Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.20181005
Документ 1005-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р. № 1005
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 “Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 14, ст. 358, № 70, ст. 2305; 2016 р., № 26, ст. 1021) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1005

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726

1. В абзацах другому і третьому пункту 1 постанови слова “вищого навчального закладу” замінити словами “закладу вищої освіти”.

2. У Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Методичних рекомендацій слова “вищий навчальний заклад” у всіх відмінках замінити словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку;

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до кандидатів на посади керівників відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та порядку їх призначення.”;

3) доповнити Методичні рекомендації пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Засновник може призначати виконувача обов’язків керівника закладу вищої освіти з моменту утворення вакантної посади до обрання та/або призначення керівника в установленому законом порядку.”;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду керівника, або протягом тижня з дня утворення вакантної посади публікується засновником у газеті “Освіта України” або в офіційному друкованому виданні засновника (засновників) та розміщується на його веб-сайті (у разі наявності) і офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.”;

5) пункт 10 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

6) абзац четвертий пункту 11 після слів “цих Методичних рекомендацій” доповнити словами “, крім оригіналу довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

7) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, засновник на підставі копії трудової книжки претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у подальшій участі у конкурсі.”;

8) у пункті 16 слова “не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів” виключити;

9) абзац четвертий пункту 18 доповнити реченням такого змісту: “У разі коли в закладі вищої освіти немає студентів, виборні представники обираються з числа інших здобувачів вищої освіти.”;

10) в абзаці четвертому пункту 24 слово “звільняються” замінити словами “можуть звільнятися”;

11) пункт 28 доповнити реченням такого змісту: “Організаційний комітет повинен невідкладно надати засновнику інформацію про зняття кандидатури.”;

12) пункт 29 після слів “структурного підрозділу” доповнити словами “у разі її наявності”;

13) абзац другий пункту 34 після слова “представника” доповнити словом “(представників)”;

14) пункт 37 викласти в такій редакції:

“37. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Перелік таких документів затверджується організаційним комітетом. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.”;

15) абзац другий пункту 38 після слів “одного кандидата” доповнити словами “або не підтримувати жодного”;

16) третє речення пункту 42 викласти в такій редакції: “Окремо робляться таблички з написом “Не підтримую жодного” та “Недійсні”.”;

17) у пункті 49 слова “та веб-сайті засновника” виключити;

18) пункт 50 викласти в такій редакції:

“50. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору кандидата, який братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.”;

19) доповнити Методичні рекомендації пунктом 50-1 такого змісту:

“50-1. У другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.”;

20) пункт 51 викласти в такій редакції:

“51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах.”.

3. У типовій формі контракту з керівником державного вищого навчального закладу, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві та тексті типової форми слова “вищий навчальний заклад” у всіх відмінках замінити словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку;

2) у підпункті 6 пункту 5 слова “навчального процесу” замінити словами “освітнього процесу”;

3) у пункті 6:

у підпункті 2 слово “перепідготовку,” виключити;

у підпункті 9 слова “навчального процесу” замінити словами “освітнього процесу”;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

“15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю, та їх територіальних підрозділів;”;

доповнити пункт підпунктами 29-31 такого змісту:

“29) умови для здійснення відкритого контролю за діяльністю закладу вищої освіти, а також умови для діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти;

30) запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до академічної відповідальності;

31) розроблення, впровадження та застосування в освітньому процесі порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в закладі вищої освіти.”;

4) підпункт 4 пункту 7 після слова “дисциплінарної” доповнити словами “та академічної”;

5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“Відпустка погоджується із засновником.”;

6) пункти 17, 18 і 20 виключити;

7) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 15 слово і цифри “статтею 39” замінити словами і цифрами “статтями 38 і 39”.вгору