Документ 111-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 4 березня 2004 р. N 111-р
Київ

Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України
до Європейського Союзу в 2004 році

1. На виконання статті 3 Указу Президента України від 14
вересня 2000 р. N 1072 ( 1072/2000 ) "Про Програму інтеграції
України до Європейського Союзу" затвердити план дій щодо
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до
Європейського Союзу ( n0001100-00 ) в 2004 році та план роботи з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу в 2004 році, що додаються.
Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання зазначених планів за
рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України
на 2004 рік ( 1344-15 ), та інших джерел.
2. Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і
Міжвідомчій координаційній раді з адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу проводити постійний
моніторинг здійснення заходів, передбачених планами, затвердженими
цим розпорядженням, та до 15 липня 2004 р. і 15 січня 2005 р.
поінформувати Кабінет Міністрів України про хід їх виконання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 111-р
ПЛАН ДІЙ
щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського
Союзу ( n0001100-00 ) в 2004 році
------------------------------------------------------------------------------------------- Пріоритетні положення Програми| Дії щодо реалізації | Відповідальні | Строк |пріоритетних положень Програми | за виконання |виконання ------------------------------------------------------------------------------------------- Розділ 1. Критерії членства
Синхронізація внутрішніх продовжити здійснення Фонд державного протягом ринкових перетворень до змін відповідно до Державної майна року у процесах розширення ЄС. програми приватизації продажу
Насамперед це стосується: дрібних пакетів акцій ВАТ
(25 відсотків і менше), завершення приватизації закріплених у державній
(насамперед підприємств, які власності, способами, які
мають стратегічне значення забезпечують їх продаж у
для економіки і безпеки якнайкоротший строк, з
держави, та банків) урахуванням кон'юнктури ринку
Розділ 3. Судова система
3.1. Підвищення рівня
інституційної та
адміністративної спроможності
Вирішення питання щодо забезпечити формування системи Державна судова -"- запровадження в Україні адміністративних судів, у тому адміністрація системи органів числі кадрового резерву суддів, Мін'юст адміністративної юстиції, в та укомплектування апарату цих інші
тому числі адміністративних судів заінтересовані судів органи виконавчої влади
3.2. Поліпшення діяльності
судових органів
Завершити реформування підготувати і внести пропозиції Державна судова протягом системи судів загальної щодо вдосконалення процедури адміністрація року юрисдикції відповідно до розв'язання окремих категорій Мін'юст Конституції України спорів, у тому числі з
( 254к/96-ВР ) та Закону досудового врегулювання, та
України "Про судоустрій започаткування додаткових
України" ( 3018-14 ) інститутів позасудового
розгляду спорів
Провести аналіз відповідності забезпечити роботу із Державна судова -"- проектів нормативно-правових систематизації законодавства, адміністрація актів України щодо поліпшення зокрема у частині, що регулює
роботи судової системи діяльність судів загальної
вимогам ЄС юрисдикції, та створити
нормативно-правову базу їх
діяльності
3.3. Підготовка фахівців
Розробити окремі навчальні утворити систему модельних Державна судова -"- програми з питань судового місцевих судів (не менш як по адміністрація Рада адміністрування для одному у кожному регіоні), на міністрів підготовки резерву кадрів на базі яких здійснюватиметься Автономної посади голів судів і навчання, підготовка і Республіки Крим, перепідготовки голів судів та перепідготовка суддів та обласні, Київська, програми щодо підготовки працівників апарату судів, Севастопольська працівників районних створити для цього відповідну міські (міських) судів матеріально-технічну базу держадміністрації
забезпечити організацію Державна судова -"- навчання та підвищення адміністрація кваліфікації суддівських кадрів Академія суддів
Здійснити заходи з метою провести за участю провідних Державна судова протягом запровадження програм щодо науковців науково-практичні адміністрація року вивчення законодавства з конференції з питань Академія суддів питань захисту прав людини і судово-правової реформи,
громадянина, устрою судової судового законодавства та
влади і здійснення правосуддя судоустрою
у державах - членах ЄС
3.4. Поліпшення доступу до
інформації стосовно рішень
судів
Створити комп'ютерну мережу створити єдину комп'ютерну Державна судова -"- системи судів України, мережу судів України із адміністрація забезпечити їх засобами забезпечення доступу судів до
електронної пошти, доступом електронних баз даних
до інформаційних ресурсів законодавства
мережі Інтернет
Розділ 4. Права людини та захист
прав національних меншин
4.1. Громадянські та політичні
права
Провести експертизу забезпечити супроводження Міністерство у I квартал законодавства України у сфері розгляду у Верховній Раді справах сім'ї, забезпечення громадянських України проекту Закону України дітей та молоді прав з метою виявлення "Про забезпечення рівних прав і Мін'юст розбіжностей у внутрішньому можливостей жінок та чоловіків"
законодавстві та застарілих
норм
4.2. Економічні, соціальні та
культурні права
4.2.3. Культурні права
Проведення Днів Європи в провести День Європи в Україні МЗС II Україні Мінекономіки квартал облдерж- адміністрації
забезпечити проведення Днів Мінкультури -"- культури Французької МЗС
Республіки в Україні
Опрацювання Міністерством опрацювати питання щодо МЗС протягом культури України разом з організаційно-правового Мінкультури року Міністерством закордонних забезпечення відкриття та (після справ України питань, діяльності затверд- пов'язаних з відкриттям інформаційно-культурних ження культурних центрів України в центрів України у країнах Типового країнах - членах ЄС Європи, зокрема у Французькій положення Республіці, Федеративній про Республіці Німеччина, інформа- Республіці Польща з ційно- використанням потенціалу культурні української діаспори у цих центри сферах України за кордоном)
4.5. Суспільна інформованість
Підготовка та розповсюдження продовжити роботу щодо Держкомтелерадіо протягом інформаційних матеріалів про створення мережі року стратегічне партнерство кореспондентських пунктів за
України і ЄС кордоном для розповсюдження в
державах - членах ЄС інформації
про Україну, її економічний і
соціальний розвиток, результати
співробітництва з ЄС
забезпечити виконання заходів, Держкомтелерадіо -"- передбачених Державною МЗС
програмою інформування Мінекономіки громадськості України з питань Мін'юст європейської інтеграції МОН
Національна академія наук інші
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Розділ 5. Економічний розвиток країни
5.1. Макроекономічна
стабілізація
Забезпечити розвиток розробити засади Національний банк -"- економічного потенціалу грошово-кредитної політики та
забезпечити їх реалізацію
5.2. Структурні реформи
Проведення реструктуризації активізувати процеси проведення Фонд державного протягом неефективних суб'єктів реструктуризації, досудової майна року господарювання з виділенням санації ВАТ, неспроможних Мінекономіки підприємств і видів продукції, самостійно виконати Державна податкова що підлягають зобов'язання з погашення адміністрація перепрофілюванню, ліквідації, кредиторської заборгованості інші центральні консервації або конверсії, в (заробітної плати, до бюджетів органи виконавчої тому числі через механізм усіх рівнів, цільових фондів, влади
банкрутства іншим кредиторам)
передбачити в проектах
реструктуризації чи планах
досудової санації неефективних
суб'єктів господарювання заходи
з відчуження майна цих
підприємств, у тому числі
відокремлення об'єктів, що
підлягають перепрофілюванню з
подальшим створенням на базі
цього майна господарських
товариств
Прискорення розвитку ринкової розробити проект Концепції Мінекономіки протягом інфраструктури - товарних розвитку біржового товарного Мінпромполітики року бірж, транспортних терміналів, ринку Антимонопольний фондового та страхового ринку, комітет банківських і позабанківських Державна комісія з фінансово-кредитних установ, цінних паперів та сучасних систем зв'язку, ринку фондового ринку інформаційної продукції і Державна комісія з послуг та їх інтеграції у регулювання ринків міжнародне інформаційне поле фінансових послуг інші центральні органи виконавчої влади
Створення сприятливого забезпечити здійснення Мінекономіки -"- інвестиційного клімату заходів, спрямованих на інші центральні збільшення та ефективне органи використання інвестицій, у виконавчої влади тому числі в рамках Програми
розвитку інвестиційної
діяльності на 2002-2010 роки
( 1801-2001-п )
та Програми "Інвестиційний
імідж України" ( 477-2002-р )
6. Внутрішній ринок без кордонів
6.1. Загальні питання
6.1.1. Державні закупівлі
Проведення роботи щодо здійснити заходи щодо Мінекономіки протягом удосконалення реалізації засад міжвідомчої інші органи року нормативно-правової бази координації закупівель на виконавчої згідно з нормами ЄС основі рамкових угод влади
Удосконалення роботи забезпечити розвиток мережі Мінекономіки -"- спеціального центрального місцевих представництв Мінекономіки органу з питань координації спеціально уповноваженого Автономної закупівель товарів, робіт і центрального органу виконавчої Республіки Крим послуг для державних потреб влади з питань координації облдерж- закупівель товарів, робіт і адміністрації послуг за державні кошти
здійснити заходи щодо розвитку Мінекономіки -"- інформаційних технологій та
інформаційного забезпечення у
сфері державних закупівель,
у тому числі у рамках
міжнародного співробітництва,
з урахуванням можливості
залучення технічної допомоги
6.1.3. Захист прав
інтелектуальної власності
Розроблення та реалізація забезпечити проведення Мінагрополітики III заходів щодо виконання науково-практичного семінару квартал Україною зобов'язань, що "Комерційні аспекти охорони
випливають з багатосторонніх прав на сорти рослин.
