Про наукову і науково-технічну діяльність
Закон Украины от 13.12.19911977-XII

Вчений (Все определения термина — 2)

Вчений — фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Грант (Все определения термина — 8)

Грант — фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранта.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Громадські наукові організації (Все определения термина — 2)

Громадські наукові організації є об'єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Молодий вчений (Все определения термина — 2)

Молодий вчений — вчений віком до 35 років.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Наукова (науково-технічна) продукція (Все определения термина — 2)

Наукова (науково-технічна) продукція — науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Наукова діяльність (Все определения термина — 3)

Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Наукова робота

Наукова робота — дослідження з метою одержання наукового результату.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науковий працівник (Все определения термина — 2)

Науковий працівник — вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науковий результат (Все определения термина — 2)

Науковий результат — нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-дослідна (науково-технічна) установа

Науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі — наукова установа) — юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-організаційна діяльність (Все определения термина — 3)

Науково-організаційна діяльність — діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-педагогічна діяльність (Все определения термина — 3)

Науково-педагогічна діяльність — педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-педагогічний працівник (Все определения термина — 2)

Науково-педагогічний працівник — вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-прикладний результат

Науково-прикладний результат — нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-технічна діяльність (Все определения термина — 3)

Науково-технічна діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Науково-технічні (експериментальні) розробки (Все определения термина — 3)

Науково-технічні (експериментальні) розробки — науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Національна академія наук України та галузеві академії наук

Національна академія наук України та галузеві академії наук — Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України (далі — академії) є державними науковими організаціями, що засновані на державній власності.

Найти определение термина в тексте документа от 05.08.2012

Прикладні наукові дослідження (Все определения термина — 3)

Прикладні наукові дослідження — наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі — громадські наукові організації).

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012

Фундаментальні наукові дослідження (Все определения термина — 5)

Фундаментальні наукові дослідження — наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

Найти определение термина в тексте документа от 05.12.2012


вверх