Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122

Активи (Всі визначення терміна — 14)

Активи - ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому

Знайти визначення терміна в тексті документа від ??.??.????

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан банку, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і капітал

Знайти визначення терміна в тексті документа від ??.??.????

Виведення неплатоспроможного банку з ринку (Всі визначення терміна — 2)

Виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Вклад (Всі визначення терміна — 5)

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Вкладник (Всі визначення терміна — 8)

Вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Ділова репутація (Всі визначення терміна — 7)

Ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Інвестор (Всі визначення терміна — 15)

Інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Інформаційне приміщення

Інформаційне приміщення - спеціально відведене приміщення на території неплатоспроможного банку, в якому знаходиться інформація правового та фінансового характеру, вивчення та аналіз якої має надати змогу кваліфікованому інвестору сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Істотна участь (Всі визначення терміна — 11)

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Кваліфікований інвестор

Кваліфікований інвестор - потенційний інвестор, якого Фонд за результатами розгляду поданих ним документів визнає таким, що відповідає критеріям, встановленим до інвесторів для участі у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку в обраний Фондом найменш витратний для Фонду спосіб;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Кінець процедури ліквідації

Кінець процедури ліквідації - дата прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку, яке приймається після настання однієї з таких подій: балансова вартість активів банку на поточну дату складає менше 5 відсотків від оціночної вартості активів такого банку, що включені до ліквідаційної маси протягом процедури ліквідації; витрати на утримання банку перевищують суму очікуваних надходжень від управління (оренди, продажу тощо) його активами; задоволені всі акцептовані вимоги кредиторів. Таке рішення має бути прийнято не пізніше ніж за 60 днів до дати складання ліквідаційного балансу банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від ??.??.????

Контролер (Всі визначення терміна — 12)

Контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Ліквідація банку (Всі визначення терміна — 4)

Ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку

Найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, у результаті реалізації якого сума грошових витрат Фонду, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням виведення неплатоспроможного банку з ринку, за мінусом будь-яких прогнозованих сум грошового відшкодування у зв'язку із таким виведенням, очікується бути найменшою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Неплатоспроможний банк (Всі визначення терміна — 2)

Неплатоспроможний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Організація реалізації майна банку, що ліквідується

Організація реалізації майна банку, що ліквідується, – заходи, що вживаються Фондом, щодо передпродажної підготовки, ремонту, добудови, реалізації девелоперських проектів, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для їх подальшої реалізації, оцінки, вибору способу, порядку формування лотів (у тому числі консолідація активів декількох банків) та умов відчуження майна шляхом прийняття відповідних рішень, реалізація яких покладається на уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Перехідний банк (Всі визначення терміна — 4)

Перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

План врегулювання (Всі визначення терміна — 2)

План врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Пов'язані з банком особи

Пов’язаними з банком особами є:

контролери банку;

особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

асоційовані особи фізичних осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять другому цього пункту;

юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, є керівниками або власниками істотної участі;

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, через трудові, цивільні та інші відносини;

визначені Національним банком України при здійсненні банківського нагляду фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Потенційний інвестор

Потенційний інвестор - особа (інвестор, приймаючий банк), яка звернулася до Фонду на підставі публічного повідомлення, зробленого відповідно до цього Положення, щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Приймаючий банк (Всі визначення терміна — 2)

Приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов'язання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Проблемний банк (Всі визначення терміна — 2)

Проблемний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами НБУ;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Продаж банку (Всі визначення терміна — 2)

Продаж банку - продаж усіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Реєстр учасників Фонду

Реєстр учасників Фонду - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Розрахунковий документ (Всі визначення терміна — 11)

Розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Система гарантування вкладів фізичних осіб (Всі визначення терміна — 2)

Система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, НБУ, банки та вкладники;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Спеціалізована установа (Всі визначення терміна — 3)

Спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Тимчасова адміністрація (Всі визначення терміна — 3)

Тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому Законом;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.05.2016


вгору