конвенцій у сфері Міжнародний досвід"
інтелектуальної власності
6.2. Вільний рух товарів
6.2.3. Стандартизація, оцінка
відповідності та акредитація
Підготовка відповідних здійснити заходи щодо Мінагрополітики протягом українських органів із підготовки випробувальної року сертифікації та випробувальних ветеринарної лабораторії до
лабораторій до акредитації за акредитації в одній з держав -
вимогами продукції, яка членів ЄС, яка є дійсним
підпадає під дію директив членом Європейської Асоціації
Нового підходу з акредитації;
здійснити заходи щодо
акредитації Української
державної насіннєвої інспекції
в Міжнародній асоціації
контролю за якістю насіння
Проведення експертизи проектів забезпечити вдосконалення Держтурадмі- -"- національних стандартів і нормативно-правової бази, якою ністрація запровадження міжнародних та регламентується діяльність у Держспоживстандарт європейських стандартів, сфері туризму, зокрема:
розроблених згідно з
програмами запровадження розробити технічний регламент
стандартів у промисловості, підтвердження відповідності
сільському господарстві, послуг розміщення;
енергетиці, на транспорті, у
сферах зв'язку та розробити проекти нових
телекомунікацій, захисту державних стандартів;
природного довкілля, безпеки
праці тощо уніфікувати стандарти якості
туристичних послуг
Аналіз національних (ДСТУ) та розробити нормативно-правову Мінагрополітики IV міждержавних (ГОСТ) базу з питань карантину квартал загальнотехнічних стандартів і рослин, адаптовану до
запровадження міжнародних міжнародних стандартів
стандартів
забезпечити поетапну -"- протягом гармонізацію вітчизняних року нормативів рибопереробної
галузі промисловості з нормами
ЄС, зокрема розробити державні
стандарти України (ДСТУ) на
рибну продукцію (риба
океанічного промислу морожена,
філе рибне морожене, кальмар
морожений)
Створення нових технічних здійснити заходи щодо Держспоживстандарт -"- комітетів стандартизації та започаткування діяльності
залучення їх до роботи у технічних комітетів
відповідних технічних стандартизації з управління
комітетах та органах ISO, IEC, якістю виробництва лікеро-
CEN, CENELEC, інших горілчаних напоїв та тютюнових
міжнародних та європейських виробів і методів їх контролю
організаціях із стандартизації
Організація інформаційного забезпечити функціонування -"- -"- забезпечення в рамках роботи Національного центру
Інформаційного центру ISONET міжнародної інформаційної
мережі ISONET WTO відповідно
до основоположних документів
ISONET та положень Угоди СОТ
про технічні бар'єри у
торгівлі
6.4. Вільний рух послуг
6.4.1. Банківська справа
Активізація ролі банківського здійснити заходи щодо Національний банк протягом сектору в процесі економічного вдосконалення року зростання шляхом додаткової нормативно-правової бази, якою
капіталізації банків, регулюється діяльність банків у
поліпшення безпеки частині вимог до їх капіталу, з
господарського обороту, урахуванням директив ЄС;
проведення відповідної
політики розвитку конкуренції
на ринку довгострокових
кредитів тощо
опрацювати можливість
удосконалення методології
розрахунку регулятивного
капіталу банків у частині
врахування пропозицій
Базельського комітету з
банківського нагляду щодо
спеціальних відрахувань
Створення передумов для підготувати і внести пропозиції -"- -"- попередження "рецидиву поганих щодо врегулювання на
боргів", а також запровадження законодавчому рівні захисту
моніторингу ситуації в цій прав кредиторів;
сфері
опрацювати питання щодо -"- -"- створення системи незалежних
рейтингових агентств та
кредитних бюро;
забезпечити внесення змін до Національний банк протягом нормативно-правових актів року Національного банку щодо
вдосконалення класифікації
активів за ступенем ризику, що
береться до уваги під час
визначення необхідних резервів
під активні операції
6.4.2. Ринок цінних паперів
Подальший розвиток здійснити заходи щодо розвитку Державна комісія -"- інфраструктури фондового національної депозитарної з цінних паперів ринку, що має забезпечити системи шляхом запровадження та фондового ринку ефективне функціонування електронного документообігу Національний системи реєстрації прав між прямими її учасниками та депозитарій власності на цінні папери та організаторами торгівлі Національний банк розрахунково-клірингової цінними паперами
системи відповідно до
міжнародних вимог
Удосконалення механізмів підготувати і внести Державна комісія з IV корпоративного управління в пропозиції щодо врегулювання цінних паперів та квартал частині створення умов для та запобігання порушенню прав фондового ринку формування ефективного акціонерів (інвесторів) на
власника, забезпечення захисту ринку цінних паперів з метою
прав акціонерів та уникнення корпоративних
вдосконалення механізмів конфліктів у цій сфері
розкриття інформації про
діяльність емітентів цінних
паперів
Подальший розвиток продовжити здійснення заходів з Державна комісія з протягом інфраструктури фондового метою розвитку національної цінних паперів та року ринку, що має забезпечити депозитарної системи відповідно фондового ринку ефективне функціонування до міжнародних стандартів щодо Національний системи реєстрації прав функціонування систем депозитарій власності на цінні папери та організованої торгівлі, обліку Мінекономіки розрахунково-клірингової цінних паперів, Мінфін системи відповідно до розрахунково-клірингових та Фонд державного міжнародних вимог платіжних систем майна
Національний банк
продовжити роботу з Державна комісія з -"- удосконалення саморегулювання цінних паперів та на фондовому ринку шляхом фондового ринку часткової передачі державних
регуляторних повноважень
саморегулівним організаціям -
професійним учасникам ринку
цінних паперів
Запровадження системи продовжити роботу з утворення -"- -"- моніторингу фондового ринку центрів суспільної інформації у
шляхом створення баз даних про регіонах і розвитку системи
діяльність учасників ринку оприлюднення інформації на
цінних паперів та системи веб-сторінках Державної комісії
оприлюднення інформації про їх з цінних паперів та фондового
діяльність ринку та Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку;
здійснити заходи щодо посилення IV контролю за діяльністю квартал професійних учасників ринку
цінних паперів, захисту прав
його інвесторів та кредиторів,
оприлюднення інформації
стосовно правопорушень у цій
сфері;
удосконалити нормативно-правову
базу щодо одержання інформації
та адміністративних даних від
учасників ринку цінних паперів
6.4.4. Боротьба з
"відмиванням" грошей
Вивчення та імплементація провести аналіз відповідності Держфінмоніторинг протягом міжнародних рекомендацій з законодавства України Мін'юст року питань запобігання рекомендаціям Групи з розробки Державна комісія з "відмиванню" грошей фінансових заходів боротьби з цінних паперів та відмиванням грошей (FATF) фондового ринку ( 1124-2001-п ) Державна комісія з та здійснити у разі потреби регулювання ринків заходи щодо імплементації цих фінансових послуг рекомендацій у національне Національний банк законодавство МВС
забезпечити супроводження Держфінмоніторинг -"- розгляду у Верховній Раді Державна комісія з України проекту Закону України цінних паперів та "Про внесення змін до деяких фондового ринку законодавчих актів України з Державна комісія з питань запобігання легалізації регулювання ринків (відмиванню) доходів, фінансових послуг одержаних злочинним шляхом, та Національний банк фінансуванню тероризму" МВС
Мін'юст
вжити заходів для створення Держфінмоніторинг протягом Єдиної державної інформаційної СБУ року системи у сфері запобігання та МВС
протидії легалізації Мін'юст (відмиванню) доходів і Державна комісія з фінансуванню тероризму цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг Державна податкова адміністрація Адміністрація Держприкордон- служби Фонд державного майна
Держкомстат Мінфін Мінекономіки Держпідприємництво Держкомзем
забезпечити виконання Програми Держфінмоніторинг -"- протидії легалізації Національний банк (відмиванню) доходів, одержаних СБУ
злочинним шляхом МВС
( 45-2004-п ) інші центральні
органи виконавчої влади
Приєднання до інших забезпечити вступ Державного Держфінмоніторинг протягом міжнародних документів з департаменту фінансового року питань запобігання моніторингу до Егмонтської
"відмиванню" грошей групи підрозділів фінансових
розвідок
Опрацювання разом з забезпечити підписання Держфінмоніторинг -"- відповідними структурами ЄС меморандумів про Мінфін можливості здійснення спільних взаєморозуміння та Державна податкова програм у сфері боротьби з співробітництво у сфері адміністрація "відмиванням" грошей боротьби з легалізацією СБУ
(відмиванням) доходів, МЗС
одержаних злочинним шляхом, Мін'юст між Державним департаментом
фінансового моніторингу
України та іноземними
підрозділами фінансової
розвідки
6.5. Вільне пересування осіб
6.5.1. Трудова міграція
Створення правових, розробити і затвердити нові Мінпраці -"- економічних та соціальних ліцензійні умови для суб'єктів Держпідприємництво засад для регулювання правових господарської діяльності з Мінекономіки міграційних процесів в Україні посередництва у Мінфін працевлаштуванні на роботу за
кордоном та порядок контролю
за їх дотриманням з метою
поліпшення регулювання
процесів міграції, посилення
соціального захисту
трудящих-мігрантів
підготувати матеріали для Мінпраці протягом підписання Європейської МЗС року конвенції про правовий статус Мінфін трудящих-мігрантів (1977 рік) МЗС
( 994_307 ) Мін'юст Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді
6.5.2. Лібералізація візового продовжити переговорний процес МЗС -"- режиму щодо лібералізації візового Адміністрація режиму, зокрема щодо Держприкордон- Створення відповідних скасування візового режиму для служби внутрішніх та зовнішніх громадян України - Держмитслужба передумов для розв'язання пред'явників дипломатичних
проблеми спрощення візового паспортів та спрощення
режиму між Україною та процедури оформлення візових
державами - членами ЄС документів для громадян України
продовжити роботу з укладення МЗС -"- угод про реадмісію між МВС
країнами призначення (ЄС), Адміністрація країнами транзиту Держприкордон- (Російська Федерація, служби Республіка Білорусь, Держкомнацміграції Республіка Молдова) та Мін'юст країнами походження (Близький
Схід, Південна Азія,
Азіатсько-Тихоокеанський
регіон)
6.6. Конкуренція
6.6.2. Розвиток та
удосконалення інституційної
бази захисту конкуренції та
механізмів проведення
конкурентної політики
Удосконалення взаємодії підготувати і внести Антимонопольний протягом механізмів регулювання та пропозиції щодо оптимізації комітет року розвитку конкуренції у системи надання державної Мінекономіки фінансовому секторі економіки допомоги окремим суб'єктам Мін'юст та на ринках агропромислового господарювання та галузям Мінфін комплексу економіки Мінпромполітики Мінтранс МОЗ
Державна податкова адміністрація Держпідприємництво
