Базовий період (Всі визначення терміна — 22)

Базовий період - календарний рік, що передує планованому періоду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Витрати на покриття втрат

Витрати на покриття втрат - відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про теплопостачання" та статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", а також складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Господарські потреби ліцензованої діяльності

Господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об’єктами, що знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, крім власних потреб джерел теплової енергії;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Двоставковий тариф (Всі визначення терміна — 3)

Двоставковий тариф - грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Джерела фінансування інвестиційної програми (Всі визначення терміна — 3)

Джерела фінансування інвестиційної програми - кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм), та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Інвестиційна програма (Всі визначення терміна — 22)

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання, зокрема щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, зниження витрат і втрат теплової енергії, з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями та розрахунками, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 44)

Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав відповідні ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Ліцензована діяльність у сфері теплопостачання

Ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Одноставковий тариф на теплову енергію (Всі визначення терміна — 5)

Одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання, витрат на покриття втрат ліцензіата, планованого прибутку, і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Операційна діяльність (Всі визначення терміна — 24)

Операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Основна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Планований період (Всі визначення терміна — 12)

Планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Структура тарифів (Всі визначення терміна — 9)

Структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання та послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, які групуються за статтями відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та витрати на покриття втрат;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення - вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат, планованого прибутку, врахованого у тарифі на теплову енергію, які встановлюються НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат, планованого прибутку, врахованого у тарифі на теплову енергію, які встановлюються НКРЕКП:

для населення з урахуванням податку на додану вартість;

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів без урахування податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання - вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат ліцензіата, планованого прибутку, які встановлюються НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з централізованого опалення

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з централізованого опалення - вартість теплової енергії на одиницю теплової енергії (1 Гкал) або на 1 кв. м опалювальної площі (1 куб. м опалювального об’єму) як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу централізованого опалення, яка встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (Всі визначення терміна — 2)

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу постачання теплової енергії, яка встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження на опалення (вентиляцію) або за 1 кв. м опалювальної площі (1 куб. м опалювального об’єму) об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії та послуг з централізованого опалення, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу послуг з централізованого опалення з урахуванням планованого прибутку, яка встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (Всі визначення терміна — 2)

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу постачання теплової енергії з урахуванням планованого прибутку, яка встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016

Уповноважений орган (Всі визначення терміна — 19)

Уповноважений орган - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання і сфері житлово-комунальних послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2016


вгору