Про затвердження Положення про кодифікацію предметів постачання Збройних Сил України
Міноборони України; Приказ, Положение, Перечень [...] от 03.04.2007115

Базова організація з кодифікації ПП

Базова організація з кодифікації ПП — військова частина, установа, організація ЗС України, однією з функцій якої є кодифікація ПП у межах закріпленої номенклатури.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Виробник (розробник)

Виробник (розробник) — суб'єкт підприємницької діяльності, який виготовляє матеріальну продукцію, що призначається для потреб оборони та безпеки держави і відповідно до державного контракту (договору) здійснює поставки продукції ЗС України та володіє документами, що визначають склад та устрій ПП.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Ідентифікація ПП

Ідентифікація ПП — процес установлення тотожності або відмінності ПП на основі єдиних правил опису та порівняння сукупності розпізнавальних ознак та інформації про предмет, що визначає його унікальні особливості та відрізняє від будь-якого іншого ПП.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Каталог номенклатурний

Каталог номенклатурний — систематизований перелік ПП та їх кодове позначення.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Каталог ПП (Все определения термина — 2)

Каталог ПП — електронна база даних (витяг з електронної бази даних на паперових, магнітних або оптичних носіях інформації), що містить систематизований звід відомостей про ПП, їх характеристики, виробників (постачальників) та інші дані.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Каталогізація

Каталогізація — діяльність щодо розроблення та ведення каталогів відповідно до прийнятих правил.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Класифікація ПП

Класифікація ПП — процес розподілення множини ПП на класифікаційні угруповання за їх подібністю або відмінністю відповідно до прийнятих методів і ознак класифікації.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Код номенклатури (Все определения термина — 2)

Код номенклатури — код, наданий конкретному найменуванню матеріальних засобів за діючим класифікатором продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Кодифікація ПП

Кодифікація ПП — це діяльність, яка спрямована на забезпечення класифікації, ідентифікації та надання ПП номенклатурних номерів з метою досягнення в системі МТЗ (логістики) принципу "один ПП — один номер", створення бази даних про ПП та їх виробників (постачальників).

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Кодове позначення ПП

Кодове позначення ПП — формалізований запис інформації про ПП за допомогою цифр, літер або інших символів.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Настанова з ідентифікації ПП

Настанова з ідентифікації ПП — нормативний документ, що встановлює єдині правила опису однотипних ПП, перелік мінімально необхідних характеристик та їх коди.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Національний номенклатурний номер ПП

Національний номенклатурний номер ПП — кодове позначення ПП, яке складається з коду за Державним класифікатором України ДК 020-2004 "Єдиний класифікатор предметів постачання" (далі — ЄКПП), коду національного бюро кодифікації (далі — НБК) держави в системі кодифікації НАТО та його реєстраційного номера.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Об'єкт кодифікації

Об'єкт кодифікації — елемент множини (продукція, документи, види діяльності тощо), що підлягає кодифікації.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Орган військового управління, який здійснює закупівлю продукції для потреб Збройних Сил України

Орган військового управління, який здійснює закупівлю продукції для потреб Збройних Сил України, — структурний підрозділ Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі — ГШ ЗС України), командування виду ЗС України, який за напрямком діяльності в порядку, визначеному законодавством України, та в межах його повноважень здійснює розміщення й оплату замовлень Міністерства оборони на придбання продукції, виконання робіт та надання послуг, що забезпечують діяльність ЗС України.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Орган забезпечення (логістики)

Орган забезпечення (логістики) — департамент, головне, центральне або інше управління та/або служба Міністерства оборони, ГШ ЗС України, командування виду ЗС України, на якого(у) покладаються функції МТЗ об'єднань, з'єднань, військових частин, установ та організацій предметами постачання відповідної номенклатури.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Посилальний номер (Все определения термина — 2)

Посилальний номер — це номер основного конструкторського документа на продукцію (стандарт, технічні умови, креслення тощо) або код, шифр, індекс, марка, цифрове позначення штрих-коду EAN/UCC продукції тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Постачальник (Все определения термина — 23)

Постачальник — суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до укладеного державного контракту (договору) здійснює постачання ПП, або орган забезпечення, який є відповідальним за постачання матеріальної продукції, може надати необхідну і достатню достовірну інформацію про ПП та має копії примірників документів, що визначають склад та устрій ПП.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Предмет постачання (Все определения термина — 2)

Предмет постачання — окремий елемент матеріальної продукції (готовий виріб, складова частина виробу, комплект, сировина, речовина або матеріал), який є об'єктом самостійного постачання.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Продукція для Збройних Сил України

Продукція для Збройних Сил України — будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення потреб ЗС України.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Система кодифікації ПП

Система кодифікації ПП — упорядкована сукупність організаційної структури, документів, технічних і програмних засобів та інформаційних технологій з кодифікації ПП.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007

Центральний орган кодифікації Міністерства оборони України

Центральний орган кодифікації Міністерства оборони України — головна установа у сфері кодифікації, яка забезпечує реалізацію в Міністерстві оборони та ЗС України єдиної державної політики в сфері кодифікації, функціонування системи кодифікації ПП ЗС України та є уповноваженим органом Міністерства оборони щодо співробітництва з міжнародними організаціями у сфері кодифікації.

Найти определение термина в тексте документа от 12.06.2007


вверх