Закінчення формування забезпечити організацію Мінекономіки -"- інституційної бази захисту виконання процедур надання Держкомстат конкуренції та механізмів Кабінетом Міністрів України інші
проведення конкурентної дозволів на узгоджені дії, заінтересовані політики з метою створення концентрацію суб'єктів центральні органи дієвої конкуренції господарювання, що були виконавчої влади заборонені Антимонопольним
комітетом
6.6.3. Створення
соціально-економічних умов для
вільної і справедливої
конкуренції на ринку за
правилами конкуренції
Здійснення заходів щодо підготувати і внести Антимонопольний протягом реформування природних пропозиції щодо удосконалення комітет року монополій існуючих механізмів Мінтранс регулювання діяльності НКРЕ
суб'єктів природних монополій Держкомзв'язку та суб'єктів, що діють на Держжитлокомунгосп суміжних ринках, з метою Мінекономіки недопущення обмеження
конкуренції та виведення
окремих сегментів ринків із
стану природної монополії
Забезпечення розповсюдження та забезпечити видання Антимонопольний -"- популяризації серед інформаційної продукції з комітет підприємців і питань конкуренції;
споживачів інформації про
законодавство з питань організувати проведення перше конкуренції, конкурентну міжнародної конференції півріччя політику, правила чесної "Конкуренція - запорука
конкуренції економічного зростання"
6.7. Приватизація
Систематичний перегляд провести черговий перегляд Фонд державного протягом переліку підприємств, що не переліку підприємств, що не майна року підлягають приватизації, з підлягають приватизації, та інші органи метою його скорочення подати Мінекономіки відповідні виконавчої влади, пропозиції щодо його уповноважені скорочення управляти державним майном
Проведення приватизації майна підготувати перелік об'єктів Фонд державного -"- у соціальній сфері (готелі, групи Ж, які будуть майна
санаторії та інші об'єкти) запропоновані до приватизації
у 2004 році
7.1.2. Монетарна політика
Подальше поліпшення структури забезпечити зменшення обсягу Національний банк протягом грошової маси готівки в структурі грошової року маси та підвищення частки
довгострокових депозитів у
структурі залучених коштів
Збільшення обсягів валютних здійснювати інтервенції на
резервів, перегляд та валютному ринку з метою
визначення їх адекватної поповнення валютних резервів
структури для підвищення Національного банку та
купівельної спроможності підтримання стабільності
національної валюти до рівня, національної валюти;
який дав би можливість
збалансовувати інтереси здійснити заходи щодо
суб'єктів зовнішньоекономічної подальшого удосконалення
діяльності, включаючи державні системи валютного регулювання
залежно від ситуації на
валютному ринку
7.2. Статистика
Статистичні класифікації та впровадити другу редакцію Держкомстат -"- реєстри Класифікації видів економічної Держспоживстандарт діяльності (КВЕД) Впровадження автоматизованого ( v0441217-96 ),
ведення системи національних гармонізованої з відповідною
статистичних класифікацій, європейською класифікацією
гармонізованих з міжнародними (NACE rev.1.1), яка
застосовується в державах -
членах ЄС з 2003 року
розробити і затвердити Держкомстат протягом Класифікацію індивідуального року споживання товарів і послуг за
цілями (КІСЦ)
7.2.1. Національні рахунки в
макроекономіці
Впровадження в практику впровадити стандарти Держкомстат -"- стандартів СНР у повному розрахунків окремих показників Мінфін обсязі сектору домашніх господарств Державна податкова за кварталами на регіональному адміністрація рівні Мінекономіки Національний банк
опрацювати методологію Держкомстат -"- розрахунку фізичного обсягу
ВВП у постійних цінах
визначити фінансові активи та Держкомстат -"- скласти фінансовий рахунок для Національний банк економіки в цілому та її Мінфін інституційних секторів
7.2.2. Статистика зовнішньої
торгівлі
Гармонізація методології впровадити методологію Держкомстат -"- статистики зовнішньої торгівлі статистики зовнішньої торгівлі Держмитслужба з методологією ООН 1998 року України, підготовлену на Мінекономіки та методологією ЄС основі рекомендацій ООН
розробити (із залученням Держкомстат протягом коштів за кредитом Світового Держмитслужба року банку) методологічні
рекомендації із статистики
зовнішньої торгівлі товарами з
урахуванням показників
неофіційної торгівлі
розробити (із залученням Держкомстат -"- коштів за кредитом Світового Національний банк банку) доповнення до
методології статистичного
обліку послуг у
зовнішньоекономічній сфері
7.2.3. Статистика підприємств
Створення моделі уніфікованої здійснити заходи щодо Держкомстат -"- бази статистичних та оптимізації оброблення
адміністративних даних щодо нереґламентованих запитів
діяльності підприємств і шляхом удосконалення
концептуальних аспектів програмного забезпечення та
перехідної системи агрегованих системи зберігання даних
даних для потреб СНР
7.2.4. Соціальна статистика
Впровадження комплексного розробити методологію Держкомстат -"- аналізу соціального розвитку впровадження Мінфін країни та регіонів з статистико-математичної моделі Національна використанням гармонізованих для підвищення надійності академія наук показників ЄС оцінок показників бідності на
національному і регіональному
рівні
забезпечити гармонізацію даних Держкомстат -"- соціологічних та статистичних
обстежень
Проведення аналізу та опрацювати результати Держкомстат протягом поширення даних перепису Всеукраїнського перепису року населення населення 2001 року та
забезпечити їх оприлюднення
7.2.5. Статистика сільського
господарства
Гармонізація статистики здійснити уніфікацію Держкомстат -"- сільського господарства із показників статистичних Мінагрополітики стандартами ЄС спостережень за
сільськогосподарською
діяльністю
7.2.6. Статистика
навколишнього середовища
Проведення моніторингу забезпечити гармонізацію Держкомстат -"- екологічного стану системи обліку викидів Мінприроди навколишнього природного шкідливих речовин в атмосферу
середовища з урахуванням з міжнародною системою обліку
стандартів ЄС
7.2.7. Грошово-кредитна і
банківська статистика
Подальше удосконалення удосконалити методологію Національний банк -"- показників грошово-кредитної складання грошової та Держкомстат та банківської статистики банківської статистичної Мін'юст виходячи з потреб стабільності звітності з урахуванням норм
економіки міжнародних стандартів
забезпечувати складання Національний банк -"- статистичної звітності Держкомстат фінансового сектору економіки Мін'юст згідно з принципами Державна комісія з організації та ведення цінних паперів та звітності в державах - членах фондового ринку ЄС
забезпечити дотримання Державна комісія з Спеціального стандарту регулювання ринків поширення даних МВФ фінансових послуг Національний банк Держкомстат
започаткувати співробітництво Національний банк протягом між Національним банком року України та Європейським
центральним банком у сфері
обміну інформацією з питань
грошової та банківської
статистики 7.3. Оподаткування
Координація податкової здійснити заходи щодо вступу Державна податкова -"- політики на базі дво- та України до адміністрація багатосторонніх міжнародних Внутрішньоєвропейської МЗС
договорів з поступовою організації податкових Мін'юст адаптацією податкового адміністрацій (IOTA) Мінфін законодавства України до норм
та стандартів ЄС, зокрема у
сфері експортно-імпортних
операцій
Розділ 8. Секторальна політика
8.1. Промисловість
Реалізація технічних, забезпечити виконання Мінпромполітики -"- технологічних, організаційних, державних та галузевих Мінекономіки економічних та фінансових комплексних науково-технічних Мінфін заходів для забезпечення програм розвитку промисловості
зростання ВВП в середньому на
6,5 відсотка на рік, у тому
числі в промисловості -
8-9 відсотків, за напрямами:
підвищення
конкурентоспроможності
промислового виробництва
8.2. Сільське господарство
Підготовка двосторонніх розробити проекти двосторонніх Мінагрополітики протягом договорів з державами - угод з Федеративною року членами ЄС про співробітництво Республікою Німеччина та
в галузі охорони прав на сорти Республікою Польща про
рослин і сортової сертифікації співробітництво в галузі
випробування та охорони сортів
рослин
8.3. Енергетика
Продовження реструктуризації передбачити зміни під час Мінпаливенерго IV вугільної промисловості, підготовки проекту Державного Мінфін квартал скорочення державної підтримки бюджету України на 2005 рік, Мінекономіки вугледобувних підприємств з спрямовані на зменшення
одночасним збільшенням державної підтримки
бюджетного фінансування нових вугледобувних підприємств на
та реконструкції діючих часткове покриття витрат із
підприємств галузі для собівартості продукції з
компенсації потужностей з одночасним збільшенням
видобутку вугілля на бюджетного фінансування
підприємствах, що ліквідуються будівництва нових,
реконструкції та технічного
переоснащення діючих
підприємств галузі для
компенсації вибуття
потужностей з видобутку
вугілля
Створення технічних умов для розробити концепцію Мінпаливенерго протягом спільної синхронної роботи ОЕС поступового приведення НКРЕ року України з енергетичними об'єднаної енергетичної
об'єднаннями держав ЄС системи України у
відповідність з вимогами UCTE
Диверсифікація джерел сприяти розвитку міжнародного
паливопостачання, включаючи співробітництва з метою
ядерне паливо впровадження прогресивних
технологій у виробництво:
ядерного палива Мінпаливенерго протягом року
котлів різної потужності, що Мінпромполітики -"- спалюють солому Мінагрополітики
паливних брикетів з відходів Держкоменерго- сільських, лісових та збереження деревообробних господарств Держкомлісгосп
опрацювати питання Мінпаливенерго -"- встановлення дослідних Держатом- тепловиділяючих збірок ТВЗ-В у регулювання змішаній активній зоні
енергоблока N 3
Південноукраїнської АЕС з
метою підготовки до
використання нового виду
палива на атомних
електростанціях країни;
продовжити будівництво сухого
сховища для відпрацьованого
ядерного палива на
Чорнобильській АЕС
Вирішення питання тимчасового розробити техніко-економічні Мінпаливенерго протягом безпечного зберігання обґрунтування будівництва Держатомрегулю- року відпрацьованого ядерного централізованого сховища вання
палива відпрацьованого ядерного
палива для Хмельницької,
Рівненської та
Південноукраїнської атомних
станцій
Підвищення технологічної та продовжити впровадження -"- -"- екологічної безпеки комплексної програми
електростанцій та їх модернізації та підвищення
техніко-економічних безпеки енергоблоків атомних
показників до рівня, електростанцій
прийнятого у державах ЄС
Пристосування галузевої внести пропозиції щодо Держкоменерго- -"- програми розвитку пристосування Програми збереження нетрадиційних та відновлюваних державної підтримки розвитку інші
джерел енергії до адекватної нетрадиційних та відновлюваних заінтересовані програми ЄС АЛТЕНЕР джерел енергії та малої гідро- органи виконавчої і теплоенергетики (схвалена влади
постановою Кабінету Міністрів
України від 31 грудня 1997 р.
