Документ 114-91-п, попередня редакція — Редакція від 26.04.2015, підстава - 171-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Особам рядового і начальницького складу, які звільняються з органів внутрішніх справ, за невикористану в році звільнення відпустку виплачується грошова компенсація відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1137 від 05.12.2012}

57. Короткострокові відпустки особам рядового і начальницького складу надаються при наявності поважних причин на строк до 10 діб, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

Короткострокова відпустка у тривалість чергової відпустки не включається.

58. Відпустка через хворобу надається особам рядового і начальницького складу на підставі висновків військово-лікарської комісії.

Тривалість відпустки через хворобу визначається характером захворювання. В загальному обчисленні час безперервного перебування у відпустці через хворобу не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли законодавством передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні. Цей строк може бути продовжений рішенням прямого начальника (від начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті та науково-дослідних установ, ректорів вищих навчальних закладів МВС, прирівняних до них і вище) на підставі висновку лікувального закладу.

{Абзац другий пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1137 від 05.12.2012}

По закінченні встановленого строку безперервного перебування у відпустці через хворобу особи рядового і начальницького складу підлягають оглядові військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність їх для подальшої служби.

Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу в зв'язку з одержанням ними при виконанні службових обов'язків поранень, контузій або каліцтва строком не обмежується. На лікарський огляд вказані особи направляються після закінчення лікування.

Відпустка через хворобу в тривалість чергової відпустки не включається.

59. Канікулярні відпустки надаються особам рядового і начальницького складу, які навчаються на очних факультетах (відділеннях) у навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ один раз протягом навчального року під час перерви в заняттях на строки, визначені навчальними планами.

Канікулярна відпустка в тривалість чергової відпустки не включається.

60. Відпустка випускникам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, інших міністерств і відомств надається по закінченні навчальних закладів на строк установлений пунктом 51 цього Положення. Ця відпустка включається у тривалість чергової відпустки за поточний рік.

61. Додаткові і соціальні відпустки особам рядового і начальницького складу надаються відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ VII
Звільнення зі служби

62. Звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби провадиться:

а) у запас Збройних Сил (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку, встановленого Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” для перебування в запасі осіб, які мають військові звання і за станом здоров'я придатні до військової служби;

б) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку, встановленого Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” для перебування в запасі осіб, які мають відповідні військові звання або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби (із зняттям з військового обліку).

63. Особи рядового і молодшого начальницького складу звільняються зі служби в запас (з постановкою на військовий облік):

а) за віком - при досягненні віку, встановленого для них пунктом 5 цього Положення;

б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби в мирний час (у військовий час - обмежено придатними 2-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії;

в) через обмежений стан здоров'я - у разі визнання їх придатними до військової служби поза строєм у мирний час (у військовий час - обмежено придатними I-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії при неможливості використання їх на службі у зв'язку з відсутністю відповідних вакантних посад;

г) за вислугою строку служби, передбаченого договором, якщо особи рядового і молодшого начальницького складу не виявляють бажання продовжувати службу;

д) через службову невідповідність;

є) за порушення дисципліни;

ж) за власним бажанням - при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов'язків;

з) через скорочення штатів - при відсутності можливості подальшого використання на службі;

и) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 63 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 428 від 08.06.2005}

і) у зв'язку з непроходженням випробування в період іспитового строку;

{Пункт 63 доповнено підпунктом "і" згідно з Постановою КМ № 624 від 09.07.2008}

ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

{Пункт 63 доповнено підпунктом "ї" згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення.

{Пункт 63 доповнено підпунктом "й" згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 від 04.09.2013}

64. Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу звільняються зі служби в запас (з постановкою на військовий облік):

а) за віком - при досягненні віку, встановленого для них пунктом 7 цього Положення. Крім того, за віком можуть бути звільнені особи середнього начальницького складу, які мають вислугу 20 і більше років (у пільговому обчисленні), і яким до досягнення встановленого віку перебування на службі залишилося 3 роки і менше, а за їх бажанням при досягненні цього віку - незалежно від наявності вислуги років;

б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби в мирний час (у військовий час - обмежено придатними 2-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії;

в) через обмежений стан здоров'я - у разі визнання їх придатними до військової служби поза строєм у мирний час (у військовий час обмежено придатними 1-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії при неможливості використання їх на службі у зв'язку з відсутністю відповідних вакантних посад;

г) через скорочення штатів - при відсутності можливості подальшого використання на службі;

д) через службову невідповідність;

є) за порушення дисципліни;

ж) за власним бажанням - при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов'язків;

з) у зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу в інші міністерства і відомства (організації);

и) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 64 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 428 від 08.06.2005}

і) у зв'язку з непроходженням випробування в період іспитового строку;

{Пункт 64 доповнено підпунктом "і" згідно з Постановою КМ № 624 від 09.07.2008}

ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

{Пункт 64 доповнено підпунктом "ї" згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011}

й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення.

{Пункт 64 доповнено підпунктом "й" згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ № 1126 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 від 04.09.2013}

65. Особи рядового і начальницького складу звільняються зі служби у відставку (із зняттям з військового обліку):

а) за віком - при досягненні граничного віку, встановленого пунктом 7 цього Положення та Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” для перебування в запасі осіб, які мають відповідні військові звання;

{Підпункт "а" пункту 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1137 від 05.12.2012}

б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії, винесеним до звільнення особи із служби.

{Підпункт "б" пункту 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1137 від 05.12.2012}

66. Особи рядового і начальницького складу, які скоїли вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу, звільняються з органів внутрішніх справ. При цьому звільнення проводиться з урахуванням вимог пункту 62 цього Положення.

