Активи (Всі визначення терміна — 14)

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Баланс (Всі визначення терміна — 6)

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Бухгалтерська звітність (Всі визначення терміна — 2)

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Витрати (Всі визначення терміна — 15)

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Власний капітал (Всі визначення терміна — 17)

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Грошові кошти (Всі визначення терміна — 7)

Грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Доходи (Всі визначення терміна — 25)

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Еквіваленти грошових коштів (Всі визначення терміна — 11)

Еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Збиток (Всі визначення терміна — 7)

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Звичайна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Звіт про власний капітал (Всі визначення терміна — 6)

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Звіт про рух грошових коштів (Всі визначення терміна — 6)

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Звіт про фінансові результати (Всі визначення терміна — 4)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Інвестиційна діяльність (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Консолідована фінансова звітність (Всі визначення терміна — 8)

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Користувачі звітності (Всі визначення терміна — 5)

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Міжнародні стандарти фінансової звітності (Всі визначення терміна — 6)

Міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (Всі визначення терміна — 4)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Негрошові операції (Всі визначення терміна — 5)

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Необоротні активи (Всі визначення терміна — 7)

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Облікова політика (Всі визначення терміна — 9)

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Оборотні активи (Всі визначення терміна — 3)

Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Операційна діяльність (Всі визначення терміна — 22)

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Операційний цикл (Всі визначення терміна — 3)

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Основна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Прибуток (Всі визначення терміна — 6)

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Примітки до фінансової звітності (Всі визначення терміна — 3)

Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Принцип бухгалтерського обліку (Всі визначення терміна — 5)

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Розкриття (Всі визначення терміна — 5)

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Рух грошових коштів (Всі визначення терміна — 5)

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Рух грошових коштів (грошей)

Рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Стаття (Всі визначення терміна — 6)

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Сукупний дохід

Сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Фінансова діяльність (Всі визначення терміна — 7)

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Фінансова звітність (Всі визначення терміна — 21)

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.03.2017

Фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018

Чистий дохід від реалізації продукції

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2018


вгору