Активи фонду банківського управління

Активи фонду банківського управління — сукупність майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів учасників фонду банківського управління (далі — ФБУ), що об'єднані уповноваженим банком.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Вартість чистих активів ФБУ

Вартість чистих активів ФБУ — величина, яка дорівнює загальній балансовій вартості активів за мінусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартості зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довірчих операцій з ФБУ. Оцінку вартості чистих активів уповноважений банк проводить щоденно.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Довірче управління коштами

Довірче управління коштами — юридичні й фактичні дії уповноваженого банку щодо розпорядження активами фонду банківського управління від свого імені, але в інтересах учасників фонду банківського управління. Довірче управління коштами передбачає об'єднання уповноваженим банком коштів учасників фонду банківського управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Договір довірчого управління

Договір довірчого управління — цивільно-правова угода, за якою учасник фонду банківського управління передає уповноваженому банку кошти у довірче управління на умовах, визначених Правилами ФБУ, а уповноважений банк об'єднує кошти учасників фонду банківського управління та здійснює управління цими коштами в інтересах учасника фонду банківського управління та за його рахунок.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Договір про додаткові пенсійні виплати

Договір про додаткові пенсійні виплати — цивільно-правова угода між учасником пенсійного фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника пенсійного фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління додаткові пенсійні виплати.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Договір про цільові виплати з дитячого фонду банківського управління

Договір про цільові виплати з дитячого фонду банківського управління — цивільно-правова угода між представником учасника дитячого фонду банківського управління або учасником фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника дитячого фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління цільові виплати та використати їх згідно з цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Додаткові пенсійні виплати

Додаткові пенсійні виплати — виплати, які здійснює уповноважений банк щомісяця учаснику пенсійного фонду банківського управління з його рахунка, згідно з умовами договору про додаткові пенсійні виплати.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління

Додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління — грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондів банківського управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Дострокове розірвання договору довірчого управління

Дострокове розірвання договору довірчого управління — зняття коштів з рахунка учасника фонду банківського управління з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Доход дитячого фонду банківського управління

Доход дитячого фонду банківського управління — отримані доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників дитячого фонду банківського управління, за винятком винагороди уповноваженого банку та накопиченого проценту.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Доход пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою

Доход пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою — доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою, за винятком винагороди уповноваженого банку, та кошти, спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою для виплати різниці між отриманими доходами за іпотечними сертифікатами та доходами, передбаченими умовами договорів довірчого управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Доход пенсійного фонду банківського управління пайового типу

Доход пенсійного фонду банківського управління пайового типу — доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління пайового типу, за винятком винагороди уповноваженого банку та накопиченого проценту.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Доход учасника ФБУ

Доход учасника ФБУ — доход ФБУ, розподілений між учасниками відповідного ФБУ.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Інвестиційний портфель ФБУ

Інвестиційний портфель ФБУ — це сукупність цінних паперів, які придбаваються уповноваженим банком за рахунок активів ФБУ.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Кошти учасника фонду банківського управління

Кошти учасника фонду банківського управління — кошти, що знаходяться на рахунку учасника фонду банківського управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Кредитний рейтинг (Все определения термина — 3)

Кредитний рейтинг — це умовний вираз кредитоспроможності об'єкту рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Накопичений процент (Все определения термина — 2)

Накопичений процент — процент за іпотечними сертифікатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходів, отриманих за цими іпотечними сертифікатами; накопиченим процентом для цінних паперів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як різниця між вартістю придбання іпотечних сертифікатів та номінальною вартістю іпотечних сертифікатів.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

ОдІн

ОдІн — індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, індексу цін на будівельно-монтажні роботи та інших чинників на розсуд банку, які впливають на визначення вартості іпотечного зобов'язання.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Оперативний резерв

Оперативний резерв — кошти фонду банківського управління в уповноваженому банку, які останній використовує на поточні виплати учасникам фонду банківського управління. Порядок формування та використання оперативного резерву уповноважений банк визначає самостійно.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Пай (Все определения термина — 3)

Пай — частка участі учасника ФБУ у пенсійному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або іншому ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Правила фонду банківського управління

Правила фонду банківського управління — система норм, затверджена уповноваженим банком, яких необхідно дотримуватись уповноваженому банку та учасникам фондів банківського управління для досягнення цілей, передбачених цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Представники учасника дитячого ФБУ

Представники учасника дитячого ФБУ — батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Рахунок учасника фонду банківського управління

Рахунок учасника фонду банківського управління — рахунок, відкритий уповноваженим банком у системі обліку фонду банківського управління.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Учасник фонду банківського управління

Учасник фонду банківського управління — фізична особа, з якою уповноважений банк уклав договір про довірче управління коштами.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Фонд банківського управління (Все определения термина — 4)

Фонд банківського управління (ФБУ) — грошові кошти учасників ФБУ, передані у довірче управління уповноваженому банку та об'єднані ним. ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні або дитячі.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012

Цільові виплати з дитячого ФБУ

Цільові виплати з дитячого ФБУ — виплати, які здійснює уповноважений банк учаснику дитячого фонду банківського управління з його рахунка, згідно з цим Законом та з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ.

Найти определение термина в тексте документа от 12.12.2012


вверх