N 1505 ( 1505-97-п )
до програми ЄС АЛТЕНЕР
Адаптація національного створити організаційно-правові Мінпаливенерго -"- законодавства України до засади розвитку інші
нормативного поля ЄС, довгострокового заінтересовані включаючи впровадження співробітництва в галузі органи виконавчої стандартів ЄС щодо якості та енергетики, спрямованого на влади
надійності енергопостачання підвищення рівня безпеки,
надійності енергопостачання та
максимального забезпечення
ефективності виробництва,
транспортування, розподілу і
використання енергії та
мінімізацію забруднення
навколишнього природного
середовища
Комплексне розв'язання розробити проект Мінпаливенерго протягом проблеми Чорнобильської АЕС Загальнодержавної програми Національна року виведення з експлуатації академія наук Чорнобильської АЕС і
перетворення об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему
та забезпечити її схвалення
завершити будівництво та МНС -"- ввести в експлуатацію об'єкти
інфраструктури першої черги
пускового комплексу "Вектор" з
дезактивації, транспортування,
переробки та захоронення
радіоактивних відходів (проект
реалізується за підтримки
програми Tacic)
Удосконалення системи здійснити заходи щодо НКРЕ -"- ціноутворення в енергетиці, зменшення обсягів перехресного Мінекономіки поступове скасування пільг на субсидіювання споживачів Мінфін оплату енергоносіїв для певних енергоносіїв шляхом здійснення Мінпраці категорій споживачів, поступового переходу до
здійснення розрахунків за повного відшкодування
енергоносії банківськими населенням витрат на
коштами виробництво, передачу та
постачання електроенергії
забезпечити поступове НКРЕ протягом підвищення рівня відшкодування Мінекономіки року вартості природного газу Мінпаливенерго пільговими категоріями НАК "Нафтогаз споживачів та удосконалення України" механізму встановлення тарифів
на транспортування природного
газу
8.3.1. Регулювання в
енергетиці
Створення ефективної удосконалити порядок НКРЕ -"- нормативно-правової бази ліцензування в Мінпаливенерго функціонування лібералізованих електроенергетиці та Мін'юст енергетичних ринків України та нафтогазовому комплексі з Антимонопольний системи їх державного урахуванням специфіки комітет регулювання з урахуванням діяльності у сфері природних
вимог законодавства ЄС монополій та суміжних ринків у
паливно-енергетичному
комплексі;
удосконалити нормативну базу
взаємовідносин суб'єктів
роздрібного ринку електричної
енергії
8.5. Малі та середні
підприємства
Забезпечення: вивчити досвід держав - членів Держпідприємництво -"- ЄС щодо здійснення Мін'юст вдосконалення законодавства регуляторної політики, зокрема Мінекономіки про підприємства з метою стосовно реформування
наближення умов їх діяльності дозвільної системи у сфері
до встановлених в ЄС для підприємництва, та подати
компаній пропозиції щодо вдосконалення
національного законодавства у
цій сфері
8.5.1. Створення суб'єктів
підприємницької діяльності
Приведення процедур заснування забезпечити функціонування Держпідприємництво протягом (в тому числі і реєстрації) у національної системи державної МЗС року відповідність з директивами ЄС реєстрації суб'єктів місцеві органи господарювання, в тому числі виконавчої влади малого і середнього бізнесу,
ведення Єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних
осіб - підприємців (ЄДРЮФОП)
та провести консультації з
відповідними інституціями ЄС
щодо можливості його
приєднання до Європейського
реєстру бізнесу (ЄРБ)
Розділ 9. Соціальне наближення
9.1. Загальні питання
Вироблення рекомендацій щодо здійснити заходи щодо Мінпраці -"- внесення змін і доповнень до розширення можливостей Міністерство законодавства України в галузі забезпечення молоді першим у справах сім'ї, праці та соціальної політики робочим місцем дітей та молоді Мін'юст 9.1.1. Зайнятість
Запровадження системи забезпечити виконання заходів, Мінпраці -"- підтримки розвитку передбачених Державною Мінекономіки самозайнятості програмою зайнятості населення Мінфін на 2001-2004 роки ( 3076-14 ) інші
заінтересовані центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим Київська і Севастопольська міські держадміністрації
сприяти розв'язанню проблем Мінпраці протягом зайнятості сільського Мінагрополітики року населення в рамках виконання
Державної програми розвитку
соціальної сфери села на
період до 2005 року,
затвердженої Указом Президента
України від 15 липня 2002 р.
N 640 ( 640/2002 )
9.1.2. Соціальні гарантії
Поступове наближення розмірів внести до Верховної Ради Мінпраці -"- мінімальної заробітної плати України законопроект "Про Мінфін та мінімальної пенсії за внесення змін до Закону Мінекономіки віком, визначення розмірів України "Про розмір внесків на Мін'юст соціальної допомоги, допомоги деякі види
сім'ям з дітьми, допомоги по загальнообов'язкового
безробіттю, стипендій та інших державного соціального
соціальних виплат до розміру страхування" (щодо підвищення
прожиткового мінімуму мінімального розміру страхових
виплат у разі настання
безробіття та поступового
наближення розміру допомоги по
догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
для працездатних осіб) та
забезпечити супроводження його
розгляду
здійснити заходи щодо: Мінпраці протягом Мінфін року підвищення мінімального
розміру страхових виплат у
разі настання безробіття;
збільшення розміру допомоги по
догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
та одноразової допомоги при
народженні дитини;
поступового збільшення рівня
забезпечення прожиткового
мінімуму для призначення
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
9.1.3. Соціальний захист
Запровадження трирівневої провести роботу щодо Мінпраці -"- системи пенсійного започаткування двох рівнів Пенсійний фонд забезпечення відповідно до пенсійного забезпечення - Мінекономіки пріоритетних напрямів обов'язкової солідарної Мін'юст реформування пенсійного системи та системи Державна комісія з забезпечення недержавного пенсійного регулювання ринків забезпечення, а також фінансових послуг здійснення підготовчих заходів Державна комісія з щодо запровадження цінних паперів та обов'язкової пенсійної фондового ринку накопичувальної системи Національний банк пенсійного страхування
відповідно до пріоритетних
напрямів реформування у сфері
пенсійного забезпечення
здійснити підготовчі заходи та Мінпраці протягом розробити відповідну Мінфін року законодавчу базу щодо Мінекономіки об'єднання окремих функцій Пенсійний фонд фондів соціального
страхування, передбачивши
покладення функцій
персоніфікації та збору
страхових внесків на
спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої
влади у сфері соціального
страхування
забезпечити створення Мінпраці -"- необхідних МОЗ
організаційно-правових умов Мінфін для запровадження Державна комісія з обов'язкового медичного регулювання ринків страхування, передбачивши фінансових послуг об'єднання цього виду Мінекономіки страхування із страхуванням у Пенсійний фонд зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності і витратами,
зумовленими народженням та
похованням
Запровадження системи здійснити підготовчі заходи Мінпраці -"- накопичувальних індивідуальних щодо створення централізованої Пенсійний фонд пенсійних рахунків у рамках електронної бази даних у Мінекономіки загальнообов'язкового системі накопичувального Державна комісія з державного пенсійного пенсійного забезпечення регулювання ринків страхування фінансових послуг
Розроблення Державна комісія з нормативно-правових актів, цінних паперів та перегляд ряду існуючих фондового ринку законів, норми яких регулюють Національний банк питання, пов'язані з
функціонуванням нової системи
недержавного пенсійного
забезпечення
Здійснення подальших кроків створити нормативно-правову Мінпраці протягом щодо заходів з реформування базу з питань призначення та Пенсійний фонд року пенсійної системи перерахунку пенсій відповідно Мінекономіки до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
( 1058-15 )

Розділ 10. Регіональна політика та регіональне
співробітництво
10.1. Регіональна політика
Встановлення під час
реалізації адміністративної
реформи чітких правових засад
взаємовідносин між органами
виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування:
поетапне розмежування сфер забезпечити супроводження Мін'юст -"- відповідальності та розгляду у Верховній Раді Мінекономіки компетенції центральних і України проекту Закону України Мінфін місцевих органів виконавчої "Про внесення змін до Закону
влади та органів місцевого України "Про місцеве
самоврядування, що самоврядування в Україні"
функціонують на одному
територіальному рівні;
розподіл повноважень забезпечити супроводження Мін'юст протягом центральних і місцевих органів розгляду у Верховній Раді Мінекономіки року виконавчої влади та органів України проекту Закону Мінфін місцевого самоврядування в "Про внесення змін до Закону
галузях, що становлять спільні України "Про місцеві державні
сфери їх діяльності (освіта, адміністрації"
охорона здоров'я, культура,
правопорядок тощо)
Продовження реалізації сприяти виконанню у сільській Мінагрополітики -"- державних регіональних програм місцевості регіональних Рада міністрів і програм програм "Власний дім" Автономної соціально-економічного Республіки Крим розвитку регіонів заінтересовані облдерж- адміністрації
Сприяння розвитку внутрішніх здійснити заходи щодо Мінекономіки у тримі- міжрегіональних зв'язків, вдосконалення інші сячний зовнішнього міжрегіонального нормативно-правової бази заінтересовані строк та транскордонного розвитку транскордонного органи виконавчої після співробітництва співробітництва влади прийняття Закону України "Про транскор- донне співро- біт- ництво"
спрямувати роботу Мінекономіки протягом багатосторонніх робочих груп інші року та комісій на розв'язання заінтересовані проблем транскордонного органи виконавчої співробітництва влади
