Перечень терминов Кол-во: 24 термина

Сертифікація

Сертифікація — офіційна процедура, яка доводить, що забезпечується необхідна упевненість у тому, що експлуатант належним чином відповідає конкретним вимогам нормативних документів для виконання повітряних перевезень та авіаційних робіт і забезпечення безпеки польотів.

 Про затвердження Правил з питань процедур експлуатаційної сертифікації та інспектування експлуатантів
Мінтранс України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 08.08.1996254

Під сертифікацією належить розуміти комплекс дій, за допомогою яких уповноважений державний орган перевіряє і засвідчує відповідність будь-якої продукції вимогам нормативно-технічних документів по сертифікації.


Сертифікація — це один із ефективних методів, який широко застосовується у світовій практиці і дозволяє на основі випробування продукції в спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом одержання ним достовірної та об'єктивної інформації про її властивості, характеристики й відповідності стандартам. Вона стимулює виготовлювача задовольняти вимоги споживача і ринку до якості продукції і підвищувати організаційно-технічний рівень виробництва, що в свою чергу незмінно сприятиме створенню умов для випуску конкурентоспроможної продукції і розширенню ринку збуту її за кордоном.

 Про організацію проведення сертифікації продукції
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.02.199295

Сертифікація — установлення відповідності авіаційної техніки вимогам до льотної придатності й охорони навколишнього середовища.


Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам.

 Про підтвердження відповідності
Закон Украины от 17.05.20012406-III

Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність персоналу, продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям встановленим законодавством вимогам.

 Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Мінтранс України; Приказ, Положение, Форма, Форма типового документа от 19.08.2003650

Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний у встановленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.

 Про затвердження Правил сертифікації аеропортів
Мінтранс України; Приказ, Правила, Перечень, Форма типового документа от 05.07.2004569

Сертифікація — встановлення відповідності авіаційної техніки вимогам до льотної придатності й охорони навколишнього середовища.


Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.


Сертифікація — формування сертифіката, заснованого на перевірених при реєстрації даних, накладання на сертифікат електронного цифрового підпису за допомогою особистого ключа акредитованого центру.

 Про затвердження Правил посиленої сертифікації
Служба безпеки України, Департам.спецтелекомсистем СБУ; Приказ, Правила, Требования от 13.01.20053

Сертификация — процедура подтверждения соответствия технических и программных средств, через которую независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация устанавливает в письменной форме соответствие продукции установленным требованиям.


Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність персоналу, продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям встановленим законодавством вимогам.

 Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Державіаслужба; Приказ, Положение, Форма типового документа от 25.11.2005895

Сертифікація — формування сертифіката, заснованого на перевірених при реєстрації даних, накладання на сертифікат електронного цифрового підпису за допомогою особистого ключа акредитованого центру.

 Про внесення змін до Правил посиленої сертифікації
Служба безпеки України, Департам.спецтелекомсистем СБУ; Приказ, Правила, Требования от 10.05.200650

Сертифікація — процедура, за допомогою якої документально засвідчується відповідність наданих послуг, системи управління якістю, системи екологічного менеджменту, персоналу вимогам законодавства та нормативних документів.

 Про затвердження Правил сертифікації аеропортів
Державіаслужба; Приказ, Правила, Форма типового документа, Перечень от 13.06.2006407

Сертифікація — визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення екологічного аудиту через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам природоохоронного законодавства України, у тому числі Закону України "Про екологічний аудит", знання методик та порядку здійснення екологічного аудиту та складання ним кваліфікаційного іспиту.

 Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів
Мінприроди України; Приказ, Положение, Перечень, Форма типового документа, Заявление, Карточка, Протокол, Сертификат от 29.01.200727

Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

 Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку, Держспоживстандарт України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Решение, Схема, Перечень, Акт от 25.04.200775/91

Сертифікація — офіційна оцінка та підтвердження повноважним органом з безпеки авіації того, що юридична або фізична особа — підприємець може виконувати покладені на неї обов'язки.

 Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1
Мінтрансзв'язку України; Приказ, Правила, Форма типового документа, Заявление, Перечень, Требования, Сертификат, Положение, Распоряжение от 05.07.2010430

Сертифікація (схвалення) — засвідчення того, що суб'єкт або об'єкт авіаційної діяльності відповідає вимогам авіаційних правил України та видання відповідного сертифіката.

 Повітряний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 19.05.20113393-VI

Сертифікація - процедура взяття на облік фізичних осіб та внесення фізичних осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, і відповідають вимогам цього Положення, до реєстру сертифікованих осіб шляхом видачі сертифікатів

 Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
НКЦПФР; Решение, Положение, Сертификат, Форма типового документа, Заявление, Форма, Информация от 13.08.20131464

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу


Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу


Сертифікація - підтверджене рішенням Регулятора виконання суб’єктом господарювання вимог про відокремлення та незалежність оператора газотранспортної системи

 Про ринок природного газу
Закон Украины от 09.04.2015329-VIII

Сертифікація - процес визнання того, що виріб, компонент або обладнання, організація або суб’єкт відповідають застосовним вимогам льотної придатності, який завершується заявою про відповідність


Сертифікація - процес визнання того, що виріб, компонент або обладнання, організація або особа відповідає діючим вимогам льотної придатності з подальшою декларацією про відповідністьвверх