Банк-агент (Все определения термина — 6)

банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до цього Закону;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Виведення неплатоспроможного банку з ринку (Все определения термина — 2)

виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Вклад (Все определения термина — 5)

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Вкладник (Все определения термина — 8)

вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Інвестор (Все определения термина — 16)

інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов’язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Конфлікт інтересів (Все определения термина — 12)

Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його/її дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

1) заборгованості перед банком, заборгованості банку, володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

2) відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

3) невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;

4) володіння майном, яке конкурує з майном банку;

5) перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;

6) інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації

Найти определение термина в тексте документа от 08.03.2015

Ліквідація банку (Все определения термина — 4)

ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Недоступність вкладів (Все определения термина — 8)

недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору (або з дня запровадження тимчасової адміністрації, якщо договір закінчився до цієї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками), здійсненої протягом дії тимчасової адміністрації;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Неплатоспроможний банк (Все определения термина — 2)

неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність";

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Переможць конкурсу (аукціону)

Переможцем конкурсу (аукціону) є інвестор, який запропонував найкращу ціну та, за потреби, взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку

Найти определение термина в тексте документа от 08.03.2015

Перехідний банк (Все определения термина — 4)

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

План врегулювання (Все определения термина — 2)

план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Приймаючий банк (Все определения термина — 2)

приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку частину або всі активи та зобов’язання;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Проблемний банк (Все определения термина — 2)

проблемний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Продаж банку (Все определения термина — 2)

продаж банку - продаж всіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - реєстр учасників Фонду) - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Система гарантування вкладів фізичних осіб (Все определения термина — 2)

система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, банки та вкладники;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Спеціалізована установа (Все определения термина — 3)

спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов’язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Тимчасова адміністрація (Все определения термина — 3)

тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом;

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Тимчасовий адміністратор неплатоспроможного банку та ліквідатор банку

Тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації

Найти определение термина в тексте документа от 08.03.2015

Уповноважена особа Фонду (Все определения термина — 3)

уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.07.2014

Учасники Фонду (Все определения термина — 2)

Учасниками Фонду є банки. Участь банків у Фонді є обов’язковою. Особливості участі перехідного банку у Фонді визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду

Найти определение термина в тексте документа от 08.03.2015

Фонд (Все определения термина — 2)

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку

Найти определение термина в тексте документа от 08.03.2015


вверх