Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2004)
МНС України; Наказ, Правила, Форма від 02.04.2004152

Вогнегасник (Всі визначення терміна — 3)

Вогнегасник — технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Вогнегасник загального призначення (Всі визначення терміна — 2)

Вогнегасник загального призначення — вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Вогнегасник спеціального призначення (Всі визначення терміна — 2)

Вогнегасник спеціального призначення — вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта із специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями пожежної небезпеки виробництва і (або) за конструктивним виконанням відрізняється від вогнегасника загального призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Гарантійний термін експлуатації (Всі визначення терміна — 3)

Гарантійний термін експлуатації — проміжок часу, установлений виробником або пунктом технічного обслуговування вогнегасників і зазначений у паспорті та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Експлуатація вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація вогнегасника — стадія життєвого циклу вогнегасника, на якій реалізується і забезпечується його працездатність.

До стадій експлуатації вогнегасника належать: початок його експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування за призначенням, застосування за призначенням, технічне обслуговування, а також завершення експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Життєвий цикл вогнегасника

Життєвий цикл вогнегасника — проміжок часу від виготовлення до завершення експлуатації вогнегасника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Завершення експлуатації вогнегасника

Завершення експлуатації вогнегасника — календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення працездатності вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Зберігання вогнегасника під час експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Зберігання вогнегасника під час експлуатації — утримування вогнегасника в спорядженому стані у відведеному для його збереження місці протягом заданого строку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Зняття вогнегасника з експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Зняття вогнегасника з експлуатації — подія, яка фіксує неможливість або недоцільність подальшого очікування застосування вогнегасника за призначенням чи його технічного обслуговування та яка документально оформлена в установленому порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) — рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи, до якого встановлено вимоги пожежної безпеки і яке потребує наявності вогнегасника (вогнегасників) як елемента системи його захисту від пожежної небезпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Огляд вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Огляд вогнегасника — первинна, а також періодична перевірка, яка проводиться візуально особою, відповідальною за пожежну безпеку об'єкта, з метою встановлення відповідності зовнішнього вигляду вогнегасника вимогам паспорта, правильності його розміщення, наявності непошкодженої пломби та пристрою блокування, відсутності механічних пошкоджень і слідів корозії, наявності робочого тиску (для закачного вогнегасника), а також прийняття рішення про необхідність його технічного обслуговування або можливість подальшого очікування застосування за призначенням відповідно до експлуатаційних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, — особа, яка призначена наказом адміністрації об'єкта і має повноваження для розміщення та здійснення огляду вогнегасників на об'єкті, організації їх технічного обслуговування, ведення експлуатаційних документів і навчання працівників об'єкта правилам застосування вогнегасників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Очікування застосування за призначенням

Очікування застосування за призначенням — наявність вогнегасника на об'єкті (захисту вогнегасником) у стані, придатному до застосування за призначенням, та у відведеному для його розміщення місці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Початок експлуатації вогнегасника

Початок експлуатації вогнегасника — календарна дата, яку проставлено відділом технічного контролю виробника в паспорті та маркуванні вогнегасника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Працездатний стан вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Працездатний стан вогнегасника — стан вогнегасника, за яким значення параметрів, які характеризують його здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативних та експлуатаційних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Пункт технічного обслуговування вогнегасників

Пункт технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) — суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування вогнегасників, засвідчує їх справність і має на це право згідно з чинним законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Регенерація вогнегасної речовини

Регенерація вогнегасної речовини — технологічний процес відновлення фізико-хімічних властивостей вогнегасної речовини з метою її подальшого використання за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Ремонт вогнегасника

Ремонт вогнегасника — стадія технічного обслуговування, спрямована на заміну пошкоджених та (або) зношених деталей і складальних одиниць вогнегасника, які стали непридатними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Спеціальне навчання (Всі визначення терміна — 3)

Спеціальне навчання — підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Технічне діагностування вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Технічне діагностування вогнегасника — стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, технічного опосвідчення, перезарядження або завершення його експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Технічне обслуговування вогнегасника (Всі визначення терміна — 2)

Технічне обслуговування вогнегасника — комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Транспортування вогнегасника під час експлуатації (Всі визначення терміна — 2)

Транспортування вогнегасника під час експлуатації — переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням, за потреби, транспортних і вантажопідйомних засобів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Уведення вогнегасника в експлуатацію

Уведення вогнегасника в експлуатацію — подія, яка фіксує готовність вогнегасника до очікування застосування за призначенням на об'єкті захисту вогнегасником і яка документально оформлена в установленому порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Умови експлуатації вогнегасника

Умови експлуатації вогнегасника — сукупність факторів, які діють на вогнегасник під час його експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004

Утилізування вогнегасної речовини

Утилізування вогнегасної речовини — технологічний процес перероблення вогнегасної речовини, яка не підлягає регенерації, з метою використання її в інших сферах господарської діяльності, не пов'язаних з процесами припинення горіння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.05.2004