Виробництво (Всі визначення терміна — 7)

Виробництво — сукупність організованих у систему виробничих процесів створення з предметів праці за допомогою засобів праці промислової продукції певного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Виробнича потужність

Виробнича потужність — розрахунковий максимально можливий річний обсяг випуску підприємством, окремими його підрозділами за найповнішого використання виробничих і трудових ресурсів продукції у вигляді, придатному для зіставлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Виробничий процес

Виробничий процес — систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили для отримання готової продукції з вихідної сировини згідно із заданою програмою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Допоміжне виробництво

Допоміжне виробництво — частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає в обслуговуванні основного виробництва, забезпеченні безперебійного виготовлення і випуску продукції та провадиться у певних структурних підрозділах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Залповий викид забруднюючих речовин в атмосферне

Залповий викид — викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який кількісно та якісно передбачений технологічним регламентом і перевищує в декілька разів величини викидів, що встановлені при нормальному веденні технологічного процесу. Тривалість залпового викиду визначається згідно з картою виробничого процесу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Керування виробництвом

Керування виробництвом — система заходів впливу на виконавців, зайнятих у процесі виробництва, та через них на засоби виробництва, що здійснюються свідомо, цілеспрямовано, планомірно і сприяють виготовленню продукції потрібної кількості та якості з найменшими трудовими та матеріальними витратами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Контроль (Всі визначення терміна — 38)

Контроль — загальна функція керування, що полягає у спостереженні за ходом процесів у керівній і керованій системах, порівнянні контрольованих величин параметрів із заданою програмою, виявленні відхилень, їх місця, часу, причини та характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Норматив якості атмосферного повітря (Всі визначення терміна — 3)

Норматив якості атмосферного повітря — критерій якості атмосферного повітря, який відображає граничнодопустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та на стан навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Нормативна санітарно-захисна зона щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Нормативна СЗЗ — мінімальна санітарно-захисна зона для окремих видів виробництв залежно від класу їх небезпеки, розмір якої визначено нормативними документами санітарного законодавства, зокрема санітарною класифікацією підприємств, виробництв, споруд (ДСП-173-96 та іншими діючими на цей час нормативними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Основне виробництво

Основне виробництво — частина виробничої діяльності підприємства, яка полягає у безпосередньому перетворенні предмета праці на готову продукцію та провадиться у певних структурних підрозділах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Санітарно-захисна зона щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Санітарно-захисна зона — функціональна територія між промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу (далі — СЗЗ).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Суб'єкт господарювання (Всі визначення терміна — 29)

Суб'єкт господарювання — фізична або юридична особа, яка керує або контролює устаткування, в тому числі особа, якій згідно з законодавством передані права володіти та користуватися устаткуванням, а також забезпечувати його технічне функціонування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Технологічне устаткування

Технологічне устаткування — засоби технологічного спорядження, у яких для виконання певної частини технологічного процесу розміщують матеріали або заготовки, засоби дії на них, а також технологічне оснащення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Технологічний процес (Всі визначення терміна — 2)

Технологічний процес — частина виробничого процесу, яка складається з дій, спрямованих на зміну та (чи) визначення стану предмета праці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006

Фактична санітарно-захисна зона щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Фактична СЗЗ — санітарно-захисна зона, розмір якої встановлюється для конкретного промислового чи іншого виробничого об'єкта залежно від ступеня його впливу на навколишнє середовище і можливої небезпеки для здоров'я населення відповідно до санітарного законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2006


вгору