Про затвердження Правил роботи архівних установ України
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Опис, Акт, Список, Картка, Реєстр, Паспорт, Журнал, Замовлення від 08.04.2013656/5

Архівна довідка (Всі визначення терміна — 3)

Архівна довідка - документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ (Всі визначення терміна — 3)

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ - це відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування НАФ і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Архівний фонд (Всі визначення терміна — 2)

Архівний фонд - сукупність архівних документів, сформована архівною установою на підставі зв'язку між документами і (або) їх утворювачами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Аудіовізуальний документ

Аудіовізуальний документ - документ, зміст якого представлено у вигляді зображення і (або) запису звуку, для фіксування і (або) відтворювання яких застосовують відповідну апаратуру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Державна архівна установа (Всі визначення терміна — 3)

Державна архівна установа - архівна установа, що здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Джерела комплектування архіву

Джерела комплектування архіву - юридичні або фізичні особи, які є утворювачами чи власниками документів НАФ, що підлягають передаванню до архіву в обов'язковому порядку або на підставі угоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Джерела формування НАФ (Всі визначення терміна — 2)

Джерела формування НАФ - юридичні або фізичні особи, що є утворювачами чи власниками документів Фонду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Довідковий апарат (Всі визначення терміна — 3)

Довідковий апарат - довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Документаційний (документальний) фонд

Документаційний (документальний) фонд - сукупність службових документів, що нагромадилися або зібрані в процесі діяльності юридичної особи, склад і процес формування якого визначають нормативні документи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Експертиза цінності документів (Всі визначення терміна — 2)

Експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до НАФ або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів НАФ, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до НАФ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Електронний документ (Всі визначення терміна — 6)

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Зона комплектування (Всі визначення терміна — 2)

Зона комплектування - адміністративно-територіальна одиниця, в якій перебувають юридичні і фізичні особи, і (або) сфера суспільних відносин, на які поширюються повноваження державного архіву (архівного відділу районної, районної у місті Києві і Севастополі держадміністрації, міської ради)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Комплекс науково-технічної документації (НТД)

Комплекс науково-технічної документації (далі - НТД) - сукупність документів, що утворюються в процесі розроблення науково-дослідної проблеми (теми), конструювання продукту промислового виробництва, технології його виготовлення, проектування об’єкта капітального будівництва, одиниця обліку НТД у фонді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Користувач архівними документами (Всі визначення терміна — 4)

Користувач архівними документами - фізична або юридична особа, яка відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними документами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Правовий доступ до архівних документів

Правовий доступ до архівних документів - сукупність правових норм, що визначають режим доступу, порядок отримання дозволу на допуск до інформації з обмеженим доступом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Приватне архівне зібрання (Всі визначення терміна — 3)

Приватне архівне зібрання - зібрання архівних документів, що є власністю однієї або кількох осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Секретні документи

Секретні документи - документи, що містять секретну інформацію, на які нанесені обов’язкові реквізити (гриф секретності та реєстраційний номер)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Унікальний документ (Всі визначення терміна — 3)

Унікальний документ - документ НАФ, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Утворювач документів

Утворювач документів - юридична чи фізична особа, яка створила або зібрала документи, з яких сформовано документаційний фонд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Фондоутворювач (Всі визначення терміна — 2)

Фондоутворювач - юридична чи фізична особа, у результаті діяльності якої сформовано документаційний та відповідно архівний фонд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Формування НАФ

Формування НАФ - систематичне поповнення НАФ документами, що мають культурну цінність, та вилучення з нього документів, що втратили таку цінність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018


вгору