Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Журнал від 16.12.20151060
Документ 1060-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2018, підстава - 140-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1060
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 140 від 28.02.2018}

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1060
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 140)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом (іноземними суб’єктами) господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, інформації про умови праці;

іноземний суб’єкт господарювання - іноземний роботодавець, який використовує найману працю, чи іноземний суб’єкт господарювання - посередник, який має право провадити посередницьку діяльність з працевлаштування за кордоном;

інформація про умови праці - відомості про умови праці (в тому числі щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці), оплату праці (в тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахування із заробітної плати, тривалість робочого часу та часу відпочинку, строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання, надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності, репатріацію трудового мігранта;

клієнт ліцензіата - громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та уклали з ліцензіатом договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і користуються його послугами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та “Про зайнятість населення” та інших законодавчих актах, які визначають відносини, що виникають під час провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

3. Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

4. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) відомості за підписом здобувача ліцензії - суб’єкта господарювання про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 2);

2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження;

3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

4) копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

5) копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

6) інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає). Така інформація подається в разі посередництва у працевлаштуванні на судна;

7) копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) є, або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася);

8) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці;

9) завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання - посередником, у разі укладення з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті);

11) інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом здобувача ліцензії;

12) опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 3).

Документи, передбачені підпунктами 2-5 цього пункту, засвідчуються згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копії документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою засвідчуються нотаріально.

Організаційні вимоги щодо провадження ліцензіатом господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

5. Діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат повинен провадити в нежитловому приміщенні, відомості про яке надаються згідно з додатком 2.

6. Біля входу в приміщення ліцензіата розміщується інформація про:

найменування ліцензіата відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

режим роботи ліцензіата.

7. У приміщенні ліцензіата розміщується із забезпеченням доступу для відвідувачів така інформація:

відомості про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження та номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформація щодо рішення органу ліцензування про видачу ліцензії або копія ліцензії (у разі наявності), або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із зазначенням дати видачі ліцензії та органу, що її видав;

перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

завірена ліцензіатом загальна інформація про характер майбутньої роботи, види професійної діяльності, за якими пропонується працевлаштування, умови праці та проживання у державі працевлаштування;

контактний номер телефону структурного підрозділу органу ліцензування, до повноважень якого належить виконання функцій у сфері ліцензування;

Закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, витяги із Законів України “Про зайнятість населення”, “Про зовнішню трудову міграцію”, “Про захист прав споживачів” у частині надання послуг, ці Ліцензійні умови;

книга відгуків і пропозицій.

Ліцензіат повинен забезпечити місце провадження господарської діяльності оргтехнікою (комп’ютером з доступом до Інтернету, принтером) і засобами телефонного зв’язку.

8. У разі планового або позапланового закриття приміщення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат зобов’язаний у місячний строк повідомити про це органу ліцензування із зазначенням підстав і строків закриття, а також розмістити на своєму веб-сайті та біля входу в приміщення відповідне оголошення із зазначенням номера телефону для довідок і нової адреси приміщення (у разі продовження провадження діяльності).

9. Ліцензіат зобов’язаний:

1) провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії, а також зберігати копію трудового договору (контракту), укладеного між клієнтом ліцензіата та іноземним роботодавцем, протягом трьох років після закінчення строку дії договору (контракту);

3) до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування;

4) укладати з клієнтом письмовий договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

5) не пропонувати відвідувачам/клієнтам ліцензіата посередництво у їх працевлаштуванні за кордоном за видами діяльності, що заборонені або за які передбачено відповідальність згідно із законодавством України, держави працевлаштування чи міжнародними нормами;

6) своєчасно подавати відомості про чисельність працевлаштованих за кордоном осіб у порядку, встановленому органом ліцензування;

7) надавати на запит органу ліцензування інформацію про укладені договори про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

8) вести журнал єдиного обліку клієнтів (додаток 4), який повинен бути прошнурований, пронумерований і завірений печаткою ліцензіата (у разі наявності);

9) перевіряти наявність у клієнтів ліцензіата документів, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання відповідних робіт або надання послуг згідно з міжнародними нормами та/або вимогами законодавства держави працевлаштування;

10) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планових і позапланових перевірок відповідно до положень законодавства стосовно дотримання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

11) надавати клієнтам ліцензіата, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, інформацію з питань правового і соціального захисту та про механізм добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні в Україні;

12) забезпечувати захист конфіденційної та іншої інформації, що охороняється законом;

13) надавати клієнтам достовірну інформацію;

14) мати власний веб-сайт.

10. Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються клієнту лише після укладення з ним договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається в ліцензіата), який повинен зберігатися протягом трьох років після закінчення строку дії договору (контракту).

11. Виконання умов договору між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг, який підписується обома сторонами після укладення клієнтом ліцензіата трудового договору (контракту) з іноземним роботодавцем, умови праці якого відповідають тим, що визначені в проекті трудового договору (або поліпшують їх), поданого ліцензіатом органу ліцензування.

12. Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін.

Кадрові вимоги щодо провадження ліцензіатом господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

14. Мінімальна кількість працівників за окремими посадами в штаті ліцензіата становить один працівник з вищою юридичною освітою, оформлений відповідно до законодавства.

У разі відсутності в штаті ліцензіата оформленого відповідно до законодавства працівника з вищою юридичною освітою ліцензіат повинен укласти договір про юридичне обслуговування.

{Ліцензійні умови в редакції Постанови КМ № 140 від 28.02.2018}Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 140 від 28.02.2018}


Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 140 від 28.02.2018}


Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 140 від 28.02.2018}Додаток 4
до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ
єдиного обліку клієнтів

Порядковий номер

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону

Дата і номер договору, укладеного між ліцензіатом і клієнтом

Дата підписання акта наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та отримання клієнтом підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору
(контракту наймання)

Дата проведення оплати наданих послуг і номер платіжного документа

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 140 від 28.02.2018}вгору