Print   Font: or Ctrl + mouse wheel
Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Decision, Regulation, Card [...] on July 5, 20122

Активи (All definitions of termin — 15)

Активи - ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому

Find the definition in the text on January 1, 3000

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан банку, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і капітал

Find the definition in the text on January 1, 3000

Виведення неплатоспроможного банку з ринку (All definitions of termin — 2)

Виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Вклад (All definitions of termin — 5)

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Вкладник (All definitions of termin — 8)

Вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Ділова репутація (All definitions of termin — 7)

Ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Інвестор (All definitions of termin — 16)

Інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Інформаційне приміщення

Інформаційне приміщення - спеціально відведене приміщення на території неплатоспроможного банку, в якому знаходиться інформація правового та фінансового характеру, вивчення та аналіз якої має надати змогу кваліфікованому інвестору сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Істотна участь (All definitions of termin — 12)

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Кваліфікований інвестор

Кваліфікований інвестор - потенційний інвестор, якого Фонд за результатами розгляду поданих ним документів визнає таким, що відповідає критеріям, встановленим до інвесторів для участі у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку в обраний Фондом найменш витратний для Фонду спосіб;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Кінець процедури ліквідації

Кінець процедури ліквідації - дата прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку, яке приймається після настання однієї з таких подій: балансова вартість активів банку на поточну дату складає менше 5 відсотків від оціночної вартості активів такого банку, що включені до ліквідаційної маси протягом процедури ліквідації; витрати на утримання банку перевищують суму очікуваних надходжень від управління (оренди, продажу тощо) його активами; задоволені всі акцептовані вимоги кредиторів. Таке рішення має бути прийнято не пізніше ніж за 60 днів до дати складання ліквідаційного балансу банку

Find the definition in the text on January 1, 3000

Контролер (All definitions of termin — 12)

Контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Ліквідація банку (All definitions of termin — 4)

Ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку

Найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, у результаті реалізації якого сума грошових витрат Фонду, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням виведення неплатоспроможного банку з ринку, за мінусом будь-яких прогнозованих сум грошового відшкодування у зв'язку із таким виведенням, очікується бути найменшою;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Неплатоспроможний банк (All definitions of termin — 2)

Неплатоспроможний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Організація реалізації майна банку, що ліквідується

Організація реалізації майна банку, що ліквідується, – заходи, що вживаються Фондом, щодо передпродажної підготовки, ремонту, добудови, реалізації девелоперських проектів, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для їх подальшої реалізації, оцінки, вибору способу, порядку формування лотів (у тому числі консолідація активів декількох банків) та умов відчуження майна шляхом прийняття відповідних рішень, реалізація яких покладається на уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Перехідний банк (All definitions of termin — 4)

Перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

Find the definition in the text on May 21, 2016

План врегулювання (All definitions of termin — 2)

План врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Пов'язані з банком особи

Пов’язаними з банком особами є:

контролери банку;

особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

асоційовані особи фізичних осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять другому цього пункту;

юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, є керівниками або власниками істотної участі;

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, через трудові, цивільні та інші відносини;

визначені Національним банком України при здійсненні банківського нагляду фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Потенційний інвестор

Потенційний інвестор - особа (інвестор, приймаючий банк), яка звернулася до Фонду на підставі публічного повідомлення, зробленого відповідно до цього Положення, щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Приймаючий банк (All definitions of termin — 2)

Приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов'язання;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Проблемний банк (All definitions of termin — 2)

Проблемний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами НБУ;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Продаж банку (All definitions of termin — 2)

Продаж банку - продаж усіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Реєстр учасників Фонду

Реєстр учасників Фонду - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Розрахунковий документ (All definitions of termin — 14)

Розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Система гарантування вкладів фізичних осіб (All definitions of termin — 2)

Система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, НБУ, банки та вкладники;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Спеціалізована установа (All definitions of termin — 3)

Спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом.

Find the definition in the text on May 21, 2016

Тимчасова адміністрація (All definitions of termin — 3)

Тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому Законом;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку;

Find the definition in the text on May 21, 2016

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

Find the definition in the text on May 21, 2016