Про засади державної регіональної політики
Закон Украины от 05.02.2015156-VIII

Відкритість

Відкритості - забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Державна регіональна політика

Державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Етнокультурний розвиток

Етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Законність (Все определения термина — 2)

Законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Історична спадкоємність

Історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Координація (Все определения термина — 2)

Координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Макрорегіон

Макрорегіон - частина території України у складі декількох регіонів чи їх частин, об’єднаних за спільними ознаками, яким притаманні спільні проблеми розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території програми регіонального розвитку

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Мікрорегіон

Мікрорегіон - частина території регіону, що характеризується територіальною цілісністю та особливостями розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території проекти регіонального розвитку

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики

Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Об'єктивність

Об’єктивності - розроблення всіх документів, що визначають державну регіональну політику, на основі реальних показників, яких реально досягти та які можливо оцінити

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Паритетність

Паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Програма регіонального розвитку (Все определения термина — 3)

Програма регіонального розвитку - комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, оформлений як документ, що готується та затверджується у встановленому законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Проект регіонального розвитку (Все определения термина — 3)

Проект регіонального розвитку - комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлений як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Регіон (Все определения термина — 7)

Регіон - територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Регіональний розвиток

Регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Середньо- і довгострокове планування

Середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Співробітництво

Співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Сталий розвиток

Сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Субсидіарність

Субсидіарності - передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015

Унітарність

Унітарності - забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України

Найти определение термина в тексте документа от 05.02.2015


вверх