Державна система урядового зв'язку (Все определения термина — 2)

Державна система урядового зв’язку - система спеціального зв’язку, що функціонує в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період із забезпеченням додержання вимог законодавства під час передавання, приймання та оброблення інформації, що містить державну таємницю;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Державні інформаційні ресурси (Все определения термина — 2)

Державні інформаційні ресурси - систематизована інформація, що є доступною за допомогою інформаційних технологій, право на володіння, використання або розпорядження якою належить державним органам, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, державним підприємствам, установам та організаціям, а також інформація, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фізичними або юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб’єктами владних повноважень;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Дозвіл на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб

Дозвіл на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, що засвідчує право на проведення окремих видів робіт у сфері технічного захисту інформації для власних потреб;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб

Дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб - встановлені умови проведення та види робіт з технічного захисту інформації для власних потреб; порядок видачі, переоформлення, призупинення (поновлення) дії, анулювання дозволів (копій і дублікатів дозволів) на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб; порядок контролю за додержанням умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб та відповідальність за порушення цих умов;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Допуск до експлуатації

Допуск до експлуатації - комплекс організаційно-технічних заходів з проведення тематичних досліджень засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв’язку та державної експертизи їх результатів з метою встановлення можливості їх використання за призначенням;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Експертні дослідження (Все определения термина — 3)

Експертні дослідження - дослідження та аналіз конкретних властивостей засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем та комплексів спеціального зв’язку з метою перевірки їх відповідності вимогам нормативних документів та/або нормативно-правових актів, оцінки захищеності інформації або їх науково-технічного рівня;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Засіб криптографічного захисту інформації (Все определения термина — 9)

Засіб криптографічного захисту інформації - програмний, апаратно-програмний та апаратний засіб, призначений для криптографічного захисту інформації;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Засіб спеціального зв'язку

Засіб спеціального зв’язку - апаратний, апаратно-програмний засіб, який призначений для обробки інформації з обмеженим доступом у складі системи спеціального зв’язку, але не реалізує криптографічних перетворень інформації;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Комплекс спеціального зв'язку (Все определения термина — 2)

Комплекс спеціального зв’язку - сукупність обладнання і засобів криптографічного захисту інформації, засобів спеціального зв’язку, технічно та функціонально поєднаних для забезпечення захисту службової інформації та/або інформації, що становить державну таємницю, призначений для використання у складі системи спеціального зв’язку;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Об'єкт інформаційної діяльності (Все определения термина — 7)

Об’єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де провадиться діяльність, пов’язана з державними інформаційними ресурсами та інформацією, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Обладнання криптографічного захисту

Обладнання криптографічного захисту - обладнання, що функціонально взаємодіє та/або здійснює керування засобом криптографічного захисту інформації і відносно якого висуваються вимоги щодо побудови та умов експлуатації з метою унеможливлення впливу на криптографічні, інженерно-криптографічні та спеціальні якості засобу криптографічного захисту інформації;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Протидія технічним розвідкам (Все определения термина — 2)

Протидія технічним розвідкам - комплекс правових, організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання або ускладнення добування засобами технічної розвідки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, про зразки озброєння, військову та спеціальну техніку, об’єкти оборонно-промислового комплексу, військові та інші об’єкти, діяльність державних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій в інтересах оборони і безпеки держави;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Система спеціального зв'язку (Все определения термина — 2)

Система спеціального зв’язку - сукупність обладнання, засобів, комплексів та систем обробки, передачі, технічного та криптографічного захисту інформації, що організаційно, технічно та функціонально поєднані в єдине ціле, призначена для забезпечення користувачів спеціальним зв’язком;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Система технічного захисту інформації (Все определения термина — 3)

Система технічного захисту інформації - сукупність суб’єктів, що провадять діяльність у сфері технічного захисту інформації, нормативно-правових документів, що регулюють їх діяльність, а також матеріально-технічної бази у цій сфері;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Спеціальний зв'язок (Все определения термина — 2)

Спеціальний зв’язок - зв’язок, що забезпечує передачу секретної та/або службової інформації шляхом застосування відповідних організаційних та технічних заходів;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Тематичні дослідження (Все определения термина — 2)

Тематичні дослідження - дослідження щодо встановлення відповідності засобів криптографічного захисту інформації, криптосистем, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв’язку вимогам тактико-технічних завдань на їх створення, нормативних документів та/або нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту інформації, а також вимогам із захисту від витоку інформації каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Урядовий зв'язок

Урядовий зв’язок - спеціальний зв’язок, надання якого забезпечується державною системою урядового зв’язку;

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015

Урядовий фельд'єгерський зв'язок

Урядовий фельд’єгерський зв’язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію (далі - кореспонденція), офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2015


вверх