Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Решение, Положение, Порядок от 22.11.20121688

Біржовий контракт (Все определения термина — 2)

Біржовий контракт (договір) - договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, який укладається між учасниками біржових торгів та реєструється фондовою біржею;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Біржовий курс цінного папера (Все определения термина — 2)

Біржовий курс цінного папера - розрахункове значення ціни цінного папера (ринкова ціна цінного папера), яке визначається відповідно до порядку визначення біржового курсу цінного папера...

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Біржовий реєстр (Все определения термина — 2)

Біржовий реєстр - складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Біржовий список (Все определения термина — 2)

Біржовий список - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів;

Найти определение термина в тексте документа от 09.09.2016

Біржовий список фінансових інструментів

Біржовий список фінансових інструментів - документ фондової біржі, який містить інформацію щодо фінансових інструментів, інших, ніж цінні папери, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі;

Найти определение термина в тексте документа от 09.09.2016

Біржовий фондовий індекс (Все определения термина — 2)

Біржовий фондовий індекс - показник, який визначає зведений курс цінних паперів, що котируються на фондовій біржі, та розраховується фондовою біржею...

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Біржові торги (Все определения термина — 5)

Біржові торги - організоване подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою укладання на фондовій біржі контрактів (договорів) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та правил фондової біржі;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Граничний спред котирування (Все определения термина — 2)

Граничний спред котирування - розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі - МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок фінансового інструменту, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Двостороннє котирування

Двостороннє котирування - сукупність поданих одним учасником біржових торгів однієї або декількох безадресних заявок на купівлю та однієї або декількох безадресних заявок на продаж відповідних фінансових інструментів, яка відповідає вимогам, що пред’являються до граничного спреду двостороннього котирування

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Допуск до торгівлі (Все определения термина — 2)

Допуск до торгівлі - сукупність процедур щодо внесення цінних паперів до біржового списку або внесення інших фінансових інструментів до біржового списку фінансових інструментів;

Найти определение термина в тексте документа от 09.09.2016

Електронна торговельна система (Все определения термина — 2)

Електронна торговельна система - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються фондовою біржею для забезпечення укладання біржових контрактів (договорів) за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Заявка (Все определения термина — 17)

Заявка - подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту (договору); зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт (договір);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Заявка адресна (Все определения термина — 2)

Заявка адресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована іншому учаснику біржових торгів;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Заявка анонімна

Заявка анонімна - заявка, умови якої не дозволяють учасникам біржових торгів до моменту укладення біржового контракту ідентифікувати учасника біржових торгів, який виставив таку заявку;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Заявка безадресна (Все определения термина — 2)

Заявка безадресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована усім учасникам біржових торгів;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Зупинення торгівлі

Зупинення торгівлі - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку подавати заявки та укладати біржові контракти (договори) в усіх або окремих режимах торгів щодо окремих або всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ініціатор аукціону

Ініціатор аукціону - особа, що отримала доступ до біржових торгів з метою купівлі/продажу цінних паперів шляхом проведення аукціону та уклала з біржею договір про організацію та проведення аукціону, крім випадків, передбачених законодавством;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Інформаційна взаємодія (Все определения термина — 2)

Інформаційна взаємодія - обмін інформацією між фондовими біржами, яка ними узгоджена за складом, формою та структурою даних, періодичністю формування та передачі;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Критерії ліквідності цінного папера

Критерії ліквідності цінного папера - кількість укладених біржових контрактів (договорів), кількість торговельних днів, обсяг торгів та кількість осіб, в інтересах яких укладались біржові контракти (договори) за цим цінним папером;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Лістингові цінні папери (Все определения термина — 2)

Лістингові цінні папери - цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цим Положенням та правилами фондової біржі;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Лот (Все определения термина — 39)

Лот - установлена фондовою біржею мінімальна кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка може бути продана чи куплена під час торговельної сесії;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Маркет-мейкер (Все определения термина — 3)

  Маркет-мейкер - член фондової біржі, який згідно з правилами фондової біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів, на підставі відповідного договору з фондовою біржею або з фондовою біржею та емітентом цінних паперів;

Найти определение термина в тексте документа от 09.09.2016

Мінімально допустимий обсяг (Все определения термина — 2)

Мінімально допустимий обсяг (МДО) - мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки (заявок) на купівлю/продаж відповідних фінансових інструментів

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Накопичений купонний (процентний) дохід за облігацією

Накопичений купонний (процентний) дохід за облігацією (далі - НКД) - частина купонного (процентного) доходу за облігацією, яка розраховується пропорційно кількості днів від дати виплати попереднього купонного доходу, або дати розміщення облігації, або дати початку нарахування першої купонної виплати до дати проведення грошових розрахунків за договором купівлі-продажу облігації

