Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів
Мінсоцполітики України; Наказ, Методика, Перелік [...] від 22.01.201874

Вид професійної діяльності

Вид професійної діяльності - сукупність видів трудової діяльності, що мають спільну інтеграційну основу та передбачають подібний перелік компетентностей (здатностей) для їх виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Вид трудової діяльності

Вид трудової діяльності - складова частина виду професійної діяльності, сформована цілісним набором трудових функцій та необхідних для їх виконання компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Загальні компетентності

Загальні компетентності - універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Кваліфікація (Всі визначення терміна — 9)

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Кваліфікація повна

Кваліфікація повна - повний перелік компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Кваліфікація часткова

Кваліфікація часткова - частина компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Компетентність (Всі визначення терміна — 8)

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Одиниця професійного стандарту

Одиниця професійного стандарту - структурний елемент професійного стандарту, що містить розгорнуту характеристику трудової функції, яка є цілісною, завершеною, відносно автономною та значущою для певного виду трудової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Професійна кваліфікація (Всі визначення терміна — 2)

Професійна кваліфікація - визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Професійна назва роботи

Професійна назва роботи - певні подібні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи мають бути виконані однією особою. Професійна назва роботи є складовою професії та, як правило, збігається з однією чи декількома трудовими функціями (одиницями професійного стандарту)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Професійний стандарт (Всі визначення терміна — 4)

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Професійні компетентності

Професійні компетентності - сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Професія (Всі визначення терміна — 5)

Професія - сукупність подібних видів робіт/занять, що передбачає відповідну підготовку та здобуття певних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Розробники професійних стандартів

Розробники професійних стандартів - роботодавці, їхні організації та об’єднання, галузеві (міжгалузеві) ради, професійні асоціації, центральні органи виконавчої влади, наукові установи, інші заінтересовані суб’єкти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Суб'єкти перевірки

Суб’єкти перевірки - інституції, які перевіряють проект професійного стандарту щодо дотримання вимог Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності Методиці розроблення професійних стандартів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Трудова дія

Трудова дія - найпростіша трудова операція (робота), яку здійснює працівник для виконання окремої трудової функції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Трудова функція

Трудова функція - складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018

Функціональний аналіз

Функціональний аналіз - поетапне виявлення і послідовний опис ієрархії трудових функцій у сфері трудової (професійної) діяльності; аналіз трудових функцій, які має бути виконано для досягнення основної мети виду економічної (професійної) діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.01.2018


вгору