Бригада (за нарядом або розпорядженням) (Всі визначення терміна — 2)

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Два і більше працівники, включно з ке рівником робіт або наглядачем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Вторинні (допоміжні) кола

Вторинні (допоміжні) кола

Сукупність рядів затискачів і електричних проводів, що з'єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювання, за хисту і сигналізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Допуск (Всі визначення терміна — 7)

Допуск

Комплекс заходів, що здійснюються допус качем, після виконання яких бригада має право стати до роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Допуск первинний (Всі визначення терміна — 4)

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпоряд женням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Допуск повторний (Всі визначення терміна — 4)

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота за даним нарядом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Електрообладнання (Всі визначення терміна — 4)

Електрообладнання

Пристрої, в яких виробляється, трансфор мується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; всі види захисту електроустановок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Електроустановка (Всі визначення терміна — 12)

Електроустановка

Установка, в якій виробляється, перетво рюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Електроустановка без місцевих чергових працівників

Електроустановка без місцевих чергових працівників

Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслугову ють ОВБ або оперативно-ремонтні працівни ки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Електроустановка діюча (Всі визначення терміна — 2)

Електроустановка діюча

Електроустановка або її дільниця, які пе ребувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Зона впливу електричного поля (Всі визначення терміна — 2)

Зона впливу електрич ного поля

Простір, в якому напруженість електрично го поля перевищує 5 кВ/м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Зона екранування

Зона екранування

Простір поблизу будівель і споруд, що пе ребувають в електричному полі, а також заземлення металоконструкцій, фундаментів під обладнанням силових трансформаторів і великогабаритних об'єктів, в якому напру женість електричного поля не перевищує 5 кВ/м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Комутаційний апарат

Комутаційний апарат

Електричний апарат, призначений для кому тації електричного кола (вимикач, вимикач навантаження, роз'єднувач, відокремлювач, автомат, рубильник, пакетний вимикач, за побіжник тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Машини вантажопідіймальні (Всі визначення терміна — 4)

Машини вантажопідійма льні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс каватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей, на які поширюються "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Механічний замок (Всі визначення терміна — 2)

Механічний замок

Замок, що замикається ключем або знімною ручкою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Напруженість неспотвореного електричного поля (Всі визначення терміна — 2)

Напруженість неспотво реного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спот вореного присутністю людини, що визначає ться в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Наряд-допуск (наряд)

Наряд-допуск (наряд)

Складене на спеціальному бланку розпоряд ження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і за кінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпеч не виконання роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Нарядно-допускна система

Нарядно-допускна система

Комплекс заходів, що забезпечує безпечне проведення робіт в електроустановках Складається з організаційних і технічних заходів. Технічних заходів вживають під час підго товки робочого місця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Неструмовідна частина

Неструмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально не перебуває під напругою, але може опи нитись під напругою в аварійних режимах роботи,- наприклад, корпус електричної машини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Оперативне обслуговування електроустановок (Всі визначення терміна — 2)

Оперативне обслугову вання електроустановок

Комплекс робіт з: ведення необхідного режиму роботи елект роустановок; проведення перемикань, оглядів обладнан ня; підготовки до проведення ремонту (підго товки робочого місця, допуску); технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями пра цівників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ)

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ)

Виїзна бригада оперативних чергових пра цівників, які навчені і допущені до вико нання оперативних перемикань та окремих видів ремонтних робіт, передбачених ви робничими інструкціями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Охоронна зона кабельних ліній електропередачі і кабельних ліній зв'язку

Охоронна зона кабельних ліній електропередачі і кабельних ліній зв'язку

Ділянка землі уздовж підземних КЛ, об межена вертикальними площинами, що розта шовані з обох боків сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ 2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв'язку (Всі визначення терміна — 2)

Охоронна зона повітря них ліній електропере давання і повітряних ліній зв'язку

Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян кою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані з обидвох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їх положення на відста ні, м: — для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ — 2 — для ПЛ 1 — 20 кВ — 10 — для ПЛ 35 кВ — 15 — для ПЛ 110 кВ — 20 — для ПЛ 154, 220 кВ — 25 — для ПЛ 330, 400, 500, +- 400 кВ — 30 — для ПЛ 750 кВ — 40 2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми (ріки, канали, озера тощо), що є повітря ним простором над поверхнею водоймищ, об меженим вертикальними площинами, які роз ташовані з обох боків лінії за невідхиле ного їх положення для судноплавних водой мищ на відстані 100 м, для несудноплав них — на відстані, передбаченій для вста новлення охоронних зон вздовж ПЛ, що про ходять суходолом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Підготовка робочого місця (Всі визначення терміна — 3)

