№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 5
2. Accounting, taxation, audit, statistics, accounting and reporting (Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність) 1
3. Management (arbitration) procedure legislation (Господарсько (арбітражно)-процесуальне законодавство) 1
4. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 13
5. General principles of legal regulation of economic development (Загальні засади правового регулювання економічного розвитку) 1
6. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 1
7. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 2
8. Customs activities. Foreign economic relations (Митна діяльність. Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕД)) 2
9. International relations (Міжнародні відносини) 2
10. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 3
11. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 4
12. Protection, security, law and order, armed forces, fire control. Emergency measures (Охорона, безпека, правопорядок, збройні сили, пожежний нагляд. Надзвичайні заходи) 3
13. Enterprises and entrepreneurial activity, investment and antimonopoly law (Підприємства та підприємницька діяльність, інвестиції та антимонопольне законодавство) 2
14. Industry, fuel and energy complex (Промисловість, паливно-енергетичний комплекс) 1
15. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 16
16. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 1
17. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 1
18. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 1
19. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 13
20. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 1
21. Securities, the stock market (Цінні папери, фондовий ринок) 1
22. Nuclear law. Chernobyl and other nuclear accidents and tests (Ядерне законодавство. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та випробувань) 1
23. No specified 234


on top