Адреса електронної пошти для направлення повідомлень

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) як така, з якої депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України, та розміщена на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Акціонери, яким направляється повідомлення (Всі визначення терміна — 2)

Акціонери, яким направляється повідомлення, – особи, які є акціонерами акціонерного товариства на визначену емітентом відповідно до закону дату та яким відповідно до вимог закону та статуту акціонерного товариства має бути направлено повідомлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Акціонери, яким направляється повідомлення, – особи, які є акціонерами акціонерного товариства на дату, визначену відповідно до вимог закону емітентом або акціонерами, які скликають загальні збори, та яким відповідно до вимог закону та статуту акціонерного товариства має бути направлено повідомлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Вид повідомлення (Всі визначення терміна — 2)

Вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) закон та/або статут акціонерного товариства передбачає обов’язок акціонерного товариства направити повідомлення акціонерам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) закон та/або статут акціонерного товариства передбачає обов’язок акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, направити повідомлення акціонерам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Номер телефону для направлення повідомлень

Номер телефону для направлення повідомлень – номер телефону, зазначений депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Порядку через депозитарну систему України, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента згідно з цим Порядком, та розміщений на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Розміщення посилання на копію повідомлення (Всі визначення терміна — 2)

Розміщення посилання на копію повідомлення – розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті адреси веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Розміщення посилання на копію повідомлення – розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті адреси веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства або акціонерів, які скликають загальні збори, або депозитарної установи, з якою цими акціонерами укладено договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів або з якою емітентом укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру)) (далі - Депозитарна установа), повідомлення, із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, повідомлення через депозитарну систему України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018


вгору