Закон України

„Про звернення громадян”

Дата набрання чинності:
17 жовтня 1996 року

Законом України „Про звернення громадян” регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Цим законом встановлюється  механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою вирішенні питань, що стосуються інтересів окремого громадянина або громади в цілому.

Громадяни України мають право звернутися до будь-яких органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій їх посадових осіб із, зверненнями  щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

Звернення громадян в залежності від їх змісту розподілено на таки категорії: клопотання, скарги, пропозиції.  Клопотання – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів. Скаргою, згідно Закону, є звернення громадянина з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями  рішеннями посадових осіб. Під пропозицією слід розуміти звернення громадянина, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян.

Згідно Закону, підлягають оскарженню рішення або дії органів влади та місцевого самоврядування, внаслідок яких:
  • порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина;
  • створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
  • незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Встановлюється, що громадяни можуть звертатись як на українському  так на будь-якому іншому. Орган, до якого подано звернення,  має відповісти тією ж мовою.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, а  також установи, підприємства та організації зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору