Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання України; Наказ, Положення, Класифікація від 19.11.2007162

Аварійна ситуація (Всі визначення терміна — 21)

Аварійна ситуація — стан АС, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Аварія (Всі визначення терміна — 30)

Аварія — порушення експлуатації АС, за якого стався вихід радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Активна зона (Всі визначення терміна — 2)

Активна зона — частина РУ, у якій розміщені ядерне паливо, уповільнювач, поглинач, теплоносій, засоби впливу на реактивність і елементи конструкцій, призначені для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу і передачі енергії теплоносію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Активна система (елемент) (Всі визначення терміна — 2)

Активна система (елемент) — система (елемент), функціонування якої залежить від іншої системи (елементу).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Атомна станція (Всі визначення терміна — 3)

Атомна станція — виробничо-технологічний комплекс, спроектований для виробництва енергії з використанням ядерної установки (установок), розташований в межах визначеної проектом території та вкомплектований необхідним персоналом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Безпека АС (Всі визначення терміна — 2)

Безпека АС — властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації АС, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Біологічний захист

Біологічний захист — фізичний бар'єр, призначений для зниження впливу від іонізуючих випромінювань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Блоковий щит управлінн

Блоковий щит управління — частина енергоблока АС, що розташовується у спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого управління технологічними процесами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Важка аварія

Важка аварія — запроектна аварія, при якій відбувається важке пошкодження активної зони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Важке пошкодження активної зони (Всі визначення терміна — 2)

Важке пошкодження активної зони якому перевищена максимальна тепловиділяючих елементів. — пошкодження, при проектна межа пошкодження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Валідація (Всі визначення терміна — 7)

Валідація — процес, спрямований на підтвердження об'єктивними доказами того, що кінцевий продукт (виріб або послуга) відповідає встановленим вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Верифікація (Всі визначення терміна — 18)

Верифікація — процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Вихідна (початкова) подія

Вихідна (початкова) подія — порушення роботи (відмова) системи (елемента) АС або помилка персоналу, а також зовнішні чи внутрішні впливи, які призводять до порушення нормальної експлуатації, або меж і/або умов безпечної експлуатації. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Відмова, яка не виявляється (Всі визначення терміна — 2)

Відмова, яка не виявляється — відмова системи (елемента), яка не проявляється в момент свого виникнення за нормальної експлуатації і не виявляється передбаченими засобами контролю відповідно до регламенту техобслуговування, випробувань та іспитів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Відмови через загальні причини

Відмови через загальні причини — відмови конструкцій, систем і елементів, що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Внутрішні впливи (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішні впливи — впливи, що виникають на об'єкті (енергоблоці) унаслідок пожеж, затоплень, високоенергетичних впливів (ударні хвилі, літаючі предмети, хлестання трубопроводів, впливів потоків тощо) і змін параметрів середовища (тиску, температури, хімічної активності тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Внутрішня самозахищеність реакторної установки (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішня самозахищеність реакторної установки — властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків і процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Герметичне огородження реакторної установки

Герметичне огородження реакторної установки — сукупність елементів будівельних та інших конструкцій, які захищають простір навколо реакторної установки і систем, що працюють під тиском першого контуру і перешкоджають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище в кількості, що перевищує встановлені межі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Глибокоешелонований захист (Всі визначення терміна — 2)

Глибокоешелонований захист — сукупність послідовних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання в сукупності з технічними засобами і організаційними заходами, що спрямовані на недопущення відхилення від нормальних умов експлуатації, запобігання аваріям і обмеження їх наслідків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Граничний аварійний викид

Граничний аварійний викид — аварійний викид радіоактивних речовин у випадку аварії, при якому на кордоні санітарно-захисної зони АС створюються умови, що вимагають евакуації населення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Детерміністичний аналіз безпеки

Детерміністичний аналіз безпеки — аналіз безпеки енергоблока, при визначених експлуатаційних станах, вихідних подіях, аварійних умовах і шляхах перебігу аварії, і співставлення його результатів з проектними межами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Діагностика (Всі визначення терміна — 3)

Діагностика — технічне спостереження за системами (елементами) з метою визначення і/або прогнозування можливості виконання передбачених функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Досягнутий рівень науки й техніки (Всі визначення терміна — 2)

Досягнутий рівень науки й техніки — комплекс знань, отриманий в результаті наукових досліджень, технологічних, проектних і конструкторських розробок, який підтверджений практичним досвідом застосування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Елементи і конструкції

Елементи і конструкції — обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Енергетичний пуск (Всі визначення терміна — 2)

Енергетичний пуск — етап уведення енергоблока АС в експлуатацію, під час якого починається виробництво енергії та здійснюється перевірка роботи енергоблока на визначених у проекті рівнях потужності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Енергоблок АС

Енергоблок АС — частина АС, що виконує функцію АС у визначеному проектом об'ємі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Забезпечувальні системи (елементи) безпеки (Всі визначення терміна — 2)