67. Особи рядового або начальницького складу, притягнуті до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня надходження до органу внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

{Пункт 67 в редакції Постанов КМ № 1432 від 08.12.2009, № 1126 від 02.11.2011, № 706 від 04.09.2013}

68. Особи рядового і начальницького складу, які виявили бажання звільнитися зі служби за особистим проханням, попереджають прямого начальника органу внутрішніх справ про прийняте ними рішення не пізніш як за три місяці до дня звільнення, про що подають рапорт за командою.

69. Звільнення зі служби осіб рядового і молодшого начальницького складу провадиться начальниками, яким таке право надане Міністром внутрішніх справ.

70. Звільнення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу в запас і відставку провадиться:

до полковника міліції, полковника внутрішньої служби включно - начальниками головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і рівними їм начальниками, яким таке право надано Міністром внутрішніх справ;

{Абзац другий пункту 70 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1137 від 05.12.2012, № 186 від 18.06.2014}

{Абзац третій пункту 70 виключено на підставі Постанови КМ № 186 від 18.06.2014}

осіб вищого начальницького складу - відповідно до законодавства.

71. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, крім осіб середнього і старшого начальницького складу міліції, які бездоганно прослужили в органах внутрішніх справ, Збройних Силах і СБУ 25 і більше років (у пільговому обчисленні), а тим, які мають особливі заслуги, незалежно від вислуги років, при звільненні в запас або відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, може надаватися право носіння встановленої форми одягу. Цими ж начальниками можуть бути позбавлені цього права особи, засуджені за вчинення злочину, або такі, що вчинили проступки та дії, які дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1137 від 05.12.2012}

72. Особи рядового і начальницького складу, які померли, загинули, пропали безвісті, а також позбавлені спеціального звання, виключаються з кадрів Міністерства внутрішніх справ у порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ.

73. Після звільнення з органів внутрішніх справ особи рядового і начальницького складу беруться військовими комісаріатами на військовий облік у встановленому порядку.

74. Порядок проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ у воєнний час визначається Кабінетом Міністрів.

РОЗДІЛ VIII
Особливості проходження служби окремими категоріями осіб начальницького складу

75. Особи начальницького складу органів внутрішніх справ можуть бути прикомандировані до інших міністерств і відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій для виконання спеціальних робіт чи обов'язків із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ.

{Абзац другий пункту 75 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1831 від 26.11.2003}

До прикомандированих прирівнюються особи, зараховані в кадри Міністерства внутрішніх справ з присвоєнням спеціальних знань начальницького складу у зв'язку з призначенням їх до інших міністерств і відомств або напідвідомчі їм підприємства, в установи і організації на посади, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів підлягають заміщенню особами начальницького складу органів внутрішніх справ.

76. Особи начальницького складу органів внутрішніх справ, прикомандировані до інших міністерств і відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій, проходять службу в порядку, встановленому цим Положенням.

77. Призначення на посади осіб начальницького складу, вказаних у пункті 76 цього Положення, та їх переміщення провадяться керівниками відповідних міністерств і відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій за погодженням з Міністерством внутрішніх справ або його органами. Переміщення цих осіб провадиться в межах посад у системі цього міністерства і відомства, що підлягають заміщенню особами начальницького складу органів внутрішніх справ.

78. Особи начальницького складу, зазначені в пункті 76 цього Положення користуються правами і пільгами, встановленими для осіб начальницького складу, які проходять службу в органах внутрішніх справ. Усі види належного забезпечення видаються їм за рахунок коштів міністерств і відомств, в яких вони працюють. Грошове забезпечення цим особам виплачується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

79. Перші та чергові спеціальні звання (до полковника міліції та полковника внутрішньої служби включно) особам, зазначеним у пункті 76 цього Положення, присвоюються за поданням відповідних організацій в порядку, передбаченому пунктами 27-37 цього Положення.

80. Особи начальницького складу, прикомандировані до інших міністерств і відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій, атестуються в порядку, встановленому пунктами 47-48 цього Положення, їх безпосередніми керівниками разом з представниками Міністерства внутрішніх справ або його відповідних органів, для чого створюються міжвідомчі атестаційні комісії.

81. Залишення на службі осіб начальницького складу, прикомандированих до інших міністерств, відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій, понад граничний вік перебування на службі провадиться в порядку, встановленому пунктами 5 і 8 цього Положення, за поданням відповідного міністерства або відомства.

82. Особи начальницького складу, прикомандировані до інших міністерств і відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій (включаючи осіб, прирівнюваних до них), звільняються зі служби за підставами і в порядку, що передбачені пунктами 62-74 цього Положення.

Звільнення зазначених осіб провадиться за поданням відповідних міністерств, відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій.

83. Особи начальницького складу, прикомандировані до інших міністерств, відомств або підвідомчих їм підприємств, установ і організацій, при звільненні зі служби, а також члени їх сімей користуються правами і пільгами нарівні із особами начальницького складу, звільненими безпосередньо з органів внутрішніх справ, та членами їх сімей.

84. Контроль за додержанням установленого порядку проходження служби особами, зазначеними в пункті 76 цього Положення, здійснюється Міністерством внутрішніх справ та його органами.

85. Переведення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу з органів внутрішніх справ до Збройних Сил, у війська і органи Комітету державної безпеки СРСР у зв'язку з призначенням їх у персональному порядку на дійсну військову службу може провадитися за погодженням відповідно з Міністерством оборони СРСР або Комітетом державної безпеки СРСР з урахуванням їх бажання і оформляється наказом Міністра внутрішніх справ, начальників управлінь внутрішніх справ Кримської АРСР, областей і м. Києва.

86. Міністр внутрішніх справ у необхідних випадках і за погодженням з Міністерством оборони СРСР та Комітетом державної безпеки СРСР може вирішувати питання переведення військовослужбовців Збройних Сил, Комітету державної безпеки СРСР для проходження служби в органах внутрішніх справ.вгору