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Нестандартний біржовий контракт

Нестандартний біржовий контракт - контракт (договір), що не відповідає правилам фондової біржі;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Односторонній аукціон (Все определения термина — 2)

Односторонній аукціон - режим проведення біржових торгів, який передбачає конкурсний спосіб організації торгівлі, за яким ініціатор аукціону здійснює продаж або купівлю цінних паперів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Операція РЕПО (Все определения термина — 7)

Операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Передсесійний період

Передсесійний період - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками та/або подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2018

Післясесійний період

Післясесійний період - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюються подання учасниками торгів адресних заявок і заявок РЕПО та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2018

Позалістингові цінні папери (Все определения термина — 2)

Позалістингові цінні папери - цінні папери, які допущені до торгівлі на фондовій біржі без проходження процедури лістингу;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Поточна ціна цінного папера (Все определения термина — 3)

Поточна ціна цінного папера - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін біржових контрактів (договорів), укладених за таким цінним папером за проміжок часу, визначений правилами біржі, але не більший ніж 1 хвилина (розрахунковий період) відповідно до вимог цього Положення.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Поточна ціна цінного папера - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін біржових контрактів (договорів), укладених за таким цінним папером за проміжок часу, визначений правилами біржі, але не більший, ніж 1 хвилина (розрахунковий період) відповідно до вимог цього Положення. Поточна ціна облігації розраховується без врахування НКД. Під час розрахунку поточної ціни цінного папера не враховуються договори РЕПО, біржові контракти (договори), укладені на підставі адресних заявок, а також під час первинного розміщення цінних паперів, на односторонніх аукціонах та під час проведення торгів з продажу акцій, що належать державі

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Припинення торгівлі (Все определения термина — 2)

  Припинення торгівлі - процедура виключення цінного папера із біржового списку або виключення іншого фінансового інструмента із біржового списку фінансових інструментів;

Найти определение термина в тексте документа от 09.09.2016

Процентний пункт (Все определения термина — 2)

Процентний пункт - одиниця, яка застосовується для порівняння величин, виражених у процентах

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Прямий електронний доступ до біржових торгів

Прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, який є членом фондової біржі, дає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торговельної системи цієї фондової біржі, що дає змогу клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ) подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі

Найти определение термина в тексте документа от 30.07.2019

Регулярні торги

Регулярні торги - функціонування фондової біржі на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ринкова капіталізація емітента (Все определения термина — 2)

Ринкова капіталізація емітента - ринкова вартість акцій емітента, яка визначається фондовою біржею відповідно до методики, затвердженої цією біржею, та оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ринок (Все определения термина — 12)

Ринок - організаційна форма біржових торгів, яка має технологічні особливості укладання та виконання біржових контрактів (договорів);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ситуація цінової нестабільності

Ситуація цінової нестабільності - значне коливання ціни цінного папера, в результаті якого фондова біржа зупиняє або може зупинити торгівлю;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Торговельна сесія (Все определения термина — 5)

Торговельна сесія - визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюється укладання біржових контрактів (договорів);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Торговельний день (Все определения термина — 3)

Торговельний день - визначений фондовою біржею робочий день, протягом якого здійснюються біржові торги;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Уповноважений представник учасника біржових торгів (Все определения термина — 2)

Уповноважений представник учасника біржових торгів - фізична особа, яка від імені учасника торгів подає заявки та укладає біржові контракти (договори);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Учасник біржових торгів (Все определения термина — 2)

Учасник біржових торгів - член фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з правилами фондової біржі отримали право подавати заявки та укладати біржові контракти (договори);

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ціна відкриття

Ціна відкриття - значення першої розрахованої поточної ціни протягом торговельного дня

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Ціна закриття

Ціна закриття - останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) протягом торговельного дня значення поточної ціни або ціна закриття попереднього торговельного дня, якщо протягом поточного торговельного дня не було укладено біржових контрактів (договорів), на підставі яких розраховується поточна ціна;

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

Ціна облігації

Ціна облігації - сума НКД та добутку «чистої» ціни облігації на номінальну вартість

Найти определение термина в тексте документа от 25.09.2018

Частка акцій у вільному обігу

Частка акцій у вільному обігу - частка акцій у випуску у власності міноритарних акціонерів, яка визначається фондовою біржею відповідно до вимог, встановлених Комісією

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018

Член фондової біржі (Все определения термина — 2)

Член фондової біржі - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами і отримала цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2014

«Чиста» ціна облігації

«чиста» ціна облігації - ціна облігації без врахування НКД, виражена у відсотках від її номінальної вартості (поточної номінальної вартості - для амортизаційних облігацій)

Найти определение термина в тексте документа от 27.03.2018


вверх