Закон України

"Про здійснення державних закупівель"

Дата набуття чинності:
20 квітня 2014 року

Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Стаття 1 Закону надає визначення основних термінів, які вживаються в ньому.

Сфера застосування Закону визначається статтею 2 Закону.

Закон застосовується до всіх замовників та державних закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень. Вартість предмета державної закупівлі товарів, робіт і послуг переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно Законом, крім випадків, передбачених Законом. Зміна положень Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до Закону.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах державних закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників (стаття 5 Закону).

Статтею 7 Закону встановлено, що державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель) та інші органи відповідно до їх компетенції.

Розділ ІІІ Закону встановлює загальні умови здійснення державних закупівель.

Стаття 10 Закону визначає порядок оприлюднення інформації про державну закупівлю.

Згідно статті 11 Закону комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п'ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника. Голова, секретар та інші члени комітету з конкурсних торгів можуть пройти навчання з питань організації та здійснення державних закупівель. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова. Голова комітету з конкурсних торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Комітет з конкурсних торгів:
 • планує проведення процедур державних закупівель;
 • складає та затверджує річний план державних закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить процедури державних закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
 • здійснює інші дії, передбачені Законом.
Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

Відповідно до статті 12 Закону державна закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
 • відкриті торги (розділ IV Закону);
 • двоступеневі торги (розділ V Закону);
 • запит цінових пропозицій (розділ VI Закону);
 • попередня кваліфікація учасників (розділ VIІ Закону);
 • переговорна процедура закупівлі (розділ VIІІ Закону).
Замовник має право здійснювати вищезазначені процедури державної закупівлі із використанням електронних засобів.

Державна закупівля за рамковими угодами регулюється статтею 13 Закону.

Згідно статті 16 Закону замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі:
 • проведення процедури запиту цінових пропозицій;
 • закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі державної закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
 • він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури державної закупівлі;
 • службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури державної закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
 • суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
 • фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури державної закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури державної закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
 • учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі державної закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
 • учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
 • учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
 • учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок оскарження процедур державної закупівлі встановлено статтею 18 Закону.

Основні вимоги до договору про державну закупівлю встановлені статтею 40 Закону. Умови договору про державну закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури державної закупівлі. Істотні умови договору про державну закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
 • зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 • зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
 • покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
 • продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
 • узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 • зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
 • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
 • зміни умов у зв'язку із застосуванням положення, згідно якого дія договору про державну закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Також Закон вносить відповідні зміни до:
 • статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • статей 75, 77, 78, 79 Господарського кодексу України;
 • статей 1 - 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору