Андеррайтинг (Всі визначення терміна — 6)

Андеррайтинг — розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Брокерська діяльність (Всі визначення терміна — 5)

Брокерська діяльність — укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Внутрішній облік договорів, операцій з цінними паперами та грошовими коштами

Внутрішній облік договорів, операцій з цінними паперами та грошовими коштами (далі — внутрішній облік) — впорядкована система збору, узагальнення та відображення шляхом суцільного, безперервного і документального обліку договорів та операцій, в тому числі прав та зобов'язань, за цими договорами, яка забезпечується веденням журналу обліку договорів (разових замовлень) та реєстром обліку операцій за цими договорами (разовими замовленнями).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Дата виконання договору (Всі визначення терміна — 3)

Дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Дата укладання договору (Всі визначення терміна — 3)

Дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Дилерська діяльність (Всі визначення терміна — 3)

Дилерська діяльність — укладення торговцем цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Дилерський договір

Дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Діяльність з управління цінними паперами (Всі визначення терміна — 6)

Діяльність з управління цінними паперами — діяльність, яка провадиться торговцем від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Договір андеррайтингу

Договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір доручення (Всі визначення терміна — 4)

Договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір комісії (Всі визначення терміна — 4)

Договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір на брокерське обслуговування

Договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір на виконання (Всі визначення терміна — 2)

Договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу

Договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Договір про спільну діяльність (Всі визначення терміна — 3)

Договір про спільну діяльність — двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі — договір про управління) — договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкти управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти

Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Інвестиційна декларація управителя

Інвестиційна декларація управителя — складова частина договору про управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Іноземна інвестиційна фірма

Іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Клієнт (Всі визначення терміна — 15)

Клієнт — особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.03.2007

Контрагент торговця (Всі визначення терміна — 2)

Контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Об'єкти інвестування

Об’єкти інвестування - цінні папери, визначені законами України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Об'єкти управління (Всі визначення терміна — 4)

Об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Об'єкти інвестування

Об’єкти інвестування - цінні папери та інші фінансові інструменти, визначені законами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Операція РЕПО (Всі визначення терміна — 7)

Операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

"Підозрілий" договір (Всі визначення терміна — 2)

"Підозрілий" договір - договір з цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 30% і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня на 50% і більше;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

"підозрілий" договір - договір купівлі-продажу (міни, РЕПО), укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об’єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Разове замовлення (Всі визначення терміна — 2)

Разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики, здійснення операції РЕПО) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Реквізити ідентифікації договору

Реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту

Реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.04.2018

Реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту — вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів — за наявності; вид опціонних сертифікатів

Реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту (крім договору андеррайтингу та договору на придбання цінних паперів);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Строкові операції

Строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Управитель (Всі визначення терміна — 7)

Управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Установник управління

Установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об`єкт (об'єкти) управління;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016

Фактори ризику (Всі визначення терміна — 4)

Фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2016


вгору