Адміністративний арешт активів платника податків

Арешт активів може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

а) платник податків порушує правила відчуження активів, визначені пунктом 8.6 статті 8 цього Закону;

б) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

в) платника податків, який отримав податкове повідомлення або має податковий борг, визнано неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж податкові, крім випадків, коли стосовно такого платника податків запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з порушенням щодо нього провадження у справі про банкрутство;

г) платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

д) відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;

е) відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до закону, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, здійснює дії з переведення активів за межі України, їх приховування або передачі іншим особам.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Активи платника податків (Все определения термина — 3)

Активи платника податків — кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Апеляційне узгодження податкового зобов'язання

Апеляційне узгодження — узгодження податкового зобов'язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за процедурами адміністративного або судового оскарження.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Звичайна ціна (Все определения термина — 5)

Звичайна ціна — ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Картотека

Картотека — реєстр розрахункових або виконавчих документів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або органом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із браком коштів на такому рахунку.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Контролюючий орган щодо погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Контролюючий орган — державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Кошти (Все определения термина — 11)

Кошти — гривні або іноземна валюта.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Митний орган (Все определения термина — 6)

Митний орган — орган Державної митної служби України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Операційний (банківський) день (Все определения термина — 3)

Операційний (банківський) день — частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визначаються для банків робочими за правилами, встановленими відповідною постановою Національного банку України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Орган стягнення (Все определения термина — 3)

Орган стягнення — державний орган, уповноважений здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Пеня (Все определения термина — 15)

Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Платники податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Платники податків — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Повний арешт активів платника податків

Повним арештом активів визнається виключна заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його активами з їх тимчасовим вилученням або без такого. При вилученні активів ризик, пов'язаний з їх зберіганням або втратою їх функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податкова вимога (Все определения термина — 7)

Податкова вимога — письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податкова декларація, розрахунок (Все определения термина — 10)

Податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податкова застава (Все определения термина — 5)

Податкова застава — спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податкове зобов'язання (Все определения термина — 15)

Податкове зобов'язання — зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податкове повідомлення (Все определения термина — 6)

Податкове повідомлення — письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податковий борг (недоїмка) (Все определения термина — 6)

Податковий борг (недоїмка) — податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Податковий орган (Все определения термина — 4)

Податковий орган — орган державної податкової служби України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Примусове стягнення

Примусове стягнення — звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Реструктуризація податкового боргу (Все определения термина — 2)

Реструктуризація податкового боргу — відстрочення або розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платником податків станом на встановлену цим Законом дату, а також його часткове списання.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Умовний арешт активів платника податків

Умовним арештом активів визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на такі активи, яке полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного податкового органу на здійснення будь-якої операції платника податків з такими активами. Зазначений дозвіл може бути наданий керівником податкового органу, якщо за висновком податкового керуючого здійснення окремої операції платником податків не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011

Штрафна санкція (штраф) (Все определения термина — 5)

Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2011


вверх