Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 06.11.19911798-XII

Апеляційний господарський суд

Судом апеляційної інстанції у господарських справах є апеляційний господарський суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного господарського суду) знаходиться місцевий господарський суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Висновок експерта (Все определения термина — 6)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Відповідачі (Все определения термина — 2)

Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Докази (Все определения термина — 9)

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Достатність доказів (Все определения термина — 3)

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Експерт (Все определения термина — 17)

Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Експерт з питань права (Все определения термина — 3)

Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Електронні докази (Все определения термина — 3)

Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет)

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Мирова угода сторін (Все определения термина — 2)

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Належність доказів (Все определения термина — 3)

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Перекладач (Все определения термина — 6)

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Письмові докази (Все определения термина — 9)

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Позивачі (Все определения термина — 2)

Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Показання свідка (Все определения термина — 7)

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Процесуальне правонаступництво

Процесуальне правонаступництво

У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Речові докази (Все определения термина — 11)

Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дозволяють встановити обставини, що мають значення для справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Свідок (Все определения термина — 3)

Свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Спеціаліст (Все определения термина — 9)

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Судовий наказ (Все определения термина — 4)

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Судові витрати (Все определения термина — 5)

Судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Склад судових витрат

Судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи

Найти определение термина в тексте документа от 15.12.2017

Ціна позову (Все определения термина — 2)

Ціна позову

Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошей — стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

2) у позовах про витребування майна — вартістю майна, що витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти — в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, — суми їх, визначені суддею.

Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею.

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013

Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - суми їх, визначені суддею

Найти определение термина в тексте документа от 18.01.2013


вверх