здійснювати заходи щодо Мінекономіки протягом реалізації нових спільних Волинська, року проектів та виконання програм Івано-Франківська, транскордонного Закарпатська, співробітництва, зокрема тих, Львівська, що підтримуються ЄС Одеська, Чернівецька і Чернігівська облдерж- адміністрації
Розділ 11. Якість життя та навколишнього
природного середовища
11.1. Навколишнє природне
середовище
11.1.1. Законодавство у сфері
охорони довкілля
Розширення інфраструктурних створити сучасну інформаційну Мінприроди грудень можливостей, що створило б технологічну мережу
умови для підвищення автоматизованих робочих місць
активності громадськості у у системі Мінприроди та його
вирішенні екологічних питань регіональних органів для
забезпечення задоволення
потреб неурядових організацій
екологічного спрямування і
громадськості у відповідній
інформації
Упровадження системи заходів
щодо виконання завдань
Конвенції про доступ до
інформації, участь
громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що
стосуються довкілля:
створення та розвиток прозорої здійснити заходи щодо Мінприроди грудень та доступної системи впровадження рішень 5-ї
комунікації та інформаційних Всеєвропейської конференції
зв'язків, що забезпечило б міністрів охорони
достатньо повний, достовірний навколишнього середовища
та оперативний обмін "Довкілля для Європи"
екологічною інформацією
11.1.2. Якість повітря
Розроблення нормативів якості затвердити нормативи якості -"- протягом атмосферного повітря з атмосферного повітря року урахуванням вимог директив ЄС
11.1.4. Захист навколишнього
природного середовища
Розроблення комплексу підготувати та внести МНС -"- нормативно-правових актів щодо пропозиції щодо обмеження
поводження з небезпечними використання озоноруйнівних
відходами вогнегасних речовин у засобах
протипожежного захисту
Гармонізація нормативних провести сертифікацію Держкомприрод- -"- вимог, діючих в Україні, з суб'єктів надрокористування ресурсів вимогами стандартів ISO щодо відповідно до міжнародних
якості повітря, води, ґрунтів, стандартів ISO
а також щодо методів серій 9000 та 14000
контролю якості; з правилами
ISO з включення екологічних розпочати створення бази даних Мінприроди -"- вимог до стандартів на цифрових карт території
продукцію (послуги); України відповідно до вимог
з вимогами нормативних міжнародного проекту
документів EuroGlobalMap
міжнародних та європейських
організацій щодо класифікації, упровадити міжнародний Мінприроди протягом визначення характеристик, стандарт ДСТУ ISO 17025 у року правил поводження з відходами, практику роботи підрозділів
у тому аналітичного контролю
числі небезпечними (за видами територіальних органів
економічної діяльності), і Мінприроди;
контролю їх параметрів
подати пропозиції щодо
імплементації положень
директив 92/43.EEC,
79/409/ЕЕС, 338/97;
включити міжнародні екологічні
показники до національної
доповіді про стан
навколишнього природного
середовища в Україні та звітів
обласних управлінь про стан
довкілля регіонів
11.1.6. Ядерна безпека
Удосконалення створити систему національних Держатом- згідно з нормативно-правових основ норм і правил з ядерної та регулювання річним регулюючої діяльності і радіаційної безпеки як основу планом перехід на національні реалізації державної політики норматив- правила, норми і стандарти з у сфері використання атомної ного ядерної та радіаційної енергії регу- безпеки, які базуються на лювання Конституції ( 254к/96-ВР ) галузі та законах України, а також
на практиці
західноєвропейських держав,
США, Канади і Японії
Прийняття пакета національних прийняти відповідні технічні Держатом- протягом нормативних документів, що регламенти з регулювання року регламентують організаційно-технічних питань МОЗ
організаційно-технічні аспекти забезпечення радіаційної Мінприроди забезпечення радіаційної безпеки, що відповідають нормам Мінпромполітики безпеки ЄС
забезпечити імплементацію Держатом- -"- принципів Міжнародного кодексу регулювання поведінки щодо безпеки та МОЗ
зберігання радіоактивних Мінприроди джерел іонізуючого Мінпромполітики випромінювання Мінекономіки
здійснити заходи щодо Держатом- -"- удосконалення інфраструктури у регулювання сфері державного регулювання МОЗ
ядерної та радіаційної безпеки Мінприроди Національна академія наук
Завершення адаптації до удосконалити порядок надання Держатом- -"- застосування в Україні Правил інформації щодо Додаткового регулювання МАГАТЕ з безпеки протоколу до Угоди між Мінпаливенерго транспортування радіоактивних Україною та МАГАТЕ про
матеріалів гарантії та порядок доступу
інспекторів МАГАТЕ на
підприємства згідно з вимогами
зазначеного Протоколу
упровадити програмне Держатом- протягом забезпечення для ведення регулювання року інтегрованої інформаційної
системи згідно з Додатковим
протоколом до Угоди між
Україною та МАГАТЕ про
гарантії
Дотримання принципів підготувати та внести Держатом- -"- регулювання ядерної та пропозиції щодо забезпечення регулювання радіаційної безпеки, що високого рівня готовності Мінпаливенерго базуються на міжнародних України до реагування на МНС
підходах, рекомендаціях МАГАТЕ радіаційну аварію з
урахуванням рекомендацій
МАГАТЕ
Повне закриття Чорнобильської продовжити здійснення заходів, Мінпаливенерго -"- АЕС та перетворення визначених Комплексною МНС
(в довгостроковій перспективі) програмою зняття з Мінекономіки зруйнованого четвертого експлуатації Чорнобильської Мінпраці енергоблока ЧАЕС в екологічно АЕС Держатом- безпечну систему (за підтримки регулювання ЄС) Мінфін
Продовження модернізації та започаткувати процедуру Держатом- -"- реконструкції енергоблоків АЕС періодичних оцінок органом регулювання для забезпечення надійної, державного регулювання МОЗ
стабільної і легко керованої дотримання ліцензіатом
експлуатації ядерних реакторів принципу ALARA (максимально
з метою запобігання аваріям та можливе зниження доз
безпечної експлуатації за опромінення персоналу об'єктів
межами проектного терміну ядерної енергетики та
експлуатації населення)
11.2. Захист прав споживачів
Започаткування тісного подати на розгляд Кабінету Держспоживстандарт протягом співробітництва між Україною і Міністрів України проект року ЄС з метою досягнення Положення про створення
сумісності систем захисту прав системи оперативного взаємного
споживачів, зокрема створення оповіщення органів державного
постійно діючої системи контролю та нагляду про
взаємної інформації про виявлені небезпечні, неякісні
небезпечні товари та послуги та фальсифіковані товари
11.3. Охорона здоров'я
11.3.1. Реформування системи
охорони здоров'я
Удосконалення створити нормативно-правову МОЗ -"- нормативно-правової бази базу з питань Державна комісія з охорони здоров'я, опрацювання загальнообов'язкового регулювання ринків і прийняття законів і державного соціального фінансових послуг підзаконних актів, що медичного страхування
регламентуватимуть
фінансування, організацію та
діяльність в галузі та
регулюватимуть відносини в
системі охорони здоров'я з
урахуванням європейських
стандартів та економічних
можливостей України
11.3.2. Розвиток системи
надання первинної
медико-санітарної допомоги
населенню на засадах
сімейної медицини
Опрацювання, експертиза та здійснити заходи щодо МОЗ протягом затвердження в установленому подальшого впровадження року порядку нормативно-правових сімейної медицини в систему
документів, що мають охорони здоров'я
регламентувати реформування і
діяльність ПМСД у сучасних
умовах з урахуванням
нормативно-правової бази
держав - членів ЄС. Створення
нормативно-правової бази
реорганізації ПМСД на засадах
сімейної медицини і
реструктуризації галузі
Розділ 12. Інновації
Створення в Україні разом з розробити нормативно-правові МОН -"- відповідними структурами ЄК засади утворення та Мінекономіки Національного центру з функціонування Національного Мінфін трансферу високих технологій центру з трансферу високих інші
технологій заінтересовані органи виконавчої влади
Інформаційне та створити Спільний комітет МОН -"- науково-організаційне Україна - ЄС у сфері науки і Національна сприяння започаткуванню технологій у складі академія наук спільних Підкомітету N 3 Комітету з Мінпаливенерго українсько-європейських питань співробітництва між Мінекономіки науково-технічних програм Україною та ЄС з метою
імплементації статті 6 Угоди
між Україною та ЄС про наукове
і технологічне співробітництво
( 994_194 )
забезпечити підписання та МОН протягом виконання Плану дій з питань Мінпромполітики року поглиблення співробітництва МЗС
між Україною та ЄС у сфері Мінекономіки науки і технологій Мінпаливенерго НКАУ
Національна академія наук
сприяти залученню українських МОН -"- науковців до участі у Шостій Національна рамковій програмі ЄС з академія наук досліджень та в інших
міжнародних і європейських
програмах
Розділ 13. Інформаційне суспільство
Проведення семінарів і забезпечити підготовку та Держкомзв'язку II конференцій та інформування з проведення Міжнародного Держкомтелерадіо квартал питань політики і підходів ЄС конгресу з питань побудови МЗС
щодо розвитку ІС інформаційного суспільства в МОН
Україні інші органи виконавчої влади
забезпечити підготовку та Держкомзв'язку -"- проведення міжнародної Держкомтелерадіо конференції "Електронна МЗС
Україна" МОН
інші органи виконавчої влади
13.1. Телекомунікації та
поштовий зв'язок
Налагодження співробітництва провести консультації щодо Держкомзв'язку протягом з Генеральним Директоратом можливості вирішення питання року INFSO ЄК з питань регулювання про підписання Генеральним
в галузі зв'язку, Директоратом INFSO ЄК та
інформаційно-аналітичне Держкомзв'язку оновленого
забезпечення сторін з питань Меморандуму щодо
розвитку галузі інформаційного суспільства
Розділ 14. Освіта, навчання та молодь
Співробітництво України з ЄС в сприяти залученню України до Мінкультури -"- освітній галузі та у сфері участі у європейських МОН
