Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Порядок від 20.12.20171086
Документ 1086-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2019, підстава - 218-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1086
Київ

Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 218 від 13.03.2019}

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.

4. Основними завданнями Ради є:

1) забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

2) сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

3) сприяння врахуванню Державним бюро розслідувань громадської думки під час виконання зазначеним Бюро покладених на нього завдань.

5. Рада:

1) заслуховує інформацію про діяльність Державного бюро розслідувань, проводить аналіз стану виконання завдань і заходів, у тому числі визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань, та подає пропозиції щодо їх виконання;

2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них протягом десяти днів з дня їх подання;

3) готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Державним бюро розслідувань пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотриманням прав і свобод людини і громадянина, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотриманням законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції;

5) збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

6) бере участь у парламентських слуханнях на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина;

7) обирає із свого складу трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань з подальшим внесенням Директорові Державного бюро розслідувань подання щодо обраних осіб з метою їх включення до складу комісії.

6. Рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

2) отримувати на письмовий запит від Державного бюро розслідувань, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

3) організовувати і проводити зустрічі, конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства.

7. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, засобами масової інформації, у тому числі недержавними, іншими інститутами громадянського суспільства.

8. Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на один рік.

Рішення про затвердження персонального складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради оформлюються відповідним актом Державного бюро розслідувань і оприлюднюються в установленому цим Положенням порядку.

9. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Ради не проводилися протягом двох кварталів підряд;

2) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

3) ліквідації Державного бюро розслідувань.

10. Повноваження окремого члена Ради достроково припиняються на підставі рішення Ради у разі:

1) складення ним повноважень за власним бажанням;

2) неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я;

3) смерті;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;

6) встановлення обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”;

7) систематичної відсутності на засіданнях Ради без поважних причин (більш як три рази підряд);

8) прийняття рішення Радою про неналежне виконання покладених на нього доручень Ради;

9) надходження письмового повідомлення від громадського об’єднання за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства;

10) припинення державної реєстрації громадського об’єднання, представника якого обрано до складу Ради;

11) вчинення дій, що не належать до повноважень Ради або суперечать визначеним у пункті 3 цього Положення засадам діяльності Ради.

{Пункт 10 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

У разі вчинення членом Ради дій або настання подій, передбачених цим пунктом, Директор Державного бюро розслідувань ініціює перед Радою питання про дострокове припинення повноважень такого члена Ради, крім випадку, зазначеного у підпункті 11 цього пункту.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

У разі вчинення членом Ради дій, передбачених підпунктом 11 цього пункту, повноваження члена Ради припиняються достроково за рішенням Директора Державного бюро розслідувань.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

11. Обрання нового члена Ради замість члена Ради, повноваження якого достроково припинені, здійснюється в разі, коли строк до закінчення повноважень діючого складу Ради становить понад 60 днів. Новий член Ради обирається на конкурсній основі в установленому порядку на строк до закінчення повноважень діючого складу Ради.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2019}

12. Члени Ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову Ради, його заступника, секретаря Ради, а також затверджують регламент роботи Ради.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

13. Голова, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на безоплатній основі.

Члени Ради не мають посвідчень чи інших спеціальних документів, що посвідчують членство в Раді.

{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

14. Голова Ради:

1) організовує діяльність Ради;

{Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

2) організовує підготовку і проведення засідань Ради, головує під час їх проведення;

3) представляє Раду у відносинах з Державним бюро розслідувань, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;

4) підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.

15. Заступник голови Ради виконує обов’язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

16. Секретар Ради:

1) скликає засідання Ради та забезпечує інформування членів Ради про час і місце його проведення;

2) веде протокол засідань Ради;

3) інформує членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданні рішень;

4) готує необхідні документи до засідання Ради та документи, необхідні для виконання її рішень;

5) готує щорічний звіт про діяльність Ради і подає його для затвердження Радою, а також забезпечує його опублікування на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці “Рада громадського контролю”;

{Абзац шостий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2019}

6) збирає пропозиції щодо порядку денного засідання Ради, передає проект порядку денного засідання Ради для публікації на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

У разі відсутності секретаря на засіданні Ради виконання його функцій за поданням голови Ради покладається шляхом голосування на одного із членів Ради.

17. Члени Ради зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;

2) забезпечувати виконання покладених на них доручень Ради;

3) своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.

