Аварійний захист

Аварійний захист - захист, який ініціює швидку зупинку реактора та тривалу підтримку активної зони у підкритичному стані при порушенні умов безпечної експлуатації або ризику переростання аварійної ситуації в аварію

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Автоматичний контроль

Автоматичний контроль - вид контролю, що виконується без участі персоналу інформаційних та керуючих систем й передбачає оцінку технічного стану та/або характеристик конструкцій, систем, елементів, виявлення відхилень параметрів процесу від заданих або допустимих значень та/або ідентифікацію небезпечних подій

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Безпечний контрольований стан

Безпечний контрольований стан - стан енергоблока, при якому досягнута стабілізація будь-яких перехідних процесів, реактор знаходиться в підкритичному стані, забезпечено необхідне відведення тепла і обмежений вихід радіоактивності

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Верифікація (Все определения термина — 18)

Верифікація - підтвердження шляхом аналізу та подання об’єктивних доказів того, що результати, отримані на кожній стадії розробки, відповідають цілям і вимогам, що були задані на попередніх стадіях

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Виведення з роботи

Виведення з роботи - навмисне тимчасове припинення використання системи (компонента) за призначенням при збереженні можливості виконання частини основних та/або додаткових функцій системи (компонента), у тому числі спеціально передбачених для цього режиму

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Вид порушення

Вид порушення - форма прояву порушення (наприклад, неспрацьовування, помилкове спрацьовування, обрив, коротке замикання, недостовірність вхідного сигналу)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Виріб (Все определения термина — 3)

Виріб - одиниця продукції виробничо-технічного призначення, яка виготовлена, пройшла випробування та постачається або поставлена для автономного застосування або для використання в складі іншого виробу

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Відмова (Все определения термина — 8)

Відмова - подія, що призводить до порушення працездатності системи (компонента), тобто до втрати здатності виконувати одну або декілька необхідних функцій

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Відновлення працездатності

Відновлення працездатності - поновлення здатності системи (компонента) виконувати всі необхідні функції, яке здійснюється безпосередньо на місці експлуатації персоналом інформаційних та керуючих систем з використанням експлуатаційно-відновного резерву, призначених для цього інструментів і пристосувань та експлуатаційної документації

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Граничні умови експлуатації

Граничні умови експлуатації - порушення робочих умов експлуатації, що враховуються проектом, імовірність виникнення та тривалість яких є незначними

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Діагностування (Все определения термина — 2)

Діагностування - визначення технічного стану системи (компонента), виявлення та ідентифікація непрацездатних компонентів системи та/або їх складових частин на відповідному рівні розукрупнення

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Додаткова функція системи

Додаткова функція системи (компонента) - функція, що доповнює основні функції системи (компонента) та сприяє досягненню необхідних споживчих властивостей, якості та/або надійності їх виконання

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Експлуатаційно-автономний пристрій

Експлуатаційно-автономний пристрій - пристрій, властивості якого дозволяють експлуатувати його в заданих робочих та граничних умовах без розміщення усередині іншого (експлуатаційно-автономного) пристрою

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Елемент (Все определения термина — 4)

Елемент - категорія виділених складових частин системи (компонента), які відповідають найбільш низькому рівню розукрупнення, тобто подальше розділення яких неможливе або непотрібне

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Життєвий цикл (Все определения термина — 2)

Життєвий цикл - сукупність стадій створення, впровадження й використання системи (компонента) в інтервалі часу, що починається з моменту розробки концепції й визначення технічних вимог і закінчується при виведенні системи (компонента) з експлуатації у зв’язку з неможливістю або недоцільністю подальшого використання за призначенням

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Задана функція

Задана функція - будь-яка функція системи (компонента), виконання якої передбачене в документації та гарантується проектувальником системи (розробником компонента)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Замовник (Все определения термина — 44)

Замовник - суб’єкт господарювання, за договором з яким здійснюється проектування системи або розробка, виготовлення та/або  поставка її компонентів. Замовник може виступати як користувач системи (компонента)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Захист (Все определения термина — 2)

Захист - функція управління, яка ініціює дії, спрямовані на усунення небезпеки, пов’язаної з виникненням визначеної події, умови або обставин, та/або заходи, спрямовані на запобігання виникненню можливої небезпеки

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Зняття з експлуатації (Все определения термина — 2)

Зняття з експлуатації - припинення використання за призначенням з подальшим демонтажем інформаційних та керуючих систем (програмно-технічного комплексу, технічних засобів автоматизації)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Зовнішній фактор

Зовнішній фактор - фізична величина або комбінація взаємозалежних фізичних величин, що характеризує вплив на пристрій з боку його оточення під час транспортування, зберігання, експлуатації і за певних умов може викликати погіршення його властивостей, обмеження або втрату працездатності

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Інтерфейс (Все определения термина — 4)

Інтерфейс - спільна межа двох або більше об’єктів разом із сукупністю правил і вимог до цих об’єктів, що забезпечують можливість та ефективність їх взаємодії через цю межу

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Інтерфейс «людина-машина»

Інтерфейс «людина-машина» - інтерфейс, одним з об’єктів якого є оперативний персонал та/або персонал інформаційних та керуючих систем («людина»), другим - інформаційні та керуючі системи (програмно-технічні комплекси, технічні засоби автоматизації)  («машина»)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Інформаційна система (Все определения термина — 15)

Інформаційна система - система, призначена для одержання, обробки, зберігання, відображення та/або реєстрації даних про технічний стан конструкцій, систем, елементів, їх властивості та/або функціонування

