Адміністративні витрати (Всі визначення терміна — 2)

Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи.

До них належать:

витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі його комерційної діяльності, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Акцепт (Всі визначення терміна — 6)

Акцепт — це згода на оплату або гарантування оплати платіжних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Акція (Всі визначення терміна — 6)

Акція — цінний папір, що засвідчує внесення коштів у статутний фонд акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому товаристві, дає право на: одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, участь в управлінні, участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Андерайтинг

Андерайтинг — це комплекс послуг, пов'язаних із розміщенням емісії цінних паперів третіх осіб на первинному ринку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Асоційована компанія (підприємство) (Всі визначення терміна — 6)

Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, в якій інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови:

1) інвестор (банк) має представника (представників) у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії;

2) інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії;

3) проводяться істотні операції між інвестором (банком) та компанією;

4) здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором (банком) і компанією;

5) інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну інформацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Боргові цінні папери (Всі визначення терміна — 5)

Боргові цінні папери — форма довгострокової позики. Як правило, ця позика підлягає погашенню в установлений строк, хоча деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Витрати (Всі визначення терміна — 16)

Витрати — це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу або використання активів, або виникнення заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Внутрішні торговельні операції

Внутрішні торговельні операції — торговельні операції між суб'єктами господарської діяльності, що розташовані на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Гарантія (Всі визначення терміна — 8)

Гарантія — зобов'язання (в будь-якій формі) гаранта сплатити за боргами третьої особи у разі невиконання нею своїх грошових зобов'язань у частині несплаченої суми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Дебіторська заборгованість (Всі визначення терміна — 6)

Дебіторська заборгованість — сума боргів, що належить підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Дисконт (Всі визначення терміна — 12)

Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінних паперів і ціною їх придбання, якщо ціна придбання без урахування нарахованих до дати придбання доходів за цінним папером нижча номінальної вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Довгострокове кредитування

Довгострокове кредитування — надання банками на строк більше ніж один рік кредитів юридичним та фізичним особам на цілі, передбачені кредитними угодами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Довгостроковий депозит (зобов'язання, якщо кошти зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в іншому банку)

Довгостроковий депозит (зобов'язання, якщо кошти зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в іншому банку) — кошти інших банків, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які внесені на депозитний рахунок у банк, строк погашення якого більше ніж один рік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Довірчі операції (Всі визначення терміна — 2)

Довірчі операції — операції банків з управління майном і виконання інших послуг в інтересах та за дорученням клієнтів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Доходи (Всі визначення терміна — 27)

Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов'язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення зобов'язань, що приводять до збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Дочірня компанія (підприємство) (Всі визначення терміна — 5)

Дочірня компанія (підприємство) — компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 50%, але має:

1) частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50% завдяки угодам з іншими інвесторами;

2) право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

3) право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії; або

4) право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Економічний прибуток

Економічний прибуток — це різниця між доходами і витратами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Експортно-імпортні операції

Експортно-імпортні операції — міжнародні розрахунки, в процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи імпорту товарів і послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Емісійні різниці (емісійний дохід) (Всі визначення терміна — 3)

Емісійні різниці (емісійний дохід) — сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Застава (Всі визначення терміна — 10)

Застава — актив, який позичальник (клієнт банку) пропонує як забезпечення виплати своїх боргів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Інвестиції (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення у розвиток виробництва або невиробничу сферу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Інвестиційна діяльність (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Інші небанківські операційні доходи (витрати)

Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку.