Підготовка робочого місця

Виконання технічних заходів з убезпечення проведення робіт на робочому місці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Повітряна лінія електропередачі (Всі визначення терміна — 3)

Повітряна лінія елект ропередачі

Устрій для передавання електроенергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стоя ків на інженерних спорудах (мостах, шля хопроводах тощо) Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень -відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяж ні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, на лежать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різного обладнання (комутаційних апара тів, розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.), а також високочастотні загород жувачі не належать до ПЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Повітряна лінія під наведеною напругою (Всі визначення терміна — 2)

Повітряна лінія під наведеною напругою

ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що прохо дять по всій довжині або на окремих діль ницях поблизу діючих ПЛ напругою 35 кВ і вище або поблизу контактної мережі елект рифікованої залізниці змінного струму, і на відімкнених проводах котрих з різними схемами їх заземлення (у т.ч. і за від сутності заземлення і за найбільшого ро бочого струму діючої ПЛ (контактної мере жі) наводиться напруга більше 42 В.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники адміністративно-технічні (Всі визначення терміна — 2)

Працівники адміністра тивно-технічні

Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники електротехнічні (Всі визначення терміна — 2)

Працівники електротех нічні

Працівники, посада або професія яких по-в'язана з обслуговуванням електроустано вок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок спожи вачів і мають групу з електробезпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники електротехнологічні (Всі визначення терміна — 2)

Працівники електротех нологічні

Працівники, посада або професія яких по-в'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов'язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники оперативні (чергові) (Всі визначення терміна — 5)

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керу вання і оперативних перемикань: диспетче ри, чергові інженери і техніки, начальни ки змін, чергові по будинку і щитах керу вання, члени оперативно-виїзних бригад.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники оперативно-ремонтні

Працівники оператив но-ремонтні

Ремонтні працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслугову вання в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Працівники ремонтні

Працівники ремонтні

Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Приєднання електроустановки до системи передачі (Всі визначення терміна — 7)

Приєднання

Електричне коло (обладнання та шини) од ного призначення, назви і напруги, приєд нане до шин РУ, генератора, щита, збірки, розміщене в межах електростанції, підс танції тощо. Електричні кола різної напруги одного си лового трансформатора (незалежно від кі лькості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднан ням. В схемах многокутників, полуторних та інших пристроїв до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, якими ця лінія або тран сформатор приєднані до РУ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Робота під напругою (Всі визначення терміна — 3)

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до стру мовідних частин, які перебувають під ро бочою напругою або на відстані до цих струмовідних частин, меншій від припусти мої.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Роботи верхолазні (Всі визначення терміна — 4)

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або без посередньо з елементів конструкцій, об ладнання, машин і механізмів, що виконую ться працівником на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запо бігання падінню працівника з висоти є за побіжний пасок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Роботи на висоті (Всі визначення терміна — 5)

Роботи на висоті

Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриттів або робочого настилу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Роботи ремонтні (ремонт)

Роботи ремонтні (ремонт)

Комплекс робіт з відновлення справності і роботоздатності обладнання і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювальних, належать різні види випробування, нала годжувальні роботи і окремі види техніч ного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Роботи спеціальні

Роботи спеціальні

Роботи, до яких ставлять додаткові (під вищені) вимоги безпеки праці. До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів ви конання спеціальних робіт і мають в ква ліфікаційному посвідченні відповідний запис.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації (Всі визначення терміна — 4)

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації

Виконання оперативними або оперативно-ре монтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду або розпорядження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Робоче місце (Всі визначення терміна — 15)

Робоче місце

Дільниця електроустановки, на якій в разі вжиття всіх заходів безпеки (підготовка робочого місця, застосування засобів за хисту, забезпечення безпечних відстаней тощо) дозволяється виконання роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Розпорядження (Всі визначення терміна — 19)

Розпорядження

Завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Струмовідна частина (Всі визначення терміна — 2)

Струмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально перебуває під напругою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998

Технічне обслуговування (Всі визначення терміна — 41)

Технічне обслуговування

Комплекс робіт з підтримки роботоздатно сті обладнання в період його використан ня. До технічного обслуговування електрооб ладнання належать: випробування облад нання і пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, доливання ізоляційного мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо. Частину робіт з технічного обслуговування відповідно до посадових інструкцій вико нують чергові працівники.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.02.1998


вгору