Забезпечувальні системи (елементи) безпеки — технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Запроектна аварія (Всі визначення терміна — 3)

Запроектна аварія — аварія, викликана початковими подіями, що не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими в порівнянні з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Захисні системи (елементи) безпеки (Всі визначення терміна — 2)

Захисні системи (елементи) безпеки — системи (елементи) АС, призначені для запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, обладнання і трубопроводів, які містять радіоактивні речовини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Зняття з експлуатації енергоблока АС

Зняття з експлуатації енергоблока АС — етап життєвого циклу ядерної установки, який починається після завершення вироблення енергії та обумовлений закінченням призначеного строку експлуатації або рішенням про дострокове припинення експлуатації енергоблока.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Зона спостереження (Всі визначення терміна — 10)

Зона спостереження — територія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів і викидів АС і на якій здійснюється радіаційний моніторинг вимірювання потужності поглинутої дози, визначення вмісту радіонуклідів у об'єктах навколишнього природного середовища, продуктах харчування тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Імовірнісний аналіз безпеки

Імовірнісний аналіз безпеки — метод кількісної і якісної оцінки, що використовується для аналізу імовірності виникнення та шляхів розвитку аварій, а також для визначення частоти пошкодження активної зони реактора, граничного аварійного викиду та оцінки радіаційного впливу на населення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Канал системи

Канал системи — частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Кваліфікація обладнання

Кваліфікація обладнання — підтвердження того, що конструкція, система (елемент) у межах усього терміну експлуатації будуть виконувати покладені функції як при нормальній експлуатації, так і проектних аваріях з урахуванням характеристик середовища, у якому функціонують конструкція, система (елемент).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Керівні системи (елементи) безпеки (Всі визначення терміна — 2)

Керівні системи (елементи) безпеки — системи (елементи), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Кінцевий поглинач тепла

Кінцевий поглинач тепла — зовнішнє середовище, якому передається тепло залишкових енерговиділень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Комплексне інженерне і радіаційне обстеження

Комплексне інженерне і радіаційне обстеження — комплекс організаційно-технічних заходів з обстеження конструкцій, систем і елементів з метою отримання інформації про технічний і радіаційний стан енергоблока АС.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Консервативний підхід

Консервативний підхід — підхід, відповідно до якого для параметрів і характеристик конструкцій, систем і елементів АС приймаються значення і межі, які явно призводять до більш несприятливих результатів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Культура безпеки (Всі визначення терміна — 4)

Культура безпеки — набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АС як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Локалізуючі системи (елементи) безпеки

Локалізуючі системи (елементи) безпеки — системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження і розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, за передбачені проектом кордони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Межі безпечної експлуатації АС (Всі визначення терміна — 2)

Межі безпечної експлуатації АС — установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан систем (елементів) і енергоблока в цілому, порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Надійність (Всі визначення терміна — 11)

Надійність — властивість конструкції, системи (елемента) зберігати в часі та в установлених межах значення усіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Незалежні системи (елементи) (Всі визначення терміна — 2)

Незалежні системи (елементи) — системи (елементи) АС, для яких відмова однієї системи (елемента) не призводить до відмови іншої системи (елемента).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Одинична відмова

Одинична відмова — незалежна відмова, що призводить до втрати конструкцією, системою або елементом здатності виконувати встановлені функції безпеки, а також усі залежні відмови, що виникають унаслідок неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Пасивна система (елемент) (Всі визначення терміна — 2)

Пасивна система (елемент) — система (елемент), функціонування якої пов'язане тільки з подією, що спричинила її роботу, і не залежить від роботи іншої активної системи (елемента). За конструктивними ознаками пасивні системи (елементи) поділяються на пасивні системи (елементи) з механічними рухомими частинами (наприклад, зворотні клапани) і пасивні системи (елементи) без механічних рухомих частин (наприклад, трубопроводи, ємності).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Перевірки (Всі визначення терміна — 3)

Перевірки — контрольні процедури, призначені для підтвердження відповідності системи (елементів) проектним характеристикам при введенні її (його) в експлуатацію, після ремонту та періодично на протязі строку служби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Передпускові налагоджувальні роботи

Передпускові налагоджувальні роботи — етап уведення енергоблока АС в експлуатацію, під час якого закінчені будівництвом і монтажем конструкції, системи і елементи приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність параметрам і характеристикам, установленим у проекті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Періодична переоцінка безпеки

Періодична переоцінка безпеки — оцінка безпеки енергоблока АС, що виконується через установлені інтервали часу для врахування впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду експлуатації, зміни вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування майданчика АС, з метою підтвердження можливості продовження безпечної експлуатації енергоблока.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Помилка персоналу (Всі визначення терміна — 3)

Помилка персоналу — одинична неправильна дія під час управління обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту конструкцій, систем або елементів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011

Принцип одиничної відмови (Всі визначення терміна — 3)

Принцип одиничної відмови — принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2011


вгору