роботи з молоддю за напрямами освітньо-культурних програмах, Міністерство (визначено у Програмі програмах роботи з молоддю, у справах сім'ї, інтеграції України до ЄС) розвитку молодіжної міжнародної дітей та молоді діяльності та молодіжного Держтур- туризму адміністрація
започаткувати співробітництво з Міністерство -"- Молодіжним Директоратом Ради у справах сім'ї, Європи та сприяти розширенню дітей та молоді зв'язків з міжнародними
організаціями, що працюють з
молоддю
Розділ 15. Правосуддя та внутрішні справи
15.1. Імміграційні питання та
прикордонний контроль
15.1.3. Боротьба з нелегальною
міграцією
Створення єдиного спеціального подати пропозиції щодо МВС III державного органу з утворення єдиного спеціального Держкомнацміграції квартал повноваженнями щодо вирішення державного органу з
всього комплексу питань, повноваженнями у вирішенні
пов'язаних з міграційними всього комплексу питань,
процесами, у тому числі щодо пов'язаних з міграційними
профілактики та протидії процесами, у тому числі щодо
нелегальній міграції профілактики та протидії
нелегальній міграції
фізичних осіб, про Положення
про службу громадянства та
реєстрації фізичних осіб
Створення спеціалізованих опрацювати питання щодо Держкомнацміграції протягом пунктів збору та фільтрації створення та МВС року мігрантів і біженців організаційно-технічного МЗС
забезпечення діяльності Мінекономіки центрів розміщення та
тимчасового розміщення
мігрантів і біженців
(з урахуванням можливості
залучення технічної допомоги
ЄС в рамках програми Tacic
на 2004-2006 роки)
15.3. Боротьба з організованою
злочинністю та незаконним
обігом наркотиків
Поглиблення співробітництва у забезпечити виконання Мін'юст протягом боротьбі з міжнародною плану-графіка імплементації МВС року організованою злочинністю, пріоритетних положень Плану МЗС
зокрема такими її проявами, як дій ЄС у сфері юстиції та Адміністрація нелегальна міграція, внутрішніх справ ( 994_494 ) Держприкордон- контрабанда, незаконний обіг служби наркотиків та незаконна СБУ
торгівля зброєю тощо Держкомнацміграції Держмитслужба Мінфін
Розроблення та впровадження
заходів по боротьбі з
організованою злочинністю з
урахуванням міжнародного
характеру, а саме:
розробити нові більш ефективні утворити центральні контактні МВС -"- угоди про співробітництво з пункти обміну інформацією про СБУ
відповідними інституціями боротьбу з організованою МЗС
держав - членів ЄС з питань злочинністю між Україною та Адміністрація боротьби з організованою державами - членами ЄС Держприкордон- злочинністю, у тому числі з (у рамках реалізації Спільної служби контрабандою декларації міністрів юстиції Держмитслужба та внутрішніх справ держав -
членів ЄС і України щодо
створення таких пунктів)
зміцнювати технічне здійснити заходи щодо Закарпатська та протягом співробітництво утворення та забезпечення Київська року функціонування пунктів збору облдержадмі- іноземців та осіб без ністрації громадянства, які незаконно Держкомнацміграції перебувають в Україні, в МВС
Закарпатській та Київській Мінфін областях з урахуванням Адміністрація можливості залучення коштів, Держприкордон- передбачених програмами служби міжнародної технічної допомоги МЗС
Мінекономіки
використовувати сучасні розробити технологію Мінфін -"- технічні засоби у галузі оформлення паспортних МЗС
паспортного та транспортного документів з підвищеним МВС
контролю ступенем захисту відповідно до СБУ
положень IKAO DOC N 3 Адміністрація Держприкордон- служби Мін'юст Державна податкова адміністрація
створювати або розширювати продовжити роботу із створення МВС протягом бази даних, які містять (з урахуванням можливості Мін'юст року інформацію про дії використання ресурсів програми Адміністрація правоохоронних органів BUMAD): Держприкордон- стосовно правопорушників, з служби належним дотриманням захисту єдиної телекомунікаційної і Держмитслужба конфіденційності комп'ютерної мережі СБУ
правоохоронних органів України Державна податкова за технологією WEB-порталу з адміністрація належним захистом Мінфін конфіденційності;
міжвідомчого банку даних про
організовані злочини; єдиної
міжвідомчої бази даних
"Наркобізнес";
утворити спеціальну робочу
групу; опрацювати питання про
можливість доступу до
Інтерполу та Європолу;
забезпечити підготовку
фахівців для роботи із
зазначеними базами даних
Регламентація законодавством подати пропозиції щодо МВС -"- та організація управління визначення у правовому порядку Мін'юст оперативними даними, що статусу МВС як контактного
стосуються боротьби з органу державної влади, який
організованою злочинністю забезпечуватиме обмін
інформацією з правоохоронними
органами держав - членів ЄС
(з урахуванням можливості
залучення технічної допомоги
ЄС у рамках програми Tacic
на 2004-2006 роки)
Активізація участі у роботі ініціювати перед Європейською МЗС протягом Європолу, у спільних Стороною питання щодо надання МВС року міжнародних програмах боротьби Європолу та Євроюсту мандатів Мін'юст з торгівлею людьми та на проведення переговорів з
проституцією Україною та укладення угод про
співробітництво з цими
організаціями
15.5. Боротьба з корупцією
Ратифікація Кримінальної та здійснити внутрішньодержавні Мін'юст -"- Цивільної конвенцій Ради процедури, необхідні для МЗС
Європи про боротьбу з ратифікації Кримінальної МВС
корупцією конвенції про боротьбу з
корупцією (1999 рік)
( 994_101 ), Цивільної
конвенції про боротьбу
з корупцією (1999 рік)
( 994_102 ) та Додаткового
протоколу до Кримінальної
конвенції про боротьбу
з корупцією (2003 рік)
Розділ 16. Зовнішня економічна діяльність
16.1. Торговельні та
міжнародні економічні зв'язки
16.1.1. Вступ до Світової
Організації Торгівлі (СОТ)
Підготовка та впровадження завершити двосторонні Мінекономіки протягом заходів щодо реалізації переговори щодо доступу до МЗС року пропозицій із забезпечення ринків товарів та послуг з інші
гарантованого взаємного державами - членами Робочої заінтересовані доступу до товарних ринків групи з розгляду заявки центральні органи України та держав - членів СОТ України про вступ до СОТ виконавчої влади
продовжити підготовку проектів Мінекономіки -"- Звіту Робочої групи з розгляду інші
заявки України про вступ до заінтересовані СОТ та Протоколу про вступ центральні органи України до СОТ виконавчої влади
Послідовне забезпечення здійснити заходи щодо МОЗ -"- подальшої гармонізації виконання Україною вимог Угоди інші
українського законодавства з СОТ "Про застосування заінтересовані нормами і принципами ГАТТ/СОТ санітарних та фітосанітарних центральні органи стосовно: заходів", зокрема: виконавчої влади
впровадити положення Кодексу
Аліментаріус
відповідності практики та забезпечити на відповідно до законодавства в сфері організаційно-технічному рівні постанови Кабінету технічного регулювання діяльність Інформаційного Міністрів України (стандартизація та центру санітарних заходів, від 13 вересня сертифікація), а також створити бази даних санітарних 2002 р. N 1371 санітарних та фітосанітарних норм, висновків державної ( 1371-2002-п ) заходів вимогам угод СОТ санітарно-епідеміологічної
експертизи
гармонізації національного удосконалити механізм МОН протягом законодавства у сфері захисту імплементації національного МВС року прав інтелектуальної власності законодавства у сфері захисту Держмитслужба відповідно до положень СОТ прав інтелектуальної власності Антимонопольний відповідно до положень СОТ комітет СБУ
16.2. Митниця
Підготовка фахівців з питань продовжити роботу з підвищення Держмитслужба -"- митного законодавства ЄС, а кваліфікації працівників Мінекономіки також мовна підготовка кадрів митних органів з урахуванням
досвіду митних служб держав -
членів ЄС, у тому числі у
рамках проектів технічної
допомоги програми Тасіс
Удосконалення єдиної здійснити заходи щодо Держмитслужба -"- глобальної комп'ютерної мережі інтегрування бази даних Мінекономіки митної служби та її інтеграція сертифікованих, МОЗ
до інших комп'ютерних мереж зареєстрованих, ліцензованих в Мінприроди правоохоронних органів Україні товарів у митні Мінагрополітики інформаційні системи Мін'юст Держспоживстандарт
Підвищення ефективності забезпечити здійснення митного Держмитслужба протягом митного контролю, заснованого контролю із застосуванням Адміністрація року на системі аналізу ризиків, в методів аналізу та селекції Держприкордон- портах, аеропортах, на ризиків служби кордонах та всередині країни,
що забезпечить спрощення
митних процедур для пасажирів
та вантажів і водночас
сприятиме належному стягненню
усіх митних платежів та
захисту економічних інтересів
держави
Поетапне приєднання до підготувати матеріали для Держмитслужба -"- Кіотської конвенції про приєднання України до Адміністрація спрощення і гармонізацію Кіотської конвенції про Держприкордон- митних процедур спрощення і гармонізацію служби митних процедур МЗС
( 995_643 ) Мін'юст
Розділ 18. Адміністративні можливості
18.1. Адміністративна реформа
Завершення формування здійснювати державний контроль Мін'юст після нормативно-правової бази у сфері діяльності (переважно набрання системи державного управління фінансовій та соціальній) чинності та структур, що його органів виконавчої влади та їх Законом забезпечуватимуть посадових осіб на основі України нормативно-правової бази, "Про створеної на попередньому мініс- етапі адміністративної терства реформи, та продовжити роботу та інші з удосконалення цієї бази центральні органи виконавчої влади"
подати пропозиції щодо Мінпраці протягом подальшого упорядкування умов Мінфін року оплати праці державних Мінекономіки службовців та підвищення Мін'юст стимулюючої ролі посадових Головдержслужба окладів в оплаті праці
18.2. Підготовка та підвищення
кваліфікації державних
службовців
