Активи (Все определения термина — 15)

Активи — кошти, майно, майнові і немайнові права.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Бездоганна ділова репутація (Все определения термина — 4)

Бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб — про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Вигодоодержувач (Все определения термина — 2)

Вигодоодержувач — особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Високий ризик (Все определения термина — 2)

Високий ризик — результат оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на аналізі сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу вірогідність використання суб'єкта для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу — філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, розташований поза його місцезнаходженням та що здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Внутрішній фінансовий моніторинг (Все определения термина — 2)

Внутрішній фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Державний фінансовий моніторинг (Все определения термина — 2)

Державний фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

державний фінансовий моніторинг Спеціально уповноваженого органу — сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України;

державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного фінансового моніторингу — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статті 5 цього Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Ділові відносини (Все определения термина — 2)

Ділові відносини — відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору про надання фінансових або інших послуг.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Додаткові узагальнені матеріали (Все определения термина — 2)

Додаткові узагальнені матеріали — відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації, на доповнення до раніше поданих узагальнених матеріалів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Доходи, одержані злочинним шляхом (Все определения термина — 2)

Доходи, одержані злочинним шляхом, — будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включати рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Істотна участь (Все определения термина — 12)

Істотна участь — пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Клієнт (Все определения термина — 15)

Клієнт — будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Контролер (Все определения термина — 12)

Контролер — особа, яка здійснює контроль.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Контроль фізичної особи

Контроль фізичної особи — можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Контроль юридичної особи

Контроль юридичної особи — пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Міжнародні санкції (Все определения термина — 3)

Міжнародні санкції — санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів, або рішення міжнародних організацій щодо замороження активів, рішення яких визнаються відповідно до міжнародних договорів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу

Належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, — оформлене та подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу

Неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу — це:

неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (відсутність на обліку у Спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення (інформації) про такі фінансові операції);

повторне подання неналежним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Спеціально уповноваженим органом (під повторним поданням неналежним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, слід розуміти послідовне подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну й ту саму фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу).

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Неприбуткові організації (Все определения термина — 2)

Неприбуткові організації — юридичні особи, створені для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Об'єкт фінансового моніторингу

Об'єкт фінансового моніторингу — дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Обов'язковий фінансовий моніторинг

Обов'язковий фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов'язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Первинний фінансовий моніторинг (Все определения термина — 2)

Первинний фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог цього Закону, що включають проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Публічні діячі (Все определения термина — 2)

Публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

депутати парламенту;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;

члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;

члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Ризики (Все определения термина — 2)

Ризики — небезпека (загроза, уразливі місця) для суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними клієнтами при наданні ними послуг відповідно до характеру їхньої діяльності з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Суб'єкти державного фінансового моніторингу

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є:

Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв'язку України, Міністерство економіки України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:

1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;

3) товарні, фондові та інші біржі;

4) професійні учасники ринку цінних паперів;

5) компанії з управління активами;

6) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;

7) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

8) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону;

в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи — підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;

ґ) фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (Все определения термина — 2)

Суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, — діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Узагальнені матеріали (Все определения термина — 2)

Узагальнені матеріали — відомості про фінансові операції, які були об'єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких Спеціально уповноваженим органом виявлено підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про злочин і містять підстави для прийняття правоохоронними органами рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, а також для проведення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються Спеціально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними органами.

Найти определение термина в тексте документа от 17.01.2012

Умисне подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу

Умисне подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу — умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, яка не відповідає дійсності.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Управління ризиками (Все определения термина — 8)

Управління ризиками — заходи, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Учасники фінансової операції (Все определения термина — 2)

Учасники фінансової операції — клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Філія іноземного банку (Все определения термина — 2)

Філія іноземного банку — відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить банківську діяльність на території України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Фінансова операція (Все определения термина — 2)

Фінансова операція — будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Фінансовий моніторинг (Все определения термина — 3)

Фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Фінансування тероризму (Все определения термина — 5)

Фінансування тероризму — надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013


вверх