17-1. Голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради припиняють свої повноваження:

1) в разі дострокового припинення повноважень члена Ради відповідно до пункту 10 цього Положення;

2) складення ними повноважень за власним бажанням;

3) за рішенням Ради, якщо за таке рішення проголосувало дві третини від її складу.

{Положення доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

18. Основною формою роботи Ради є засідання, які є відкритими. Засідання проводяться у разі потреби за ініціативою її голови, більшості членів Ради або за зверненням Директора Державного бюро розслідувань, але не рідше одного разу на квартал.

Проект порядку денного засідання Ради розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці “Рада громадського контролю” не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

За наявності технічної можливості на засіданні Ради ведеться відео- та аудіозапис або ведеться онлайн-трансляція засідання. Відео- та аудіозапис оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання.

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

Повідомлення про скликання засідання Ради повинні бути доведені до відома членів Ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку засідання та оприлюднені на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

19. Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі в засіданнях Ради та право голосу на засіданнях іншим особам, зокрема іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити у письмовій формі (зокрема в електронному документі з кваліфікованим електронним підписом) свою позицію, яка оголошується головою Ради на засіданні перед голосуванням. Члени Ради можуть брати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Про свою участь у засіданні в режимі відеоконференції члени Ради повідомляють секретаря Ради до початку засідання.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2019}

20. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Окремі рішення Ради можуть прийматися відкритим голосуванням більшістю складу Ради без скликання засідання Ради шляхом проведення опитування.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

Для проведення опитування секретар Ради надсилає проект рішення всім членам Ради. Волевиявлення кожного члена Ради оформляється у письмовій формі (зокрема в електронному документі з кваліфікованим електронним підписом) та надсилається секретарю Ради. Опитування проводиться до прийняття рішення більшістю складу Ради, але не більш ніж протягом семи днів.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

Прийняте рішення оформлюється окремим протоколом із зазначенням результатів поіменного голосування і оприлюднюється в установленому цим Положенням порядку.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2019}

Рішення Ради громадського контролю мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Державним бюро розслідувань.

21. На запрошення Ради в її засіданнях можуть брати участь Директор державного бюро розслідувань та його заступники, директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники, представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, представники засобів масової інформації та інші особи.

22. За результатами засідання Ради оформляється протокол у двох примірниках, які підписуються головою Ради та секретарем Ради, а в разі відсутності голови - його заступником.

Протокол може складатися як електронний документ з кваліфікованими електронними підписами голови Ради та секретаря Ради, а в разі відсутності голови - заступника голови Ради.

Перший примірник протоколу передається Державному бюро розслідувань, другий зберігається секретарем Ради.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2019}

23. Акти Державного бюро розслідувань про затвердження складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради, а також копії протоколів засідань Ради, щорічний звіт про її діяльність, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, інші відомості про діяльність Ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці “Рада громадського контролю”.

24. Забезпечення діяльності Ради, у тому числі приміщенням для проведення засідань та матеріально-технічними засобами, здійснює Державне бюро розслідувань.

25. Рада має бланк із своїм найменуванням.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. № 218)

ПОРЯДОК
формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі - Рада).

2. Рада формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами відкритого та прозорого конкурсу.

Конкурс з формування складу Ради проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

3. До складу Ради згідно із Законом України “Про Державне бюро розслідувань” не можуть входити:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які були працівниками правоохоронних органів протягом попередніх двох років (незалежно від тривалості);

3) особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань протягом попередніх двох років (незалежно від тривалості).

4. Рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та інтернет-голосування приймає Директор Державного бюро розслідувань.

Рішення про проведення конкурсу з формування нового складу Ради (обрання нового члена Ради замість члена Ради, повноваження якого припинені достроково) приймається Директором Державного бюро розслідувань не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку повноважень діючої Ради або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та інтернет-голосування.

В оголошенні зазначаються:

строк подання кандидатур для участі в конкурсі, який не може бути меншим, ніж п’ять робочих днів з дня, що настає за днем оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

перелік передбачених цим Порядком документів, необхідних для участі в конкурсі;

адреса електронної пошти, на яку надсилаються зазначені документи, або адреса онлайн-форми реєстрації кандидатів, через яку можна надіслати такі документи;

дата і час проведення рейтингового інтернет-голосування;

контактні дані особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на прийом і розгляд поданих документів.

6. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Ради подаються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять діяльність з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю. Цілі і завдання такої діяльності повинні бути підтверджені установчими документами відповідного громадського об’єднання.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які є членами громадських рад (рад громадського контролю) при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

Кожне громадське об’єднання може подати пропозиції щодо участі в конкурсі з формування складу Ради до трьох осіб, стосовно яких не застосовуються обмеження щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” і цього Порядку.

7. Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадські об’єднання подають шляхом надсилання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти або заповнення онлайн-форми реєстрації кандидатів:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання та унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (для статутів громадських об’єднань, зареєстрованих після 1 січня 2016 р.);

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про результати діяльності громадського об’єднання з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об’єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

5) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”;

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом України “Про Державне бюро розслідувань” функції Ради та члена Ради;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов’язаній із правозахисною діяльністю;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 7 і 8 цього пункту;

11) кольорове фото кандидата в електронній формі розміром не менш як 300x300 точок;

12) інформацію про громадське об’єднання в Інтернеті, що може включати посилання на веб-сайт громадського об’єднання, посилання на сторінку громадського об’єднання в соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на веб-сайті громадського об’єднання, посилання на сторінку кандидата в соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об’єднання;

13) податковий звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній рік (з відміткою або квитанцією, що підтверджує подання звітності), а в разі його відсутності - іншу річну фінансову звітність громадського об’єднання відповідно до його статусу або дані незалежного фінансового аудиту.

Документи, передбачені підпунктами 1, 5, 7 і 8 цього пункту, підписуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і кандидат.

Копії поданих громадськими об’єднаннями документів, передбачених підпунктами 1-4, 7, 8 і 11-13 цього пункту, оприлюднюються протягом п’яти робочих днів після закінчення строку їх подання на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

8. Уповноваженими на прийом і розгляд поданих для участі в конкурсі документів особами є працівники Державного бюро розслідувань.

Уповноважені особи:

забезпечують оприлюднення на визначених цим Порядком умовах рішення Директора Державного бюро розслідувань про проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, надісланих громадськими об’єднаннями документів;

проводять протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення строку подання громадськими об’єднаннями пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі, аналіз поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим цим Порядком вимогам, складають та подають Директору Державного бюро розслідувань звіт, який повинен містити:

- перелік кандидатів до складу Ради, пропозиції щодо яких подано громадськими об’єднаннями і які допускаються до участі в інтернет-голосуванні;

- перелік кандидатів до складу Ради, пропозиції щодо яких подано громадськими об’єднаннями і які не допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням причин недопущення.

Звіт уповноважених осіб підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом семи робочих днів після його складення.

9. У разі коли громадським об’єднанням подано документи з порушенням вимог, визначених пунктами 6 і 7 цього Порядку, не в повному обсязі та/або після визначеного в оголошенні строку запропонований ним кандидат до участі в конкурсі не допускається, а його документи не оприлюднюються.

10. Якщо для участі в конкурсі з формування складу Ради подано менш як 15 кандидатур, Директор Державного бюро розслідувань продовжує строк подання пропозицій щодо кандидатур і відповідних документів та переносить дату і час проведення рейтингового інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

11. Рейтингове інтернет-голосування проводиться через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань і триває протягом 24 годин.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь в рейтинговому інтернет-голосуванні.

Під час проведення рейтингового інтернет-голосування забезпечується:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої проводиться голосування;

можливість перевірки програмного коду інформаційно-телекомунікаційної системи, що відповідає за реєстрацію громадян та обраних ними кандидатів;

електронна реєстрація громадян та обраних ними кандидатів;

недопущення автоматичного введення інформації, зокрема автоматичного обрання кандидатів, без участі громадянина;

фіксація дати і часу кожного голосування;

оприлюднення протоколу голосування із зазначенням дати і часу кожного голосування, обраних кандидатів (номерів кандидатів) та ідентифікатора особи, що взяла участь у голосуванні, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати один раз не більше ніж за 15 кандидатів.

У разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, громадянин може проголосувати один раз не більше ніж за відповідну кількість кандидатів, яка відбирається під час конкурсу.

Обраними до складу Ради за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, - кандидат або відповідна кількість кандидатів, який (які) набрав (набрали) найбільшу кількість голосів.

12. Наказ про затвердження складу Ради або внесення змін до такого складу разом з оголошенням про результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) припинені, - із зазначенням обраного члена (членів) Ради, видається протягом 10 робочих днів після проведення голосування і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань на наступний робочий день після його видання.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2019}вгору