Удосконалення провести дослідження та Головдержслужба протягом загальнонаціональної системи підготувати відповідні року підготовки, перепідготовки та рекомендації щодо
підвищення кваліфікації функціонування системи
державних службовців підготовки, перепідготовки та
відповідно до Концепції підвищення кваліфікації
адміністративної реформи в державних службовців у сфері
Україні ( 810/98 ) та освіти на період до кінця
Стратегії реформування системи 2004 року;
державної служби ( 599/2000 )
забезпечити виконання наукової
програми дослідження розвитку
державної служби та
вдосконалення кадрового
забезпечення державного
управління в Україні
( 953-2001-п ) на період
до 2004 року
забезпечити здійснення МОН -"- заходів, передбачених Головдержслужба на 2004 рік Державною інші центральні програмою підготовки, органи виконавчої перепідготовки та підвищення влади
кваліфікації фахівців у сфері
європейської та
євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки
( v0005520-03 )
Інші заходи, що відповідають головній меті Програми і
сприяють реалізації її пріоритетних положень
вжити заходів до залучення Мінкультури IV України до програм МЗС квартал Європейського Союзу в інші
гуманітарній сфері, зокрема у заінтересовані галузі культури центральні органи виконавчої влади
сприяти проведенню органи виконавчої протягом конференцій, громадських влади із року читань, "круглих столів" та залученням інших заходів, спрямованих на народних громадську підтримку депутатів, наближення України до громадських європейського правового та організацій, економічного середовища і засобів масової започаткувати соціологічне інформації опитування з цих питань на
постійній основі
здійснити заходи щодо Держспоживстандарт -"- оновлення нормативної бази та
виключення з переліку
продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в
Україні, а також продукції з
низьким ступенем ризику для
споживачів;
забезпечити проведення в
рамках EUROMET та СООМЕТ
ключових звірень державних
еталонів України з еталонами
національних метрологічних
інститутів;
забезпечити створення Держспоживстандарт протягом необхідних правових засад для року формування в Україні
калібрувальної служби
відповідно до європейських
норм
розробити Національну програму Мінагрополітики -"- контролю за залишковою
кількістю ветеринарних
препаратів і токсикантів у
продукції тваринного
походження та кормах
продовжувати роботу з
проведення аграрної реформи,
зокрема:
утвердження засад приватної Мінагрополітики -"- власності в сільському Держкомзем господарстві;
забезпечення проведення
землеустрою, суцільної
агрохімічної паспортизації
земель сільськогосподарського
призначення, здійснення
природоохоронних заходів,
рекультивації та консервації
порушених земель, поліпшення
малопродуктивних угідь і
підвищення родючості ґрунтів;
створення ефективних
механізмів функціонування
ринку землі
розробити з урахуванням норм Мінтранс III ЄС Правила судноплавства на квартал внутрішніх водних шляхах
провести роботу щодо Мінтранс протягом впровадження спільних року авіаційних вимог (JAR) у
національну нормативну базу з
питань регулювання діяльності
цивільної авіації
забезпечити реалізацію Мінтранс -"- проектів з розбудови Укравтодор транспортної інфраструктури, в
тому числі із залученням
інвестицій міжнародних та
європейських транспортних
організацій;
здійснити будівництво та
ремонт автомобільних доріг і
залізничної колії за
напрямками міжнародних
транспортних коридорів
упровадити європейську Мінтранс -"- методологію ТІНА для оцінки Мінекономіки проектів розвитку транспортної МЗС
галузі України як одну з
передумов започаткування
співробітництва з Європейським
інвестиційним банком;
опрацювати питання щодо
набуття Україною повного
членства у проекті ЄЕК/ООН
"Транс'європейська залізниця
(TER)"
вжити заходів до підписання:
Європейської Угоди стосовно Мінтранс II роботи екіпажів транспортних МЗС квартал засобів, що виконують
міжнародні автомобільні
перевезення (ЄУТР),
від 1 липня 1970 року
( 994_016 )
Європейської Угоди про -"- III міжнародні перевезення квартал небезпечних вантажів
внутрішніми водними шляхами
(ВОПОГ) ( 994_169 )
Угоди ЄЕК/ООН про процедуру Держмитслужба протягом міжнародного митного транзиту Мінтранс року при перевезенні вантажів МЗС
залізничним транспортом з
використанням накладної СМГС
Угоди між Кабінетом Міністрів Мінтранс IV України та Урядом Словацької МЗС квартал Республіки про міжнародне
автомобільне сполучення і
протоколу про внесення
доповнень до Угоди між
Кабінетом Міністрів України та
Урядом Словацької Республіки
про міжнародне автомобільне
сполучення від 15 червня
1995 року;
Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки
Кіпр про міжнародні
автомобільні перевезення
Угоди між Україною та ЄС про Міноборони протягом використання Європейським МЗС року Союзом авіаційно-транспортних Мінтранс ресурсів України
Меморандуму між Україною та ЄС Міноборони -"- щодо потреб України у Мінпромполітики ліквідації надлишкових запасів МЗС
боєприпасів
здійснити заходи щодо Мінтранс IV парафування проекту угоди між МЗС квартал Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Польща про
міжнародні
автомобільні перевезення
пасажирів і вантажів
підготувати матеріали для Мінекономіки -"- приєднання України до Держмитслужба Конвенції про спільну Адміністрація транзитну процедуру Держприкордон- (м. Женева, 1987 рік) служби Мінтранс МЗС
Мін'юст Мінтранс
забезпечити співробітництво Мінтранс протягом України з міжнародними МЗС року транспортними організаціями,
зокрема, з Організацією з
міжнародних залізничних
перевезень (ОТІФ),
Європейською організацією із
забезпечення безпеки
аеронавігації (Євроконтроль),
а також Європейським
агентством з безпеки польотів
(EASA) після його створення
провести переговори з ЄС щодо МНС -"- участі підрозділів МНС у МЗС
спільних операціях з ЄС із
врегулювання кризових ситуацій
продовжити здійснення Держатом- -"- внутрішньодержавних процедур, регулювання необхідних для набрання Мінпаливенерго чинності Додатковим протоколом СБУ
до Угоди між Україною та МВС
МАГАТЕ про гарантії (2000 рік) МЗС
Мін'юст
вивчити умови вступу України НКАУ -"- до Європейського космічного
агентства на правах
асоційованого члена
здійснити заходи щодо НКАУ протягом створення українського року регіонального сервісного
центру в рамках проекту
Глобального моніторингу в
інтересах безпеки та
збереження довкілля (GMES);
забезпечити розроблення та
комерціалізацію українських
космічних технологій. Створити
технологічний портал космічної
галузі;
забезпечити ефективну
діяльність Спільної робочої
групи з питань співробітництва
Україна - ЄС у сфері космічних
досліджень та використання
космосу в мирних цілях
подати пропозиції щодо МОН -"- внесення змін до Мінекономіки нормативно-правових актів, які Мін'юст регулюють інноваційну
діяльність, у контексті
посилення ролі інноваційного
фактора в
соціально-економічному
розвитку України
створити нормативно-правову МОН протягом базу для підвищення рівня року комерціалізації результатів
науково-технічних досліджень
та забезпечення надходження
коштів від трансферу
технологій на розвиток
науково-технологічної сфери
розробити методологію та МОН перше подати пропозиції щодо Національна півріччя започаткування моніторингу академія наук інноваційної активності
галузей, регіонів, підприємств
та організацій з подальшим
визначенням їх рейтингу
(з метою активізації
інноваційної діяльності)
подати узгоджені пропозиції МОН протягом щодо створення сприятливого Держпідприємництво року режиму розвитку мережі Мінфін спеціальних державних і Мінекономіки комунальних небанківських Державна комісія з інноваційних регулювання ринків фінансово-кредитних установ фінансових послуг
завершити процес оформлення Мін'юст -"- участі України в Міжнародному МЗС
кримінальному суді та сприяти Державна судова обміну досвідом між Україною адміністрація та державами - членами ЄС щодо
імплементації положень Статуту
цієї організації
створити і забезпечити Адміністрація протягом функціонування єдиної Держприкордон- року автоматизованої системи служби контролю за в'їздом та виїздом МЗС
іноземних громадян із МВС
запровадженням реєстраційної Мін'юст картки іноземця (з урахуванням СБУ
можливості залучення технічної Мінекономіки допомоги ЄС у рамках програми
Tacic на 2004-2006 роки)
здійснити заходи щодо МВС -"- започаткування моніторингу МЗС
нелегальної міграції через Адміністрація територію України Держприкордон- (з урахуванням можливості служби залучення технічної допомоги Держкомнацміграції ЄС у рамках програми Tacic Мінекономіки на 2004-2006 роки)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 111-р
ПЛАН
роботи з адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу в 2004 році
----------------------------------------------------------------------------- Зміст роботи | Відповідальні | Строк | за виконання |виконання ----------------------------------------------------------------------------- 1. Підготувати та внести пропозиції щодо:
доопрацювання розділу IV "Податок на додану Мінфін протягом вартість" проекту Податкового кодексу України з Державна податкова року метою адаптації його положень до законодавства адміністрація
ЄС Мінекономіки
Держмитслужба
Мін'юст
доопрацювання розділу V "Акцизний податок" Мінфін -"- проекту Податкового кодексу України з метою Державна податкова
адаптації його положень до законодавства ЄС адміністрація
Мінекономіки
Держмитслужба
Мін'юст
створення системи загальнообов'язкового Мінпраці перше державного соціального страхування на випадок півріччя безробіття та її пристосування до вимог ЄС з
цього питання, здійснення заходів для подальшого
реформування пенсійної системи
внесення змін до законодавства в частині режиму МОН протягом оподаткування згідно з положеннями Угоди між Державна податкова року Україною та ЄС про наукове і технологічне адміністрація
співробітництво Держмитслужба
Мінфін
Мінекономіки
