Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в [...]
Приказ Министерства юстиции Украины; Правила, Журнал, Форма типового документа, Отчет, Перечень, Карточка, Порядок, Акт, Описание, Дело, Заказ, Заявление, Список, Реестр, Паспорт, Справка, Образец, Выдержка, План от 18.06.20151000/5

Архів установи

Архів установи - структурний підрозділ (відповідальна за ведення архіву особа установи), що організовує і забезпечує приймання, нагромаджування архівних документів, їх облік, зберігання та користування ними

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Архівний каталог

Архівний каталог (архівна картотека) - архівний довідник, в якому інформацію систематизовано відповідно до обраної схеми класифікації

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Архівний фонд (Все определения термина — 2)

Архівний фонд - сукупність архівних документів установи, сформованих на підставі зв’язку між документами і (або) їх утворювачами

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Бланк службового документа

Бланк службового документа - уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією  і наявним місцем для фіксування змінної інформації

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Витяг (Все определения термина — 15)

Витяг - засвідчена копія частини тексту службового документа

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Відокремлений підрозділ (Все определения термина — 6)

Відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Галузевий перелік документів

Галузевий перелік документів - перелік видів документів, створюваних у процесі профільної діяльності всіх установ певної галузі чи сфери діяльності, зі строками їх зберігання

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Державні архівні установи

Державні архівні установи - центральні, галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Джерела комплектування

Джерела комплектування - юридичні та фізичні особи, що є утворювачами чи власниками документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), що підлягають передаванню до архівних установ в обов’язковому порядку або на підставі угоди

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Джерела формування НАФ (Все определения термина — 2)

Джерела формування НАФ - установи, що є створювачами чи власниками документів цього Фонду

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Документаційний фонд

Документаційний (документальний) фонд - сукупність службових документів, що нагромадились або зібрані в процесі діяльності установи, склад і процес формування якої визначають її нормативні документи

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Документообіг в установі

Документообіг в установі - рух службових документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Експертиза цінності документів в установі

Експертиза цінності документів в установі - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до НАФ або вилучення з нього, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до НАФ

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Зона комплектування (Все определения термина — 2)

Зона комплектування - адміністративно-територіальна одиниця, в якій перебувають установи, на які поширюються повноваження відповідної державної архівної установи (архівного відділу міської ради)

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Інструкція з діловодства

Інструкція з діловодства - обов’язковий  нормативний акт, що регламентує зміст та організацію виконання процесів з діловодства установи

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Копія документа

Копія документа - документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках - деяких його зовнішніх ознак

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Номенклатура справ (Все определения термина — 6)

Номенклатура справ - обов’язковий для кожної установи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Огляд архівних документів

Огляд архівних документів - архівний довідник, що містить систематизовані відомості про склад і зміст окремих комплексів архівних документів з їх джерелознавчим аналізом

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Опис справ

Опис справ - архівний довідник, призначений для обліку та розкриття змісту одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації в межах архівного фонду

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Орган вищого рівня

Орган вищого рівня - установа, що здійснює функції управління щодо безпосередньо підпорядкованих їй установ

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Організаційно-розпорядча документація

Організаційно-розпорядча документація - уніфікована підсистема управлінської документації, що забезпечує організацію процесів управління та управлінської праці

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Організація роботи зі службовими документами

Організація роботи зі службовими документами - організація здійснення документообігу, формування справ, зберігання службових документів та користування ними у поточній діяльності установи

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Оригінал службового документа

Оригінал службового документа - примірник службового документа, що має оригінальний підпис посадової (службової) особи установи

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Перелік типових документів

Перелік типових документів - перелік видів документів, створюваних під час виконання загальних для всіх установ функцій управління, зі строками їх зберігання

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Покажчик

Покажчик - архівний довідник, що містить систематизований перелік об’єктів чи явищ, згадуваних в архівних документах, із зазначенням їх пошукових даних

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Реквізит службового документа

Реквізит службового документа - обов’язковий елемент, зафіксований в документі для його ідентифікації, організації обліку та надання йому юридичної сили

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Служба діловодства (Все определения термина — 4)

Служба діловодства - структурний підрозділ або відповідальна особа установи, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву установи

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Службовий документ (Все определения термина — 2)

Службовий документ - офіційно зареєстрований службою діловодства або відповідним чином засвідчений документ, що одержаний чи створений установою у процесі її діяльності та має відповідні реквізити

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Строк зберігання документа

Строк зберігання документа - період обов’язкового зберігання службового документа, визначений законодавством унаслідок проведення експертизи його цінності

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Унікальний документ (Все определения термина — 3)

Унікальний документ - документ НАФ, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Управлінський документ

Управлінський документ - службовий документ, спрямований на виконання установою функцій, що забезпечують її діяльність. До управлінських документів належать організаційно-розпорядчі, первинно-облікові, банківські, фінансові, звітно-статистичні, планові, ресурсні тощо

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Фондоутворювач (Все определения термина — 2)

Фондоутворювач - установа, у результаті діяльності якої утворилися документаційний та відповідно архівний фонди

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015

Формування справ (Все определения термина — 4)

Формування справ - групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ

Найти определение термина в тексте документа от 18.06.2015


вверх