опису, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

2. У разі зменшення або збільшення зображення національного знака відповідності мають бути дотримані пропорції, встановлені в описі національного знака відповідності.

Декларація про відповідність

3. Декларація про відповідність має відповідати формі, наведеній у додатку 5 до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання та містити:

найменування та місцезнаходження виробника або уповноваженого представника;

опис електрообладнання;

посилання на стандарти, включені до переліку національних стандартів;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 632 від 28.08.2013}

у разі необхідності - посилання на специфікації, відповідність яким декларується;

прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання від імені виробника або уповноваженого представника;

останні дві цифри року, в якому було нанесене маркування національним знаком відповідності.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}Додаток 5
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. № 1149
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. № 810)

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Призначення органів з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту та опублікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку

постійно

2. Формування та публікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту

-“-

-“-

3. Приведення в разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

-“-

-“-

4. Внесення в разі потреби змін до Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

-“-

{План заходів в редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012}вгору