Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (Типові форми NN КО-1, КО-2, КО-3, КО-4, КО-5)
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа від 15.12.2004637

Виплати, пов'язані з оплатою праці (Всі визначення терміна — 4)

Виплати, пов'язані з оплатою праці, — виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Відокремлені підрозділи (Всі визначення терміна — 5)

Відокремлені підрозділи — філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Готівка (готівкові кошти) (Всі визначення терміна — 3)

Готівка (готівкові кошти) — грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.03.2011

Готівкова виручка

Готівкова виручка (виручка) — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Готівкові розрахунки (Всі визначення терміна — 4)

Готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Депонована заробітна плата (Всі визначення терміна — 3)

Депонована заробітна плата — готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (Всі визначення терміна — 2)

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Каса (Всі визначення терміна — 2)

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Касова книга (Всі визначення терміна — 3)

Касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Касовий ордер (Всі визначення терміна — 2)

Касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Касові документи (Всі визначення терміна — 3)

Касові документи — документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Касові операції (Всі визначення терміна — 8)

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Книга обліку (Всі визначення терміна — 4)

Книга обліку — касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей — книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Книга обліку доходів і витрат (Всі визначення терміна — 3)

Книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Книга обліку розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 4)

Книга обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) — прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Ліміт залишку готівки в касі (Всі визначення терміна — 4)

Ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Небанківська фінансова установа (Всі визначення терміна — 8)

Небанківська фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Оператори поштового зв'язку

Оператори поштового зв'язку — національний оператор та інші оператори (підприємства) поштового зв'язку, які згідно із Законом України "Про поштовий зв'язок" мають повноваження щодо виконання відповідних послуг з поштового зв'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Операційний час (Всі визначення терміна — 9)

Операційний час — частина операційного дня банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Оприбуткування готівки (Всі визначення терміна — 4)

Оприбуткування готівки — проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Переказ готівки (Всі визначення терміна — 2)

Переказ готівки — унесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готівковій формі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Підприємець

Підприємець — фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Підприємства (Всі визначення терміна — 6)

Підприємства — юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб'єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Позареалізаційні надходження (Всі визначення терміна — 3)

Позареалізаційні надходження — надходження від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Реєстратор розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 9)

Реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО) — пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Розрахункова книжка (Всі визначення терміна — 5)

Розрахункова книжка (далі — РК) — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Розрахунковий документ (Всі визначення терміна — 14)

Розрахунковий документ — документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Сільськогосподарська продукція (Всі визначення терміна — 13)

Сільськогосподарська продукція — товари, зазначені у групах 1-24 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013

Торговець (Всі визначення терміна — 6)

Торговець — суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (уключаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2013


вгору