До них належать:

доходи (витрати) від продажу основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій (вкладень у цінні папери на інвестиції, в асоційовані і дочірні компанії); від орендних операцій; доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, підтримка програмного забезпечення, консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Казначейські операції

Казначейські операції — це операції, пов'язані з інструментами, які використовуються банком для розміщення надлишків своїх грошових коштів та власного рефінансування. До казначейських інструментів належать: готівкові кошти, монетарні дорогоцінні метали, цінні папери, які рефінансуються Національним банком України, кошти банків у Національному банку України, кошти Національного банку України у банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Капітал (Всі визначення терміна — 2)

Капітал — це різниця між активами і зобов'язаннями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Капітал банку (Всі визначення терміна — 5)

Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Капітальні інвестиції (Всі визначення терміна — 5)

Капітальні інвестиції — витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Кліринговий рахунок (Всі визначення терміна — 3)

Кліринговий рахунок — рахунок, за яким обліковуються безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Контрактивні рахунки (Всі визначення терміна — 3)

Контрактивні рахунки — контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Контрарні рахунки (Всі визначення терміна — 3)

Контрарні рахунки — рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів, які відображені в інших рахунках. Це регулювання здійснюється з метою визначення справжньої вартості об'єкта, що регулюється.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Контрпасивні рахунки (Всі визначення терміна — 3)

Контрпасивні рахунки — контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Короткостроковий депозит (поточне зобов'язання, якщо кошти зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в іншому банку)

Короткостроковий депозит (поточне зобов'язання, якщо кошти зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в іншому банку) — кошти інших банків, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які внесені чи отримані ними на депозитний рахунок у банк строком, що не перевищує один рік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Короткостроковий кредит (поточна вимога або поточне зобов'язання)

Короткостроковий кредит (поточна вимога або поточне зобов'язання) — кредит (наданий або одержаний) зі строком погашення, що не перевищує один рік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Кредити в поточну діяльність

Кредити в поточну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат. Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Кредиторська заборгованість (Всі визначення терміна — 4)

Кредиторська заборгованість — кошти підприємства, організації або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Ліквідаційна вартість (Всі визначення терміна — 9)

Ліквідаційна вартість — оціночна сума коштів, що буде отримана у разі ліквідації активу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Міжбанківські операції (розрахунки)

Міжбанківські операції (розрахунки) — система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності. До міжбанківських інструментів належать операції між банками: кореспондентські рахунки, депозити до запитання та строкові депозити, кредити, операції РЕПО, фінансовий лізинг тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Мультивалютність

Мультивалютність — принцип роботи рахунків, за яким операції в іноземній валюті відображаються за тими ж рахунками, що і операції в гривні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Накопичений дохід за цінним папером

Накопичений дохід за цінним папером — це частина вартості цінного папера, що відображає суму нарахованого доходу на час купівлі цінного папера.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Непередбачені доходи і витрати

Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:

- виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер — прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;

- не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Облігація (Всі визначення терміна — 7)

Облігація — це боргове зобов'язання позичальника перед кредитором, за яким передбачаються періодичні платежі (процентна) або початковий продаж за зниженою ціною (дисконтна) та виплата номіналу при настанні строку її погашення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Овердрафт (Всі визначення терміна — 8)

Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Овернайт

Овернайт — надані та отримані кредити і депозити строком не більше одного операційного дня без урахування неробочих днів банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Оперативний лізинг (Всі визначення терміна — 3)

Оперативний лізинг — це будь-який договір лізингу, крім фінансового.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Операція РЕПО (Всі визначення терміна — 7)

Операція РЕПО — див. Положення НБУ "Про операції РЕПО" — це операція з цінними паперами, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Опціон (Всі визначення терміна — 9)

Опціон — це контракт, що дає його власнику право, але не зобов'язання купити або продати цінні папери, товари або кошти за встановленою ціною протягом встановленого періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

План рахунків банків

План рахунків банків — систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. Він застосовується для відображення бухгалтерської інформації та є складовою національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Поточний рахунок (Всі визначення терміна — 6)

Поточний рахунок — вид рахунків у банках, які використовують для зберігання грошових коштів до запитання і здійснення розрахунків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005

Премія (за операціями з цінними паперами) (Всі визначення терміна — 3)

Премія (за операціями з цінними паперами) — перевищення ринкової ціни (ціни придбання) цінних паперів над номінальною без врахування нарахованих на час придбання процентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2005


вгору