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Інформаційна система нормальної експлуатації

Інформаційна система нормальної експлуатації - інформаційна система, яка виконує всі необхідні функції при роботі у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Канал

Канал - виділена за певною ознакою сукупність взаємозв’язаних елементів, яка ініціює єдиний вихід

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Канал вимірювання

Канал вимірювання - канал, призначений для знаходження значення вимірюваної фізичної величини з нормованою точністю

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Канал індикації

Канал індикації - канал, призначений для спостереження за змінами в часі або просторовому розподілі фізичних величин без оцінки їх значень із нормованою точністю

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Канал сигналізації

Канал сигналізації - канал, призначений для оповіщення оперативного персоналу та/або персоналу інформаційних та керуючих систем про виникнення визначеної проектом події, загрози, умови ініціювання функції, важливої для безпеки, або про змінення стану контрольованого об’єкта

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Канал управління

Канал управління - канал, призначений для ініціювання роботи іншого каналу однієї з керуючих або технологічних (захисних, локалізуючих, забезпечуючих) систем або для безпосереднього управління технологічною системою (устаткуванням)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Категорія функції

Категорія функції - градація, яка характеризує ступінь важливості функції для безпеки на підставі оцінки її призначення та/або наслідків, спричинених невиконанням або помилковим виконанням функції

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Керуюча система (Все определения термина — 2)

Керуюча система - система, призначена для ініціювання роботи однієї чи декількох інших систем або технологічного устаткування та/або для безпосереднього управління ними

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Керуюча система безпеки

Керуюча система безпеки - керуюча система, призначена для участі у виконанні принаймні однієї з функцій безпеки

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Керуюча система нормальної експлуатації

Керуюча система нормальної експлуатації - керуюча система, призначена для участі у виконанні лише функцій нормальної експлуатації

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Компонент (Все определения термина — 4)

Компонент - виділена складова частина системи, яка може за потреби підрозділятися на складові частини більш низького рівня розукрупнення

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Контроль (Все определения термина — 38)

Контроль - діяльність, що складається з проведення вимірів, аналізу, випробувань та/або оцінки однієї або декількох властивостей об’єкта для визначення того, чи досягнута відповідність вимогам, установленим для кожної із цих характеристик у нормах, правилах, стандартах з ядерної та радіаційної безпеки, конструкторській, технологічній та/або іншій документації

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Конфігурація

Конфігурація - розпізнавальна ознака системи (компонента), що у кожний момент життєвого циклу повністю визначається сукупністю розпізнавальних ознак та з’єднань усіх елементів апаратного та програмного забезпечення цієї системи (компонента)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Користувач (Все определения термина — 25)

Користувач - суб’єкт господарювання, що використовує систему (компонент) за призначенням.

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Модернізація (Все определения термина — 7)

Модернізація - модифікація, що проводиться з метою підвищення безпеки, поліпшення функціональних можливостей, надійності та/або техніко-економічних показників діючої системи (компонента), якщо виконання цих робіт потребує зміни затвердженої проектної, конструкторської та/або експлуатаційної документації

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Необхідна функція

Необхідна функція - будь-яка із заданих функцій системи (компонента), якщо її виконання передбачено проектом як обов’язкове для цієї системи (компонента)

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Непрацездатність (Все определения термина — 3)

Непрацездатність - несправність, яка характеризується нездатністю системи (компонента) виконувати хоча б одну з необхідних функцій

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Несправність (Все определения термина — 7)

Несправність - стан системи (компонента), який характеризується нездатністю виконувати хоча б одну із заданих функцій

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Неспрацьовування

Неспрацьовування - вид відмови, що характеризується відсутністю команди на виході керуючої системи (компонента), незважаючи на наявність заданих умов, при яких вона повинна бути сформована й видана

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Нормальні умови випробувань

Нормальні умови випробувань - умови, зазначені як вихідні при перевірці впливу певного зовнішнього фактора на точність та/або інші характеристики виробу

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Об'єкт (Все определения термина — 6)

Об’єкт - системи, їх компоненти, складові частини компонентів, канали; виконувані ними функції та властивості; процеси створення, впровадження, використання за призначенням і модернізації систем (компонентів); проектна (конструкторська) документація систем (компонентів), а також документи, які обґрунтовують безпеку на стадіях їх життєвого циклу

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Оперативний персонал/оператори

Оперативний персонал/оператори - фахівці, які здійснюють управління технологічними процесами енергоблока в передбачених проектом режимах експлуатації; виконують дії, спрямовані на запобігання та/або усунення порушень нормальної експлуатації; забезпечують досягнення безпечного контрольованого стану енергоблока після вихідної (початкової) події; здійснюють управління аваріями та обмеження їх наслідків

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Основна функція системи

Основна функція системи (компонента) - функція, необхідна для використання системи (компонента) за призначенням

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Перевірка (Все определения термина — 15)

Перевірка - кожна окрема процедура контролю

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Персонал інформаційних та керуючих систем

Персонал інформаційних та керуючих систем - фахівці, які контролюють стан і здійснюють технічне обслуговування, випробування й відновлення інформаційних та  керуючих систем та їх компонентів

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Помилкове спрацювання

Помилкове спрацювання - вид відмови, що характеризується наявністю команди на виході керуючої системи (компонента), незважаючи на відсутність заданих умов, за якими вона повинна видаватися

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015

Постачальник (Все определения термина — 23)

Постачальник - суб’єкт господарювання, який постачає продукцію за договором із замовником.

Найти определение термина в тексте документа от 22.07.2015


вверх