підготовки проектів нормативно-правових актів, Мінпаливенерго -"- спрямованих на приведення законодавства про разом з іншими
використання ядерної енергії та радіаційну заінтересованими
безпеку у відповідність із законодавством ЄС центральними
органами
виконавчої влади
проектів нормативно-правових актів, спрямованих Держкомзв'язку -"- на приведення законодавства в сфері
телекомунікацій у відповідність із
законодавством ЄС
розроблення ДСТУ "Вода питна. Вимоги та контроль Держжитлокомунгосп 2004-2005 за якістю" роки
розроблення ДСТУ "Джерела централізованого -"- -"- питного водопостачання"
проведення аналізу актів законодавства ЄС з Держпідприємництво протягом питань ліцензування видів господарської Державна комісія з року діяльності, передбачених статтею 9 Закону цінних паперів та
України "Про ліцензування певних видів фондового ринку
господарської діяльності" ( 1775-14 ), та разом з іншими
вдосконалення законодавства України заінтересованими
центральними
органами
виконавчої влади
приведення законодавства України у відповідність Держпідприємництво перше з актами ЄС (68/151/ЄЕС ( 994_453 ), 77/91/ЄЕС, Мін'юст півріччя 78/855/ЄЕС, 82/891/ЄЕС) у частині, що
не стосується акціонерних товариств
розроблення не менше ніж 500 державних Держспоживстандарт протягом стандартів, гармонізованих з європейськими та інші центральні року міжнародними органи виконавчої
влади
завершення розроблення технічних регламентів з
підтвердження відповідності на основі положень
директив ЄС щодо:
безпеки машин та механізмів (89/392 ЕЕС, Держспоживстандарт -"- 98/37 ЕС, 93/68 ЕЕС) Мінпромполітики
засобів індивідуального захисту (89/686 Держнаглядохорон- -"- ЕЕС, 93/95 ЕЕС, 95/58 ЕС) праці
лічильників для холодної води (75/33 ЕЕС) Держспоживстандарт -"- Мінпромполітики
лічильників для гарячої води (79/830 ЕЕС) Держжитлокомунгосп -"-
процедури надання інформації в галузі Держспоживстандарт -"- технічних стандартів і регламентів (98/34 ЕС ( ( 994_b11 ), 98/48 ЕС)
розроблення технічного регламенту на основі Мінпромполітики -"- директиви ЄС про пакувальні матеріали та відходи Держспоживстандарт
пакування (94/62ЄС)
розроблення нормативно-правових актів
або внесення змін до законодавства згідно з
положеннями директив ЄС у сфері захисту прав
споживачів:
про організований туризм (90/314/ЕЕС) Держтур- -"- адміністрація
Держспоживстандарт
продаж поза діловими приміщеннями Держспоживстандарт протягом (85/577 ЕЕС) Мінекономіки року
зазначення цін (98/6 ЕС) -"-
ветеринарних правил і норм, якими Мінагрополітики -"- регламентуються максимально допустимі рівні
ветеринарно-санітарних показників безпеки у
продукції тваринного походження, у тому числі
залишків ветеринарних лікарських засобів
методів визначення залишкової кількості -"- -"- токсикантів, лабораторної діагностики
інфекційних захворювань, мікробіологічних та
інших показників
розроблення нормативно-правових актів щодо Мінагрополітики -"- системи стандартів, правил і процедур Держспоживстандарт
випробувань та сертифікації
сільськогосподарської техніки
2. Забезпечити супроводження розгляду Верховною
Радою України:
проекту Закону України "Про організацію Національний банк протягом формування та обігу кредитних історій" року
Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію Мінагрополітики -"- тварин і маркування продукції тваринного Мінекономіки
походження" Мін'юст
Держпідприємництво
Держспоживстандарт
проекту Закону України "Про внесення змін до Мінфін від- Закону України "Про бухгалтерський облік та повідно фінансову звітність в Україні"" до графіка засідань Верховної Ради України
проекту Закону України "Про державну допомогу" Антимонопольний протягом комітет року Мін'юст
Мінфін
Мінпаливенерго
законопроектів про загальну безпечність Держспоживстандарт -"- продукції та про відповідальність за дефектну інші центральні
продукцію органи виконавчої
влади 3. Розробити проекти:
Конкуренційного процесуального кодексу України Антимонопольний -"- комітет
Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
МВС
Держпідприємництво
Закону України "Про внутрішню торгівлю" Мінекономіки -"-
Закону України "Про внесення змін до Митного Мінекономіки -"- тарифу України"
Закону України "Про внесення змін до Закону Мінекономіки IV України "Про поставки продукції для державних Мін'юст квартал потреб"
Закону України "Про внесення змін до Закону Мінекономіки -"- України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг Держкомзв'язку
за державні кошти" Держжитлокомунгосп
Антимонопольний
комітет
Мін'юст
Закону України "Про внесення змін до Закону МОЗ IV України "Про донорство крові та її компонентів" Мін'юст квартал у частині захисту відомостей про донорів, що
заносяться до Реєстру донорів крові та її
компонентів
Закону України "Про біобезпеку генетично Мінприроди -"- змінених організмів і продуктів, отриманих на їх МОН
основі" Національна
академія наук
Мінагрополітики
МОЗ
Мін'юст
Закону України "Про внесення змін до Закону МОН III України "Про авторське право і суміжні права" Мін'юст квартал
Закону України "Про охорону прав на позначення" МОН -"- (торговельні марки, географічні зазначення місць Мін'юст
походження товарів тощо) Мінприроди
Закону України "Про внесення змін до Закону МОН друге України "Про охорону прав на винаходи і корисні Мін'юст півріччя моделі"
-"- -"- Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки"
-"- -"- Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем"
Закону України "Про внесення змін до Митного Держмитслужба протягом кодексу України" щодо визначення митної вартості року
Закону України "Про внесення змін до Закону Мінприроди I-III України "Про охорону атмосферного повітря" щодо Мін'юст квартали регламентації торгівлі квотами на викиди газів, Мінпромполітики
що спричиняють виникнення парникового ефекту
Закону України "Про внесення змін до Закону Мінприроди I-III України "Про охорону атмосферного повітря" щодо Мін'юст квартали регулювання діяльності підприємств усіх форм Мінпромполітики
власності, які виробляють та використовують для МНС
виробництва іншої продукції речовини, що
руйнують озоновий шар
Закону України "Про класифікацію і маркування Мінпромполітики перше тари та іншої упаковки для продукції, яка Мінприроди півріччя містить речовини, що руйнують озоновий шар"
відповідно до положень директив ЄС (67/548/ЕЕС;
793/93/ЕЕС)
Закону України "Про внесення змін до Закону НКРЕ подати до України "Про природні монополії" Кабінету Міністрів України до листопада
Закону України "Про внесення змін до статті 15 Державна комісія з IV Закону України "Про страхування" регулювання ринків квартал фінансових послуг
Закону України "Про побутові відходи" Держжитлокомунгосп друге Мінприроди півріччя
Закону України "Про приєднання України до Мінтранс III Європейської угоди про міжнародне перевезення квартал небезпечних вантажів річковим транспортом"
постанови Кабінету Міністрів України "Про Державна комісія з IV внесення змін до постанови Кабінету Міністрів регулювання ринків квартал України "Про впорядкування діяльності страхових фінансових послуг
брокерів"
нормативно-правового акта щодо реалізації квоти Мінприроди I-III виробництва метилброміду відповідно до положень Мін'юст квартали Регламенту Ради ЄС (2037/2000/ЕС) Мінпромполітики
Порядок проведення ідентифікації і реєстрації Мінагрополітики протягом коней року
Порядок проведення ідентифікації і реєстрації Мінагрополітики протягом овець та кіз року
Порядок проведення ідентифікації і реєстрації -"- -"- свиней
нормативно-правових актів, що випливають з Фонд державного -"- Державної програми приватизації майна
нормативно-правових актів у сфері охорони праці: Держнаглядохорон- -"- праці
про загальні вимоги до роботодавців щодо Мін'юст
забезпечення охорони праці на робочих місцях
про загальні вимоги до безпеки обладнання
про загальні вимоги до засобів індивідуального захисту працівників
4. Доопрацювати проекти:
Податкового кодексу України у частині Мінфін протягом оподаткування прибутку юридичних осіб Державна податкова року (або внести зміни до законодавства у сфері адміністрація
оподаткування прибутку підприємств відповідно до Мінекономіки
положень директив ЄС (90/434/ЄЕС ( 994_451 ), Мін'юст
90/435/ЄЕС ( 994_358 ), 90/436/ЄЕС, 77/799/ЄЕС)
Податкового кодексу України у частині -"- -"- спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого
підприємництва (або внести зміни до нормативної
бази у цій сфері відповідно до положень директив
ЄС (94/390/ЄС, 94/1069/ЄС, 96/280/ЄС ( 994_a07)
Закону України "Про права пацієнтів" у МОЗ -"- частині захисту персональних даних Мін'юст
5. Провести комплексний порівняльно-правовий
аналіз регулювання правовідносин в Україні та в
державах - членах ЄС у таких сферах:
митне право Центр протягом європейського року та порівняльного
права
інтелектуальна власність
державні закупівлі
захист прав споживачів
енергетика, включаючи ядерну
бухгалтерський облік
6. Розробити в межах асигнувань, визначених у -"- I квартал Державному бюджеті України на 2004 рік
( 1344-15 ) на здійснення перекладу актів
європейського права, орієнтовний план перекладів
актів європейського права у 2004 році, в якому
передбачити переклад актів європейського права,
необхідних для здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів, передбачених цим
планом, переклад актів ЄС у сферах, визначених
пунктом 5 цього плану, а також переклад актів
ЄС, згідно з якими вносяться зміни до раніше
перекладених актів
Забезпечити оперативне коригування відповідно -"- протягом до змін законодавства ЄС орієнтовного плану року перекладів актів європейського права у 2004 році
та його виконання
7. Забезпечити створення та функціонування -"- -"- загальнодержавної інформаційної мережі з питань
європейського права, надання доступу до неї
учасникам процесу адаптації законодавства
України до законодавства ЄСвгору