Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України
Постанова Національного банку України; Положення від 18.06.2003254

Аналітичні рахунки (Всі визначення терміна — 2)

Аналітичні рахунки — регістри аналітичного обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Банківський продукт

Банківський продукт — це стандартизовані процедури, що забезпечують виконання банками операцій, згрупованих за відповідними типами та ознаками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Бек-офіс (Всі визначення терміна — 2)

Бек-офіс — підрозділи або окремі відповідальні виконавці, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Відповідальний виконавець щодо банківських операцій

Відповідальний виконавець — працівник банку, який відповідно до його службових обов'язків та/або розпорядження керівництва банку має повноваження виконувати певні операції та несе відповідальність за їх належне виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Внутрішньобанківські операції (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішньобанківські операції — операції банку, що не пов'язані з виконанням доручень клієнтів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Внутрішньобанківські рахунки (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішньобанківські рахунки — усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Дилер (Всі визначення терміна — 5)

Дилер — працівник банку, якому доручається здійснення операцій на грошовому ринку, операцій з цінними паперами, валютою тощо від імені банку та його клієнтів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Клієнтські рахунки (Всі визначення терміна — 2)

Клієнтські рахунки — це особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Операційна діяльність банку (Всі визначення терміна — 2)

Операційна діяльність банку — це сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями банку (далі — операції), проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Операційний день банку

Операційний день банку — це діяльність банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку банку. Тривалість операційного дня встановлюється банком самостійно у внутрішньому положенні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Операційний ризик (Всі визначення терміна — 9)

Операційний ризик — це ризик, який пов'язаний з порушенням банківських правил та/або систем контролю за обробленням, проведенням операцій, документацією, що виникає як унаслідок зовнішніх причин, так і через помилки працівників банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Операційний час банку

Операційний час банку — частина операційного дня банку, протягом якої відбувається обслуговування клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані банком. Початок та кінець операційного часу встановлюються згідно з розпорядженням керівника банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома клієнті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Операція банку (Всі визначення терміна — 2)

Операція банку — дія або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку та яка відображається за балансовими або позабалансовими рахунками банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Особовий рахунок (Всі визначення терміна — 3)

Особовий рахунок — рахунок аналітичного обліку операцій з клієнтами банку, що здійснюються відповідно до укладених між банком і клієнтами договорів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Первинний документ (Всі визначення терміна — 8)

Первинний документ — документ, який містить відомості про операцію та підтверджує її здійснення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Сторно (Всі визначення терміна — 2)

Сторно — спосіб виправлення помилок у регістрах бухгалтерського обліку шляхом зворотного запису на величину помилки та одночасного зазначення правильної суми. Виправлення вносяться до регістру бухгалтерського обліку в тому звітному періоді, у якому виявлені помилки, що можуть виникати під час математичних підрахунків, застосування облікової політики, неправильної інтерпретації фактів, помилкового зарахування та/або списання коштів за рахунками, неналежного виконання посадових.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Сховище даних (Всі визначення терміна — 2)

Сховище даних — це предметно орієнтована, інтегрована система накопичення та розрахунку економічних показників, що призначена для формування інформації для аналізу діяльності банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012

Фронт-офіс (Всі визначення терміна — 6)

Фронт-офіс — це підрозділи банку або його уповноважені особи, які ініціюють та/або організовують операцію (шляхом укладання відповідних договорів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.06.2012


вгору